ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Учители

Юлия Савова  I а клас
savova.j@ou-dtalev.info
Стефка Бояджиева I а клас
boyadjieva.s@ou-dtalev.info
Мариана Ангелова-Острева I б клас 
ostreva.m@ou-dtalev.info
Ангел Стоянов I б клас
stoyanov.a@ou-dtalev.info
Деница Аргирова I в клас
argirova.d@ou-dtalev.info
Петя Георгиева I г клас 
georgieva.p@ou-dtalev.info
Юлия Василева I д клас
vasileva.j@ou-dtalev.info
Красимира Кирева I е клас 
kireva.k@ou-dtalev.info

Елена Талева  II а клас
taleva.e@ou-dtalev.info
Златка Хаимова II б клас
haimova.z@ou-dtalev.info
Мария Узунова II в клас
uzunova.m@ou-dtalev.info
Йовка Павлова II г клас
pavlova.y@ou-dtalev.info
Дима Господинова II д клас
gospodinova.d@ou-dtalev.info
Елена Стоянова II е клас
stoyanova.e@ou-dtalev.info

Таня Гълъбова III а  клас
galabova.t@ou-dtalev.info
Ирина Христова III б  клас
hristova.i@ou-dtalev.info
Анелия Константинова III в  клас
konstantinova.a@ou-dtalev.info
Теодора Тенева III г  клас 
teneva.t@ou-dtalev.info
Калина Костадинова III д  клас
kostadinova.k@ou-dtalev.info
Мария Велина III е  клас
velina.m@ou-dtalev.info

Антоанета Димитрова  IV а клас
dimitrova.a@ou-dtalev.info
Гергана Николова IV б клас
nikolova.g@ou-dtalev.info
Евгений Костадинов IV в клас
kostadinov.e@ou-dtalev.info
Емилия Димитрова IV г клас
dimitrova.e@ou-dtalev.info
Величка Ингилизова IV д клас
ingilizova.v@ou-dtalev.info

Гергана Петрова  – чужд език начален етап
petrova.g@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Красимира Станева Български език и литература
staneva.k@ou-dtalev.info
Стоян Меретев Български език и литература
meretev.s@ou-dtalev.info
Димитрия Казакина Български език и литература
kazakina.d@ou-dtalev.info
Марина Калфова Български език и литература
stancheva.m@ou-dtalev.info
Неда Станчева Български език и литература/ История и цивилизации
stancheva.n@ou-dtalev.info
Лидия Костадинова Английски език
kostadinova.l@ou-dtalev.info
Маргрета Гвоздева Английски език
gvozdeva.m@ou-dtalev.info
Лиляна Дочева  Английски език 
docheva.l@ou-dtalev.info
Цвета Шопова – Кацарова Математика
kacarova.c@ou-dtalev.info
Димитринка Панджилова   Математика
pandjilova.d@ou-dtalev.info
Иванка Найдева     Математика
naydeva.i@ou-dtalev.info
Дияна Тодорова Mатематика
todorova.d@ou-dtalev.info
София Иванова Физика и астрономия
ivanova.s@ou-dtalev.info
Вера Шопова Информационни технологии/
Човекът и природата/Химия и ООС

shopova.v@ou-dtalev.info
Елица Чуканска-Георгиева
Човекът и природата/Биология и ЗО

chukanska.e@ou-dtalev.info
Йорданка Калфова География и икономика
kalfova.y@ou-dtalev.info
Росица Гюмишева История и цивилизации
gyumisheva.r@ou-dtalev.info
Мая Илиева-Кръстева Музика
ilieva.m@ou-dtalev.info
Цветомира Самоковлиева Изобразително изкуство
samokovlieva.c@ou-dtalev.info
Венета Маринова Изобразително изкуство
marinova.v@ou-dtalev.info
Диана Ботева Физическо възпитание и спорт
boteva.d@ou-dtalev.info
Петя Кабасакалова Физическо възпитание и спорт
kabasakalova.p@ou-dtalev.info
Георги Илиев Физическо възпитание и спорт
iliev.g@ou-dtalev.info
Иван Йорджев Физическо възпитание и спорт
jordjev.i@ou-dtalev.info
Йорданка Цветкова Технологии
cvetkova.y@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Лазарина Николова
nikolova.l@ou-dtalev.info
Илина Петкова
petkova.i@ou-dtalev.info
Ива Кавекова
kavekova.i@ou-dtalev.info
Гергана Кузмич
kuzmich.g@ou-dtalev.info
Нина Делчева
delcheva.n@ou-dtalev.info
Надка Търбенова  
tarbenova.n@ou-dtalev.info
Ивелина Траянова
trayanova.i@ou-dtalev.info
Мария Караджова 
karadjova.m@ou-dtalev.info
Лина Саид
said.l@ou-dtalev.info
Зорница Дамянова
damyanova.z@ou-dtalev.info
Анелия Симеонова
simeonova.a@ou-dtalev.info
Таня Видева
videva.t@ou-dtalev.info
Ани Динкова
dinkova.а@ou-dtalev.info
Гергана  Вълчева  
valcheva.g@ou-dtalev.info
Мария Менова
menova.m@ou-dtalev.info
Галя Ганчева 
gancheva.g@ou-dtalev.info
Григор Пончев
ponchev.g@ou-dtalev.info