ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА

Основната цел на настоящата Харта на клиента е да подобри достъпа и качеството на административните услуги, предлагани от ОУ „Димитър Талев“, както и изпълнение на дейностите по РМС № 704 от 05.10.2018 г.

Предназначението на Хартата на клиента е да помогне на гражданите да се запознаят с функциите и видовете предоставяне  услуги и процедури, предлагани от ОУ „Димитър Талев“ и необходими документи. Хартата има за цел да запознае гражданите ъсс своите права, за да изискват по-добро и качествено обслужване и зачитането им от служителите на ОУ „Димитър Талев“.

Хартата на клиента на ОУ „Димитър Талев“ подпомага и работата на служителите в администрацията чрез ясното дефиниране на предоставяните услуги и ги насърчава към любезно и отзивчиво поведение към потребителите на административните услуги. 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

            Всяко лице може да получи информация чрез някой от следните начини:

 1. На място в деловодството на ОУ „Димитър Талев“ , адрес: гр. Пловдив, ул. “Кузман Шапкарев” № 1, ет. 2, „Деловодство“
 2. На телефони:  032/692034
 3. По пощата;
 4. Чрез интернет портал – ou-dtalev.info
 5. Чрез контактна форма на сайта ou-dtalev.info
 6. Чрез електронна поща – primary.school@ou-dtalev.info

         

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Задължителна информация Образователни услуги
1 Наименование на административната услуга Преместване на ученици 
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование
3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище.   

До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя/настойника и/или ученика желание.

До пет работни дни от получаване на искането директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап.

Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика.

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

В срок до три дни директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

5 Начини на заявяване на услугата. Родителите/настойниците и/или ученика подават  писмено заявление по образец на училището до директора на приемащото училище лично или по пощата
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път primary.school@ou-dtalev.info
7 Такси или цени Не се дължат такси
8 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Регионално управление на образованието   

Министерство на образованието и науката

9 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
10 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. primary.school@ou-dtalev.info
11 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник
    

 

1 Наименование на административната услуга Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование   

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПЛОВДИВ

3 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт. Директор на училището
4 Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи. Родителите/настойниците подават писмено заявление до директора на избраното училище, което осъществява прием в първи клас по образец на училището или общината.   

Когато населеното място има повече от едно училище с прием в първи клас, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците.

В територията на прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище.

При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението;

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението;

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението;

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението.

За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група независимо от постоянния/настоящия им адрес.

Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите като първо се приемат децата от първа група.

Когато с броя на децата в определена група по се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните допълнителни критерии:

1. дете с трайни увреждания над 50 %;

2. дете с един или двама починали родители;

3. други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

4. деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

5. дете от семейство с повече от две деца;

6. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.

Осиновените деца и/или децата, настанени в приемни семейства, за които е подадено заявление за приемане в училището по желание на осиновителя, съответно приемния родител, може да се разпределят в групите по  постоянен/настоящ адрес на осиновителя, съответно приемния родител, ако е по-благоприятно за детето.

5 Начини на заявяване на услугата. Лично или чрез пълномощник
6 Информация за предоставяне на услугата по електронен път primary.school@ou-dtalev.info
7 Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт. безсрочно
8 Такси или цени Не се дължат такси
9 Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата. Общинска администрация   

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката

10 Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата. Отказът за записване  се обжалва по реда на АПК
11 Електронен адрес за предложения във връзка с услугата. primary.school@ou-dtalev.info
12 Начини на получаване на резултата от услугата. Лично или чрез пълномощник

Наименование на административната услуга

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

чл. 45 от Наредба № 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на институцията

 1. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Администрация на съответната институция

5. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Подаване на заявление в институцията, в която е проведено обучението. В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.

Документи: заявление, актуална снимка – 2 бр., документ за промяна на имената (ако е приложимо)

Издаване на дубликата по реда на Наредба № 8/2016 г.:

– Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден. При унищожена училищна документация дубликати на документи могат да се издават въз основа на данните от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация, който се поддържа от Министерството на образованието и науката за документи, издадени след 1 януари 2007 г.

– Дубликатът се издава на бланка и се подпечатва в съответствие изискванията на  Приложение № 4 от Наредба № 8/2016 г.

– Дубликатът се регистрира в съответната регистрационна книга съгласно приложение № 2 от Наредба № 8.

– След регистрирането им дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено основно образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него като основни данни и сканирани изображения.

 1. Начини на заявяване на услугата.

