ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Учители

Величка Ингилизова I a клас
ingilizova.v@ou-dtalev.info

Гергана Николова I б клас
nikolova.g@ou-dtalev.info

Емилия Димитрова I в клас
dimitrova.e@ou-dtalev.info

Евгений Костадинов I г клас
kostadinov.e@ou-dtalev.info

Ангел Стоянов I д клас
stoyanov.a@ou-dtalev.info

Мария Караджова I e клас
karadjova.m@ou-dtalev.info

Юлия Савова  II а клас
savova.j@ou-dtalev.info

Марияна Ангелова-Острева II б клас 
ostreva.m@ou-dtalev.info

Лазарина Николова II в
nikolova.l@ou-dtalev.info

Петя Георгиева II г клас 
georgieva.p@ou-dtalev.info

Юлия Василева II д клас
vasileva.j@ou-dtalev.info

Красимира Кирева II е клас 
kireva.k@ou-dtalev.info

Елена Талева  III а клас
taleva.e@ou-dtalev.info

 III б клас
@ou-dtalev.info

Мария Узунова III в клас
uzunova.m@ou-dtalev.info

Йовка Павлова III г клас
pavlova.y@ou-dtalev.info

Дима Господинова III д клас
gospodinova.d@ou-dtalev.info

 III е клас
@ou-dtalev.info

Таня Гълъбова IV a клас
galabova.t@ou-dtalev.info

Ирина Христова IV б  клас
hristova.i@ou-dtalev.info

Анелия Константинова IV в  клас
konstantinova.a@ou-dtalev.info

Теодора Тенева IV г  клас 
teneva.t@ou-dtalev.info

Калинка Костадинова IV д  клас
kostadinova.k@ou-dtalev.info

 IV е  клас
@ou-dtalev.info

Елена Стоянова – музика и изобразително изкуство в начален етап
stoyanova.e@ou-dtalev.info

Гергана Петрова  – чужд език начален етап
petrova.g@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Габриела Стайкова Български език и литература
staykova.g@ou-dtalev.info
Елена Георгиева Български език и литература       
georgieva.e@ou-dtalev.info
Димитрия Казакина Български език и литература
kazakina.d@ou-dtalev.info
Марина Калфова Български език и литература
kalfova.m@ou-dtalev.info
Лидия Костадинова Английски език
kostadinova.l@ou-dtalev.info
Маргрета Гвоздева Английски език
gvozdeva.m@ou-dtalev.info
Лиляна Дочева  Английски език 
docheva.l@ou-dtalev.info
Цвета Шопова – Кацарова Математика
kacarova.c@ou-dtalev.info
Димитринка Панджилова – Математика
pandjilova.d@ou-dtalev.info
Иванка Василева – Физика и атрономия
vasileva.i@ou-dtalev.info
Дияна Тодорова – Mатематика
todorova.d@ou-dtalev.info
Вера Шопова – Информационни технологии/
Човекът и природата/Химия и ООС

shopova.v@ou-dtalev.info
Елица Чуканска – Георгиева
Човекът и природата/Биология и ЗО

chukanska.e@ou-dtalev.info
Йорданка Калфова География и икономика
kalfova.y@ou-dtalev.info
Росица Гюмишева История и цивилизации
gyumisheva.r@ou-dtalev.info
Мая Илиева-Кръстева Музика
ilieva.m@ou-dtalev.info
Цветомира Самоковлиева Изобразително изкуство
samokovlieva.c@ou-dtalev.info
Лина Саид Физическо възпитание и спорт
said.l@ou-dtalev.info
Петя Кабасакалова Физическо възпитание и спорт
kabasakalova.p@ou-dtalev.info
Георги Илиев Физическо възпитание и спорт
iliev.g@ou-dtalev.info
Иван Йорджев Физическо възпитание и спорт
jordjev.i@ou-dtalev.info
Йорданка Цветкова Технологии
cvetkova.y@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Антоанета Димитрова -Първа група, I a клас
dimitrova.a@ou-dtalev.info

Анастасия Георгиева – Втора група,  I б клас                       
georgieva.a@ou-dtalev.info

Галя Ганчева-  Трета група, I в клас
gancheva.g@ou-dtalev.info

Веселина Станчева – Четвърта група,  I г клас                           
stancheva.v@ou-dtalev.info

Габриела Ковачева – Пета група, I д клас                           
kovacheva.g@ou-dtalev.info

Мария Менова – Шеста група,  I е клас
menova.m@ou-dtalev.info

Стефка Бояджиева – Първа група, II a клас
boyadjieva.s@ou-dtalev.info

Звезделина Гърбакова – Втора група, II б клас                   
gurbakova.z@ou-talev.info

Мария Еневска – Трета група,  II в клас е 
enevska.m@ou-dtalev.info

Илина Петкова – Четвърта група, II г клас
petkova.i@ou-dtalev.info

Ива Кавекова – Пета група, II д клас
kavekova.i@ou-dtalev.info

Славка Драганова – Шеста група, II e клас
draganova.s@ou-dtalev.info

Надка Търбенова – Първа група, III  клас
tarbenova.n@ou-dtalev.info

Гергана  Вълчева – Втора група,  III  клас
valcheva.g@ou-dtalev.info

Ивелина Траянова – Трета група, III  клас
trayanova.i@ou-dtalev.info

Нина Делчева – Четвърта група,  III  клас
delcheva.n@ou-dtalev.info

Зорница Дамянова – Пета група,  III клас
damyanova.z@ou-dtalev.info

Анелия Симеонова – Първа група,  IV  клас
simeonova.a@ou-dtalev.info

Таня Видева – Втора група,  IV  клас
videva.t@ou-dtalev.info

Ани Динкова – Трета група,  IV  клас
dinkova.а@ou-dtalev.info

Григор Пончев – Четвърта група, IV  клас
ponchev.g@ou-dtalev.info