Свободни работни места

Дата на публикацията: 15.05.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Чистач/хигиенист – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ

Мястото е свободно от 12.05.2023 г.

Заповед № РД-10-1162 процедура за набиране на непедагогически персонал за чистач хигиенист


Дата на публикацията: 02.05.2023 г.

Приложение №1 към Протокол №2 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „Завеждащ административна служба

Дата на публикацията: 27.04.2023 г.

Протокол №1 допуснати и недопуснати кандидати за втори етап на длъжността „Завеждащ Административна Служба„


Дата на публикацията: 19.04.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Завеждащ административна служба (ЗАС) – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Мястото е свободно от 05.05.2023 г.

Заповед № РД-10-1094 процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжност ЗАС


Дата на публикацията: 13.03.2023 г.

Дата на публикацията: 09.03.2023 г.

Приложение №1 към Протокол №2 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „Завеждащ административна служба

Дата на публикацията: 07.03.2023 г.


Дата на публикацията: 02.03.2023 г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати на длъжността „ЗАС“ за втори етап

Протокол №1 допуснати и недопуснати кандидати за втори етап на длъжността „Завеждащ Административна Служба„


Дата на публикацията: 27.02.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учител в прогимназиален етап на основно образование (математика)–1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Мястото е свободно от 27.02.2023 г.

Заповед № РД-10-837 нар обявление учител по математика в ПЕ на основно образование


Дата на публикацията: 22.02.2023 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати
за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по
математика“


Дата на публикацията: 22.02.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

Завеждащ административна служба (ЗАС) – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Мястото е свободно от 13.03.2023 г.

Заповед № РД-10-823 процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжност ЗАС


Дата на публикацията: 20.02.2023 г.

Протокол № 1 от 20.02.2023 г.


Дата на публикацията: 10.02.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител в прогимназиален етап на основно образование (математика)–1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ. 

Мястото е свободно от 24.02.2023 г.

Заповед № РД-10-795 нар обявление учител ПЕ на основно образование


Дата на публикацията: 26.01.2023 г.


Дата на публикацията: 18.01.2023 г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати


Дата на публикацията: 04.01.2023 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Мястото е свободно от 03.01.2023 г.


Протокол №2


Дата на публикацията: 09.11.2022 г.

Протокол №1 допуснати и недопуснати кандидати за втори етап на длъжността „Заместник-директор учебна дейност


Дата на публикацията: 25.10.2022 г.

Протокол №2 Класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Огняр“


Дата на публикацията: 19.10.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Заместник-директор УД – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, мястото е свободно, считано от 05.09.2022 г., с преподавателска заетост в прогимназиален етап на основното образование.

Необходими документи за участие в подбора

1. Заявление за участие в процедура по подбор за обявено свободно място ведно с декларация за съгласие за обработка на личните данни.  (по образец: Приложение № 1) (Публикуват се в сайта на училището)

 2. Мотивационно писмо, адресирано до директора, с посочени мотиви за заемане на длъжността

 2. Документ за самоличност (за сверяване, при назначаване).     

 3. Професионална автобиография.

 4. Диплома за завършена степен на образование, образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация.  (копия).

 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).         

 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език  и други компетентности,  ако кандидатът притежава такива (копия).          

7. Препоръка от предишен работодател при възможност.

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

 Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

8. До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Ред и начин за подаване и приемане на документи

 1. Документите се приемат в  следните сроковете: от 19.10.2022 г. до 04.11.2022 г. (включително до 16:30 часа)
 2. Документи се приемат на място в сградата на училището, ул. “Кузман Шапкарев” № 1
 3. Документите могат да се изпращат по електронен път:

3.1.  на електронната поща на училището primary.school@ou-dtalev.info  съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) всяко съдържание, представено в електронна форма – каквото е и имейлът, представлява електронен документ

3.2.Изпратените електронни документи заявления и декларации следва да са подписани от съответния кандидат собственоръчно или с електронен подпис, равностоен на саморъчния.

 1. Документите  се регистрират в нарочен входящ дневник в деловодството на училището
 2. Длъжностното лице, регистриращо документите, попълва карта с опис на приложените документи на кандидата. Картата е неразделна част от комплекта документи. (Приложение №2 към Вътрешните правила за осигуряване на човешките ресурси в ОУ „Димитър Талев”
 3. Постъпилите комплекти документи се подреждат в класьор

След изтичане на срока за приемане на документи класьорът по т. 6 се предава на председателя на комисията по подбор.

