Учители

Елена Талева 
Iа клас
taleva.e@ou-dtalev.info

Димитър Байкушев
Iб клас
baykushev.d@ou-dtalev.info

Мария Узунова
Iв клас
uzunova.m@ou-dtalev.info

Йовка Павлова
Iг клас
pavlova.y@ou-dtalev.info

Дима Господинова
Iд клас
gospodinova.d@ou-dtalev.info

Мария Велина
Iе клас
velina.m@ou-dtalev.info

Таня Гълъбова
IIa клас
galabova.t@ou-dtalev.info

Ирина Христова
IIб  клас
hristova.i@ou-dtalev.info

Валентина Христова
IIв  клас
hristova.v@ou-dtalev.info

Теодора Тенева
IIг  клас
teneva.t@ou-dtalev.info

Калинка Костадинова
IIд  клас
kostadinova.k@ou-dtalev.info

Стефка Бояджиева
IIе  клас
stancheva.v@ou-dtalev.info

Нора Ваилева
IIIa клас
vasileva.n@ou-dtalev.info

Гергана Николова
IIIб клас
nikolova.g@ou-dtalev.info

Емилия Димитрова
IIIв клас
dimitrova.e@ou-dtalev.info

Евгений Костадинов
IIIг клас
kostadinov.e@ou-dtalev.info

Ангел Стоянов
IIIд клас
stoyanov.a@ou-dtalev.info

Денислава Крайчева
IIIe клас
kraycheva.d@ou-dtalev.info

Юлия Савова
IVа клас
savova.j@ou-dtalev.info

Марияна Ангелова-Острева
IVб клас 
ostreva.m@ou-dtalev.info

Татяна Златанова
IVв клас
zlatanova.t@ou-dtalev.info

Петя Георгиева
IVг клас 
georgieva.p@ou-dtalev.info

Юлия Василева
IVд клас
vasileva.j@ou-dtalev.info

Красимира Кирева
IVе клас 
kireva.k@ou-dtalev.info

 

Гергана Петрова
чужд език начален етап
petrova.g@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Габриела Стайкова
Български език и литература
staykova.g@ou-dtalev.info

Елена Георгиева
Български език и литература       
georgieva.e@ou-dtalev.info

Нели Кубатева
Български език и литература
kubateva.n@ou-dtalev.info

Марина Бабачева 
Български език и литература
babacheva.m@ou-dtalev.info

Лидия Костадинова
Английски език
kostadinova.l@ou-dtalev.info

Маргрета Гвоздева
Английски език
gvozdeva.m@ou-dtalev.info

Лиляна Дочева
Английски език 
docheva.l@ou-dtalev.info

Росица Атанасова
Математика
atanasova.r@ou-dtalev.info

Севда Стамболова
Математика/ Физика и астрономия
stambolova.s@ou-dtalev.info

Иванка Василева
Математика/ Физика и астрономия
vasileva.i@ou-dtalev.info

Дияна Тодорова
Mатематика
todorova.d@ou-dtalev.info

Стефка Ламбрева
Mатематика
lambreva.s@ou-dtalev.info

Илия Добрев
Информационни технологии
dobrev.i@ou-dtalev.info

Вера Шопова
Информационни технологии/ Човекът и природата/ Химия и ООС
shopova.v@ou-dtalev.info

Елица Чуканска – Георгиева
Човекът и природата/ Биология и ЗО
chukanska.e@ou-dtalev.info

Йорданка Калфова
География и икономика
kalfova.y@ou-dtalev.info

Росица Гюмишева
История и цивилизации
gyumisheva.r@ou-dtalev.info

Десислава Веселинова
Музика
veselinova.d@ou-dtalev.info

Цветомира Самоковлиева 
Изобразително изкуство
samokovlieva.c@ou-dtalev.info

Величко Величков
Физическо възпитание и спорт
velichkov.v@ou-dtalev.info

Иван Дерменджиев
Физическо възпитание и спорт
dermendzhiev.i@ou-dtalev.info

Георги Илиев 
Физическо възпитание и спорт
iliev.g@ou-dtalev.info

Иван Йорджев 
Физическо възпитание и спорт
jordjev.i@ou-dtalev.info

Йорданка Цветкова
Технологии и предприемачество
cvetkova.y@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Евелина Талева
Ia клас 
taleva.ev@ou-dtalev.info

Венцислава Лудова
Iб клас 
ludova.v@ou-dtalev.info

Илина Петкова
Iв клас
petkova.i@ou-dtalev.info

Весела Лалова
Iг клас
lalova.v@ou-dtalev.info

Зорница Дамянова
 Iд клас
damyanova.z@ou-dtalev.info

Славка Каназирска
I клас VI група
kanazirska.s@ou-dtalev.info

Григор Пончев
IIа клас
ponchev.g@ou-dtalev.info

Таня Видева
IIб клас
videva.t@ou-dtalev.info

Ивелина Траянова
IIв  клас
trayanova.i@ou-dtalev.info

Добромир Стойнов
IIг  клас
staynov.d@ou-dtalev.info

Мария Еневска
IIд  клас 
enevska.m@ou-dtalev.info

Ани Динкова
II клас VI група
dinkova.а@ou-dtalev.info

Тинка Ришева
III клас I група
risheva.t@ou-dtalev.info

Анастасия Георгиева
III клас II група                       
georgieva.a@ou-dtalev.info

Галя Ганчева
III клас III група
gancheva.g@ou-dtalev.info

Цветемира Георгиева
III клас IV група

georgieva.c@ou-dtalev.info

Габриела Керезиева
III клас V група            
kerezieva.g@ou-dtalev.info

Юлия Ачанова
III клас VI група
achanova.ju@ou-dtalev.info

Елена Стоянова
IV клас I група
stoyanova.e@ou-dtalev.info

Звезделина Гърбакова
IV  клас  II група

gurbakova.z@ou-talev.info