Кариерно развитие

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Актуално

  • Тема на обучението

Как да работим с родителите – стратегии за ефективно взаимодействие между училището и семейството

  • Кратко представяне

Изпълнявайки различни професионални роли, съвременните учители се сблъскват с разнообразни предизвикателства на училищната практика и възможностите за взаимодействие между учители-ученици-родители. Познаването на съвременните предизвикателства пред възпитанието в училище и извън него, както и търсенето на пътища за преодоляването на възпитателните дефицити и възникващите отклонения в поведението на подрастващите, е от съществено значение и фундамент на професионалната компетентност на учителя в различните образователни степени и етапи и възможностите за нейното развитие.

  • Място на провеждане

обучение в присъствена среда – ОУ „Димитър Талев“, Пловдив, България

  • Период на провеждане

17.03.2023 г. – 19.03.2023 г.

  • Начален и краен час

14:20 – 19:20 часа

09:50 – 17:50 часа

  • Наименование на обучителната организация

„Евроклас-консулт” ЕООД

  • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

72