ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Разпределение на учениците в пети клас по паралелки, учебна 2020/ 2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЕТОКЛАСНИЦИ – УЧЕБНА 2020/ 2021 Г. И ВИЕ СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В сайта на училището в раздел „Прием“ http://ou-dtalev.info/ са публикувани списъците по паралелки. Освен разпределението на учениците, същите съдържат информация за съотношението на броя момичета/ момчета, вида на разширената подготовка и името на класния ръководител.

Continue reading

Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение в периода септември-октомври

Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение, която се  организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се извършва безплатен очен скрининг на деца и младежи от 6 до 18 г. в над 150 оптики и здравни заведения в цялата страна. Ще бъдат поставени плакати във фоайето на училището, за да могат всички родители и ученици да се запознаят с информацията за безплатния очен скрининг, който ще се проведе в периода септември-октомври.

Continue reading

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2020 г. и Европейски ден без автомобили – 22 септември 2020

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември, а 22 септември – „Европейският ден без автомобили“ е кулминацията й. Популярността на кампанията расте с всяка изминала година и тя се радва на висока обществена подкрепа.  Темата на кампанията за 2020 година е „Чиста мобилност за всички“ и ще премине под мотото „Избери как да се придвижиш!“. Нейната цел е да покаже предимствата на по-екологичния транспорт и да демонстрират добри практики за устойчива мобилност. В основата на кампанията е заложен принципът за популяризиране на множеството ползи за околната среда от използването на различни начини за придвижване,

Continue reading

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на ученически стол ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.  „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв. м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив. Закупуването на документите за участие е от 16.07.2020 г. до 28.07.2020 г. включително, след заплащане на

Continue reading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, можете да се запознаете с публикуваните списъци по паралелки за учебна 2020/ 2021 г., прием първи клас от меню <Прием>,<Списъци I клас>

Continue reading

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

При спазване на противоепидемичните мерки на 02.07.2020 г. в двора на училището ще се връчат тържествено свидетелствата за завършване на основно образование. За 7 а клас начален час 09.30 ч. За 7 б клас начален час 09.30 ч. За 7 в клас начален час 10.45 ч. За 7 г клас начален час 10.45 ч.

Continue reading

29 юни – денят на безопасността на движение по пътищата

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ /ДАБДП, е подготвила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя – поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение. Mерки за формиране на социално-отговорно поведение и култура за безопасно движение по пътищата:

Continue reading

Успехи на клуб „Компютърна графика“

 580 рисунки, 340 колажа и 101 творби от чужбина в  Единадесети международен конкурс за компютърна рисунка  и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2020 и наградени участници: Цветелин Вичев- 9 г. – СРЕБЪРЕН МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Даниел Гюдженов- 8 г. – СРЕБЪРЕН МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Гергана Хаджипетрова- 8 г. – БРОНЗОВ МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив Даниела Хаджипетрова- 8 г. – БРОНЗОВ МЕДАЛОУ „ Димитър Талев“ Пловдив    Ален Мюслюм – 9  г. ОУ „Димитър Талев“ Пловдивм – Поощрение

Continue reading

Информация за ученици и родители IV, V, VI клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  IV, V, VI  КЛАС,  УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА Връчването на удостоверения за завършен начален етап на основното образование за IV клас и справки с резултатите на учениците по учебни предмети за V и VI клас ще се извърши при следната организация: 1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката при спазване на противоепидемичните мерки и физическа дистанция. Не се допуска струпване на ученици, родители, длъжностни лица на входа, в коридорите и класните стаи. 2. КОГА? – От 07:30 до 18:30 часа  18 и 19 юни – Връчват се удостоверения за завършен начален етап на основното образование

Continue reading

ВАЖНО ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ – НВО 7 КЛАС

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ Презентация за НВО 2020 г. Линкове от презентацията: Държавен план-прием за учебната 2020-2021 г.ПЛАН- ПРИЕМ В VIII КЛАСhttp://www.ruobg.com/ РУО-Пловдив – ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ Вх. № и уникален вход в служебната бележка Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в

Continue reading