ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

УЧИЛИЩЕ И УНИВЕРСИТЕТ В СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРИЕМСТВЕНОСТ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 Тридесет педагогически специалисти от  ОУ “Димитър Талев” със заявка за учители-наставници при  практическата  подготовка и квалификация  на студентите от  ПУ “Паисий Хилендарски”. Сътрудничеството между висшето учебно заведение и основното училище стартира от началото на учебната 2022/ 2023 година.  

“Сътрудничеството е израз на стремежа ни да предлагаме качествено образование, което непрекъснато надграждаме. Мултиплицирането на педагогическото майсторство на учителите с опит към кандидат-учителите е безспорно работещ инструмент за приемственост и качество на образователните продукти, както на училището, така и на университетите.” – мотивира се директорът на ОУ “Димитър Талев”, Ирина Чолакова.

 Към момента 70 студенти от педагогическия факултет  (специалност “Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт” и фи­ло­ло­ги­че­ският факултет (специалност “Гражданско образование, философия и английски език”) влизат в учебни часове, за да наблюдават интерактивни и иновативни методи на преподаване, техники за мотивиране и поощрение, критерии за оценяване напредъка на учениците.  От решаващо значение за подобряване на качеството на придобитите от студентите знания и умения е придобиването на повече практически умения. 

    ОУ “Димитър Талев”  е иновативно училище от 2018 г. През юни 2022 г. училището организира регионален форум, на който беше домакин по НП “Иновации в действие” , Модул  “ Популяризиране и мултиплициране на добри иновации от реализирането на иновативния проект. На форума училището представи резултатите от реализиран в рамките на четири години иновативен проект “С иновации за ефективно образование към успешни личности”. 

   “Потърсеното от страна на ПУ “Паисий Хилендарски” сътрудничество с нас е положителна и стимулираща оценка за начина, по който правим ефективно образование и организираме образователната среда. Ползите от такъв  тип сътрудничество са двустранни. От страна на нас като базово училище – добавена стойност за по-добро качество на обучение, защото влизайки в ролята на наставник, който и оценява качеството на изпълнение на поставените задачи от стажант-учителя, педагогическите специалисти са още по-мотивирани, уверени и отговорни за постигане на високи резултати от труда им.  От страна на университета – качество на образователните продукти, които предлага, приемственост и последователност при подготовката на бъдещите учители.”  – заключава директорът

  В ОУ “Димитър Талев” се прилагат подкрепящи и стимулиращи политики към кариерното развитие на младите учители без опит. 30 % от педагогическия екип на училището  са стартирали кариерата си на  учител направо от студентската скамейка на университета.

УЧИЛИЩЕ И УНИВЕРСИТЕТ В СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРИЕМСТВЕНОСТ ЗА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
Към началото