ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Нормативни училищни документи

Заповед събиране на средства 2019/2020 г. във връзка с писмо с №9107-157/11.09.2019 г. на МОН

 

Етичен кодекс на ОУ „Д. Талев“

Система за взаимодействие

Процедура за освобождаване на ученици по здравословни причини от изучаване на предмет физическо възпитание и спорт

Правилник за ЗЛД

Линк към: Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

Линк към: Формуляри