Реда и начина за провеждане на подбора

 1. първи  етап – подбор по документи / Списъкът на допуснатите и недопуснати на втори етап кандидати се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“  на 10.11.2022 г.
 2. втори етап – интервю с писмена част в периода от 14.11.2022 г. до 18.11.2022 г.

 2.1. Комисията провежда събеседване с  кандидатите и отразява резултатите в оценъчна карта.

2.2.  Критериите се вписват в оценъчната карта съобразно обявената позиция, както и минималните и максимални точки.

2.3. Към критериите членовете на комисията изготвят План на интервю с включени въпроси, които са еднакви за всички кандидати с цел поставяне пред равни условия

2.4.  С цел установяване на базови професионални качества по отношение на академична, педагогическа, административна и комуникативна компетентност, методическа и предметна подготовка комисията изготвя   писмен тест с тестови задачи и/или казуси. Времето за работа по писмената част е 30 минути.

2.5. Писменият тест се провежда преди събеседването.

2.6. Резултатите от писмената част се вписват в оценъчната карта, раздел 2. Професионални качества.

2.7. Председателят на комисията представя на директора образец на оценъчна карта и План на интервю за одобрение.

2.8. Председателят на комисията по подбор, преди започването на събеседването, запознава кандидатите срещу подпис със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът участва в класирането.

      3. Списък на нормативната уредба към писмената част от интервю с писмена част.

Кандидатите следва да познават частта в описаните по-долу нормативни акта, касаеща пряко изпълнението на функциите на учителската длъжност.

 1. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 2. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 3. Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
 4. Наредба № 3 от 06 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
 5. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 6. Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
 7. Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 
 8. Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
 9. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 10. Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 11. Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 12. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 13. Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 14. Наредба за приобщаващото образование

Дата на публикацията: 19.10.2022 г.

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „Огняр“

Протокол №1


Дата на публикацията: 07.10.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал на длъжност:

Огняр – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ.
Мястото е свободно от 15.09.2022 г.

Определям следните срокове:

07.10.2022 г. – обявяване на свободното работно място
07.10.2022 г. – 14.10.2022 г. приемане на документи
17.10.2022 г. – 21.10.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график,
изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
   2. Професионална автобиография.
   3. Диплома за завършено образование (копия).
 2. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –
  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ,
  удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).
 3. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   
 4. Мотивационно писмо, адресирано до директора, с посочени мотиви за заемане на
  длъжността /по възможност/
  При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.
  Приеманите документи се регистрират в нарочен входящ дневник в деловодството на
  училището. Длъжностното лице, приемащо документите информира кандидатите за сроковете,
  определени за провеждане на етапите от процедурата по подбор.

Документите могат да се изпращат и по електронен път:
на електронната поща на училището primary.school@ou-dtalev.info  съгласно Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) всяко съдържание,
представено в електронна форма – каквото е и имейлът, представлява електронен документ.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:
първи – подбор по документи
втори – интервю с кандидатите.


Дата на публикацията: 28.09.2022 г.

Класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Чистач/ хигиенист“

Протокол №2


Дата на публикацията: 13.09.2022 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Чистач/ хигиенист“

Протокол №1


Дата на публикацията: 15.09.2022 г.


Дата на публикацията: 13.09.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал на длъжност:

Чистач/хигиенист – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Договора е със срок на изпитване.

Мястото е свободно от 12.09.2022 г.

Определям следните срокове:

15.09.2022 г. – удължаване срока на обявата за свободното работно място

13.09.2022 г. – 23.09.2022 г.  приемане на документи

26.09.2022 г. – 30.09.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.
Първи етап: допускане по документи
Втори етап – интервю

Заповед РД-10-1586 удължаване срок чистач хигиенист

заповед набиране на чистач-хигиенист


Дата на публикацията: 12.09.2022 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Заместник-директор

учебна дейност “- 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ


Дата на публикацията: 08.09.2022 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по математика“


Дата на публикацията: 07.09.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Заместник-директор УД – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, мястото е свободно, считано от 05.09.2022 г., с преподавателска заетост в начален и/ или прогимназиален етап на основното образование.

