ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Проекти и изяви

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с участието на ОУ „Димитър Талев“ в националната програма „По-здрави деца“ през учебната 2018-2019 г., която се осъществява на територията на Република България, Ви информирам, че учениците от I и II клас ще бъдат включени за участие в програмата. За целта Вие ще получите декларация за участие на Вашето дете, която трябва попълните и да върнете на класния ръководител.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА НП „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

Програмата е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот в децата. Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации. Инициативата стартира през 2012 г, като обхваща училища и детски градини.

Програмата включва провеждането на забавни и атрактивни уроци, като по този начин децата се ангажират и се провокира техният интерес към балансираното хранене и активния начин на живот. Уроците са насочени както към учениците, така и към техните учители. Програмата обхваща 6 модула: Консумирай разнообразна и питателна храна, Контролирай порциите си, Избери водата, Движи се и играй активно, Наслади се на храната заедно с други и Играй активно със своя домашен любимец, които се фокусират върху основите на балансираното хранене, ролята на плодовете и зеленчуците в ежедневния хранителен режим, ролята на всекидневната физическа активност, консумацията на вода, споделеното време със семейството при хранене и правилната грижа за домашните любимци.

 

АКТИВНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА

 

Дейност/ Модул Видео Индивидуална задача Групова задача
Консумирай разнообразна и питателна храна Видео с шеф Жоро Иванов;

 

Оцветете материала/ Нарисувайте Попълнете материалите
Контролирай порциите си Видео с проф. Дулева Нарисувайте храните Сглоби кутията и я напълни
Избери водата Видео с Лазар Радков Игра с предоставени материали Игра с предоставени материали
Движи се и играй активно Видео с Тереза Маринова Упражнения Открий скритите съкровища
Наслади се на храната заедно с други Видео с Евгени и Маруся Иванови Написване на рецепта Правене на плодови шишчета
Играй активно със своя домашен любимец Видео с Асен Аролски Въпроси и игри Плакат

20.09.2018 г.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Иновативни училища

Документи за кандидатстване по проекта:

Иновативно училище – към т. 1.11

Дневно разписание на ЦОУД за учениците от III и IV клас – към т. 5.2 

Модел на часовете в блок – към т. 5.2

Седмично разписание първи клас – иновативни паралелки – към т. 5.2

Квалификация на пс към т. 5.3

.План за въвеждане на иновация Приложение към т. 6.1 до 6.4

Ключови компетентности – Приложение към т. 8

РЕШЕНИЕ НА ОС

РЕШЕНИЕ НА ПС


Проект „Твоят час“

 
Целева група:
Учениците от 1 до 12 клас от държавните и общинските училища, включително и с образователни дефицити и ниска мотивация за учене, които са в риск от преждевременно напускане на  училище.Специфични цели на проекта:

  • Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
  • Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
  • Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
  • Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

Всяко училище разработва  и прилага училищни механизми за идентифициране на:

  • индивидуалните интереси на учениците за включването им в предпочитани от тях ИД;
  • образователните дефицити на учениците и задължителните дейности, по които срещат затруднение в образованието си;
  • междуучилищни инициативи и изяви.

Дейности за преодоляване на обучителните затруднения:

  • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
  • Разработване и водене на документация на групата – тематична програма, времеви график на провеждане, дневник на групата, портфолио на всеки ученик, което включва и индивидуална образователна карта за всеки ученик;
  • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
  • Отчитане на изпълнението на дейностите – анализ на причините, свързани с ОЗ и отчитане на индивидуалния напредък на всеки ученик;
  • Съвместни дейности с родителя/настойника за определяне на формите на взаимодействие – родителски среща на групата, индивидуална среща с ръководителя на групата, дискусионни срещи, анкетни проучвания и присъствие при провеждане на заниманията и други организирани изяви.

Извънкласни дейности по интереси

  • Идентифициране на целите и очакваните резултати, които ще се постигнат;
  • Разработване на документация – дневник на групата, тематична програма, график на провеждане и др.;
  • Осигуряване на необходимите за дейността материали, вкл. и електронни продукти;
  • Осигуряване на условия за редовно провеждане и мониторинг;
  • Отчитане на изпълнението на дейностите.

Съвет „Твоят час“

  • За наблюдение и оценка на дейностите по проекта, изпълнявани от училищата, се създават съвети за обществен мониторинг „Твоят час“;
  • Съветът „Твоят час“ е орган за мониторинг на училищно ниво, основан на принципа на сътрудничество между училището, родителите на учениците, общината, на чиято територия се намира училището и представители на неправителствени организации и/или на местната общественост и училищната общност.

