Прием

Информация за родителите на приетите ученици в ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022-2023 г.

СКЪПИ РОДИТЕЛИ,

За нас е чест и удоволствие да Ви приветстваме с „Добре дошли!“ в ОУ „Димитър Талев“.

Висша ценност в нашето училище  е детето и неговата личност!

Приоритет за нас е предоставяне на качествено образование от педагогически специалисти, които вдъхновяват и мотивират своите учениците за постигане на високи личностни и академични успехи.

Училището има за цел да открие и развие възможностите на своите ученици в една позитивна и модерна, съобразена с техните потребности, образователна среда. 

За нас е важно да поддържаме навременна и коректна комуникация с Вас – нашите партньори в образователната общност на ОУ „Димитър Талев“.

В тази връзка Ви предоставяме следната информация:

Дни за ориентиране на първокласника

Дните 7, 8 и 9 септември 2022 г. от 8:30 ч. до 10:30  часа са определени за „Дни за ориентиране на първокласника“. 

Първокласниците ще имат  възможност да се запознаят с класния си ръководител, с училището и с дневно и седмично разписание. Да прекарат време заедно със съучениците си и да поиграят образователни игри. Така, на 15 септември, те ще прекрачат с усмивка прага на едно познато училище, от което не се страхуват. 

Съдържанието на програмата за “Дни за ориентиране на първокласника“ ще бъде публикувана на 05.09.2022 г. 

Откриване на учебната година:

Откриването на учебната година ще се състои на 15.09.2022 г. от 8:30 ч. в двора на училището.

Мястото на паралелката ще бъде обозначено с табела.

Облеклото на първокласниците е официална униформа.

Ученически пособия:

За информация за закупуване на училищна униформа клкнете върху изображението.

Ученическа униформа

  1. Училищната униформа е задължителен училищен символ. Тя съдържа ежедневна и официална визия. Учениците задължително носят униформа през учебната седмица, с изключение на ден петък, който е „цветен ден“.
  2. Официалната униформа е задължителна на:
  • 15 септември 2022 г.
  • Патронен празник на училището
  • 24 май 2023 г.
  • Официални училищни събития
За да сте информирани навреме, проверявайте актуалните новини  в:
сайта на  училището: http://ou-dtalev.info/.
Фейсбук страницата: Основно училище „Димитър Талев“, гр. Пловдив https://www.facebook.com/oudtalevpld.

––––––––––––-

Уважаеми родители,
 

КАМПАНИЯ ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАСНА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИДНИ НА „ОТВОРЕНИ ВРАТИ“ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИСЪСТВИЕ– В СРОК ДО 14.04.2022 г.

Формуляр за регистация

Ден на отворените врати

Утвърждаване на прием първи клас

Уведомяваме Ви, че подаването на заявленията за кандидатстване в електронната система за прием в първи клас на децата, родени през 2015 г., ще стартира през месец май 2022 г.
Съгласно нормативните изисквания, Графикът на дейностите за 2022 г., който съдържа всички важни срокове, ще бъде утвърден до 31.03.2022 г. След утвърждаването му, ще бъде публикуван на интернет страницата на системата в раздел „Нормативни документи“ и към Ръководството на родителите.
Не се предвиждат промени в правилата на действащата Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив.

Публикуваме: Кликнете върху тях, за да прочетете

Наредбата за прием на ученици в първи клас в общински училища на община Пловдив

Критерии за прием 

График на дейностите  

За да видите района на училището, кликнете тук

За подробна информация по кандидатстването и формуляри посетете

следния адрес https://priem.plovdiv.bg/candidate

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИЗА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Чрез галерията от снимки и видео клипа можете да се разходите в  корпуса за първи клас, който е с ограничен  достъп само за първокласници.

Представяне на професионалния профил на класните ръководители.

(Виртуална разходка по всяко време.)

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023

Отлагането от задължителното обучение в първи клас е разписано в чл. 36, ал. 5 на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 139, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование.
Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението за завършено предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година по следния начин:
⦁ Родителят/настойникът/ подава заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/, град Пловдив, на имейл: ⦁ resursencentar@abv.bg. Заявлението в word формат е налично на сайта на РЦПППО.
⦁ Документите – протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК; удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, може да се изпратят до РЦПППО на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 а. При обективна невъзможност да се изпратят по описания начин, същите трябва да бъдат представени в деловодството на РЦПППО след отмяната на извънредното положение. На имейл се подава само заявлението без прикачени документи на детето, тъй като съдържат лични данни.
⦁ След получаване на заявлението за отлагане, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на децата, заявили желание за отлагане от задължително обучение от първи клас, за да се уточни начина на събиране на обективната информация за детето.
⦁ Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за отлагане от задължително обучение от първи клас, след направена преценка на индивидуалните потребности и възможностите на детето. Становището съдържа конкретни препоръки за включване на детето в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитите и подходящата организация на учебното и неучебното време.
⦁ Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас се взема в срок до 30 юни, за което родителите ще бъдат уведомени по имейл или по телефон. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас само за една учебна година.