ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

УЧИЛИЩЕТО

УЧИЛИЩЕТО Е  ПРЕДИ ВСИЧКО ПЪТ, ПО КОЙТО ВЪРВЕЙКИ,  ЩЕ ОТКРИЕТЕ ЗНАНИЕТО В СЕБЕ СИ!

ОУ „Димитър Талев” е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап и/или за придобиване на степен на образование.

ОУ „Димитър Талев” осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове. Автономията на училището  включва и правото самостоятелно да избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработват учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО.

ОУ „Димитър Талев” е  юридическо лице. Има право на: наименование, символи, седалище, официален адрес, които съответстват на адреса на дирекцията му.

ОУ „Димитър Талев” е общинско училище.

Според вида на подготовката ОУ „Димитър Талев“ е неспециализирано.

Според етапа или степента на образование е основно (I – VII клас включително)

Училищното образование според подготовката е общо.

Общото образование в основна степен се осъществява чрез обучение за придобиване на общообразователна и разширена подготовка.

Формите на обучение, които се организарат за учебната 2023/2024 година са съгласно приетите на от педагогическия съвет на училището. – Заповед № РД-10-175

Училището осигурява целодневна организация на учебния ден при заявено желание от родителите.

Училището носи отговорност за:

  1. Изпълнение на държавните образователни изисквания.
  2. Създаване на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си.
  3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на материално-техническата база.
  4. Извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите на страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават възпитателния процес като стриктно прилага Етичен кодекс на училищната общност.
Към началото