Заявление за издаване на дубликат се подава лично или чрез пълномощник

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
  Безсрочно
 2. Такси или цени.
  Не се дължат
 3. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието – за детски градини, училища и професионалните колежи

Министерство на образованието и науката – за частните професионални колежи

Национална агенция за професионално образование и обучение – центрове за професионално обучение

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът за издаване на дубликат се обжалва по реда на АПК пред Административния съд

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

primary.school@ou-dtalev.info
14. Начини на получаване на резултата от услугата.

Готовите дубликати  се получават на място в институцията лично или чрез упълномощено лице срещу полагане на подпис.

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
2.Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.
– Закон за предучилищното и училищното образование;
– Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (
от чл.123 до чл.128 вкл.).
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния
административен акт.
Директорът на училището
4. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи.
За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което
се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или
от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички
лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален,
прогимназиален или първи гимназиален етап или основна степен на образование и има
удостоверителен характер.
5. Начини на заявяване на услугата.
Заявление за валидиране на компетентности по образец (може да бъде изтеглено от
интернет страницата на училището, както и да бъде получено на място) и коректно
попълнено с точно вписани данни се подава на място в училището.
6. Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.
Не се предоставя по електронен път
7. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочен
8. Такси или цени
Такси за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално
учене се събират съгласно чл. 7 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на
предучилищното и училищното образование
9. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Регионалното управление на образованието
Министерство на образованието е науката
10. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата.
Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен
съд
11. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата/

primary.school@ou-dtalev.info

/изписва се електронният адрес на училище/

12. Начини на получаване на резултата от услугата
След успешно полагане на всички изпити на лицата се издава Удостоверение за валидиране.
Лично/чрез упълномощено лице

1. Наименование на административната услуга
Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на
индивидуалния административен акт.
Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109,
ал. 4);
3. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен
акт.
Директорът на училището
4.Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния
административен акт, изисквания и необходими документи
Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно
образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди
държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване
и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите
5. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга.
Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката
6. Начини на заявяване на услугата.
Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително
се подават в училището
8. Информация за предоставяне на услугата по електронен път
Услугата не се предоставя по електронен път
9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.
Безсрочно
10. Такси или цени
Не се дължат
11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.
Регионално управление на образованието
Министерство на образованието е науката
12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на
услугата.
Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен
съд.
13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.
primary.school@ou-dtalev.info
/електронен адрес на училището/
14. Начини на получаване на резултата от услугата
Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОУ „Димитър Талев“ – ПЛОВДИВ

Административното обслужване в ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив се осъществява при спазване на следните задължителни стандарти за качество:

 1. при водене на телефонни разговори служителите на ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив задължително се представят;
 2. срокът за отговор на запитвания, сигнали и жалби постъпили в деловодството, пощата и по електронната поща, е до 14 дни, освен ако в нормативен акт или резолюция на директора не е определен друг срок;
 3. времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване при посещение на звеното за административно обслужване е не повече от 20 мин. В случай че за отделни услуги се налага удължено време за чакане, в обработката на документи се включва и лицето, заемащо длъжността ЗАС .
 4. в служебните помещения, където се осъществява административно обслужване, се осигуряват места за сядане и подходящи условия за възрастни хора, бременни жени и хора в неравностойно положение.
 5. заявяване на административните услуги, предлагани от ОУ „Димитър Талев“ – Пловдив устно, което се отразява в протокол.
 6. заявяване на административна услуга и получаване на документи чрез лицензиран пощенски оператор или чрез комбинация от форми.
 7. документи, налични в ОУ „Димитър Талев“, се изискват служебно.

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОУ „Димитър Талев“ – ПЛОВДИВ

При осъществяване на административното обслужване в ОУ „Димитър Талев“ се спазват следните общоприети стандарти и принципи:

 1. Опазване на данните и личната информация на потребителите на административни услуги, станали известни при или по повод изпълнението на служебните задължения.
 2. Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите.
 3. Конфиденциалност по отношение на поставените въпроси.
 4. Равнопоставеност на всички потребители чрез предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения.
 5. Предоставяне на ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за решаване на проблема на всеки потребител.
 6. Прозрачност на административното обслужване.
 7. Коректност по отношение спазване на сроковете за извършване на всяка административна услуга.
 8. Достъпни начини за подаване на предложения, сигнали и друга информация.

АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ПЛОВДИВ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА:

 1. Конституция на Република България;
 2. Закон за администрацията;
 3. Наредба за административното обслужване
 4. Административнопроцесуален кодекс;
 5. Закон за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове по прилагането му;
 6. Закон за достъп до обществена информация;
 7. Закон за защита на личните данни;
 8. Закон за защита срещу дискриминацията;
 9. Закон за защита на класифицираната информация;
 10. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
 11. Други нормативни актове, касаещи дейността на ОУ „Димитър Талев“- Пловдив и предоставяните административни услуги.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

 

 

Към началото