Очаквани резултати:

  • Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;
  • Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;
  • Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;
  • Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
  • Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Информационната система на проект „Твоят час“ 
http://tvoiatchas.mon.bg/
http://tvoiatchas.mon.bg/About.aspx


“Училищен плод”

Схемата „Училищен плод” се прилага на територията на цялата страна в рамките на учебната година и обхваща децата от детските градини и учениците от І до ІV-ти клас.
Широко известна е английската поговорка “Една ябълка на ден държи доктора надалеч”. Българският вариант на тази “витаминозна” мъдрост е любимата на децата песничка “Чушки и домати, който не яде, той голям не ще да порасте”. В родния вариант внушението отива дори по-далеч от английския – без плодове и зеленчуци не само няма да си здрав, но… няма и да пораснеш. Но песничката бе малко позабравена напоследък, когато децата най-често посягат към традиционната баничка, а в по-ново време към сандвичите, чипса и шоколадовите изделия.
Резултатът е наднормено тегло и дори затлъстяване сред българските ученици.
Целта на този проект е създаване на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци у децата в най-ранна детска възраст, както и повишаване на осведомеността за тяхното благоприятно въздействие и значение за здравето на човека.
Нашето училище участва в Европейска схема за предлагане на плодове и зеленчуци. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от Държавния бюджет под формата на национално съфинансиране.
И през настоящата учебна 2015 / 2016 г. учениците от ППГ, І, ІІ, ІІІ и ІV клас получават по утвърден график плодове и зеленчуци.
Проектът е придружен с информационна кампания сред децата за ползата от плодовете и зеленчуците. Използват се атрактивни и подходящи методи и форми.

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

1.    КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Осигуряването на „несвободни“ часове е всъщност създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му.
Средствата по мярка „Без отсъствие” се разходват от началото на учебната 2015/2016 година до 30.06.2016 г.
Общият бюджет на програмата е до 3 000 000 лв.
Бюджетът на мярка „Без свободен час” е до 2 000 000 лв., в т.ч. средства за мониторинг, както следва:
– до 50 000 лв. – за мониторинг на мярката на ниво РИО;
– до 5 000 лв. – за мониторинг на мярката на ниво МОН.
Бюджетът по мярка „Без отсъствие” е до 1 000 000 лв., в т.ч. разходите за мониторинг в размер до 35 000 лева от разчетените средства по мярката.
2.    ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Общите цели на програмата са намаляване броя на свободните часове, намаляване на отсъствията на учениците чрез коректното им отразяване в училищната документация, чрез предприемането на реални, навременни и ефективни мерки от училището за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове, да участват в процеса на обучение и да овладяват знанията с активното участие на родителите, на ученическата общност, на общинските структури и на гражданското общество.
3.    ЦЕЛ НА МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“
Мярката „Без свободен час” повишава ефективността на разходите на училищата чрез оптимизиране на вътрешната структура и качеството на образованието по отношение на изпълнението на държавните образователни изисквания. Тя е свързана с политиката за задържане на децата в училище и способства за нейната реализация.
Осъществяването на дейностите по мярката „Без свободен час” е в синхрон с политиката на въвеждане и развитие на ефективна система за външно оценяване в българското училище.
4.    ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати по мярка „Без свободен час” са:
1.    Повишаване ефективността на публичните разходи на училищата при използване на програмното финансиране за оптимална организация на образователно-възпитателния процес при отсъствие на учител/възпитател и подпомагане на училищните бюджети;
2.    Повищаване качеството на образователно-възпитателния процес:
– непрекъснатост на учебните занятия – изпълнение на училищните учебни планове и учебните програми, разглеждане на теми по гражданско и здравно образование;
– максимален обхват на учениците в учебни занятия – повишаване на успеваемостта, ритмичност при оценяване;
– намаляване броя на неизвинените отсъствия на учениците;
– опазване живота и здравето им чрез превенция на риска, сигурност на родителите за присъствието на децата им в училище, повишаване авторитета на училището сред родителската общност, опазване на материално-техническата база на училищата.
Допълнителните средства се предоставят за изплащане на реално проведени учебни часове от учители/възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползването на отпуск съгласно глава осма, раздел I от Кодекса на труда.

 

 
ПРОГРАМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

Програмата „Училищно мляко“ обхваща децата от първа до подготвителна група на детските градини, както и тези от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително на държавните, общински и частни учебни заведения.
Чрез схемата се цели да се насърчи консумацията на прясно и кисело мляко, както и на други млечни продукти. По този начин се допринася за подобряване на хранителните навици на децата.
Европейската програма „Училищно мляко“ поощрява децата да консумират млечни продукти и да поддържат една балансирана диета. Тя също така играе образователна роля, като подкрепя развиването на добри хранителни навици, които остават за цял живот.
Чрез „Училищно мляко“ Европейският съюз осигурява субсидии за училищата и други учебни заведения, така че те да могат да предоставят на учениците си избрани млека и млечни продукти. Като работи в сътрудничество с предложената схема на Европейския съюз за плодове в училище, която предоставя безплатни плодове и зеленчуци на учениците, Европейският съюз работи усилено за здравето на нашето бъдещо поколение. Млякото и млечните продукти са богати на много витамини, въглехидрати и минерали, които подпомагат здравословното развитие на нашите деца, ето защо нашето училище се присъедини към тази програмата.