ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ПЛОВДИВ за четири години: 2021 – 2024г.

План за финансиране 2021 -2024

Правилник за дейността на училището

Училищни учебни планове

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Съвместни мерки между учителите за повишаване на качеството