Договор със срок на изпитване и до завръщане на титуляр

Определям следните срокове:

07.09.2022 г. – 09.09.2022 г. (включително до 16:30 часа) – приемане на документи

12.09.2022 г. – публикуване на списък на допуснатите и недопуснати на втори етап кандидати

13.09.2022 г. – втори етап – интервю с писмена част

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в процедура по подбор за обявено свободно място ведно с декларация за съгласие за обработка на личните данни.  (по образец: Приложение № 1) (Публикуват се в сайта на училището)

 2. Мотивационно писмо, адресирано до директора, с посочени мотиви за заемане на длъжността;

 2. Документ за самоличност (за сверяване, при назначаване);     

 3. Професионална автобиография;

 4. Диплома за завършена степен на образование, образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация.  (копия);

 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия);         

 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език  и други компетентности,  ако кандидатът притежава такива (копия);          

7. Препоръка от предишен работодател при възможност;

 Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

 Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

8. До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Списък на нормативната уредба към писмената част от интервю с писмена част. Кандидатите следва да познават частта в описаните по-долу нормативни акта, касаеща пряко изпълнението на функциите на учителската длъжност.

 1. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 2. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 3. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 4. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 
 5. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 6. НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 7. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 8. Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 9. Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 10. НАРЕДБА за приобщаващото образование

Дата на публикацията: 05.09.2022 г.

Дата на публикацията: 29.08.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учителска длъжност по математика, прогимназиален етап на основното образование – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Заявление-за-подбор-на-персонал.docx


Дата на публикацията: 8.08.2022 г.

Приложение № 1 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за за длъжност: „Технически секретар“


Дата на публикацията: 1.08.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол № 2 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „Чистач-хигиенист

Приложение № 1 на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност: „Технически секретар“

Уважаеми кандидати,

Моля да се запознаете с длъжностната характеристика за предстоящото интервю!


Дата на публикацията: 29.07.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол № 4 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „учител общообразователен учебен предмет по БЕЛ  в прогимназиален етап

Приложение № 1 към Протокол № 3 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „учител ЦОУД в начален етап на основното образование


Дата на публикацията: 25.07.2022 г.

Приложение № 1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап на основно образование по БЕЛ

Приложение № 1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Учител ЦОУД в начален етап на основното образование

Приложение № 1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Чистач-хигиенист


Дата на публикацията: 18.07.2022 г.

Уважаеми кандидати, информираме Ви, че поради възникнали непредвидени обстоятелства, етап 1 и етап 2 от процедурата за избор на учител в ГЦОУД I-IV клас и учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ/ ще се проведе в периода от 25.07.2022 г.- до 29.07.2022 г.

На 25.07.2022 г. на сайта на училището ще публикуваме информация за допуснати и недопуснати кандидати и график за осъществяване на дейностите по подбор на кадри.


Дата на публикацията: 11.07.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

технически секретар, не се изисква стаж за обявената позиция – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ, мястото е свободно, считано от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:
08.07.2022 г. – 11.07.2022 г. обявяване на свободното работно място
11.07.2022 г. – 29.07.2022 г. приемане на документи
01.08.2022 г. – 05.08.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.
Първи етап: допускане по документи
Втори етап – интервю
1 етап. Допускане по документи;
До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Комисията представя протокол на директора с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати с мотиви за отказа. Протоколът с приложенията се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.
Директорът осъществява контрол върху точността и коректността и верността на данните и резюлира протокола със становище „за преминаване към следващ етап“ или „за преразглеждане“ с посочени мотиви.
При липса на кандидати, отговарящи на изискванията за обявената длъжност, свободното работно място се обявява отново.
В случай, че и след второто обявяване липсват кандидати, отговарящи на условията в обявата, комисията може да предложи за назначаване кандидат, неотговарящ на посочените изисквания, при спазване на нормативните актове.
2 етап. Интервю.
Комисията провежда събеседване с  кандидатите и отразява резултатите в оценъчна карта. Критериите се вписват в оценъчната карта съобразно обявената позиция, както и минималните и максимални точки.
Председателят на комисията по подбор, преди започването на събеседването, запознава кандидатите срещу подпис със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за одобрен. Комисия  спазва изискванията на Етичния кодекс, добрите нрави, традиции и морални ценности.

Комисията представя протокол на директора с резултатите и класирането на кандидатите.


Дата на публикацията: 05.07.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол №2 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „заместник-директор учебна дейност


Дата на публикацията: 05.07.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол №2 – класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по технпологии и предприемачество“


Дата на публикацията: 04.07.2022 г.

Приложение №1 на допуснатите кандидати за длъжността Заместник-директор УД


Дата на публикацията: 01.07.2022 г.

Протокол №1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността учител общобразователен учебен предмет по „технологии и предприемачество“


Дата на публикацията: 23.06.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Заместник-директор УД, половин щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Учител, прогимназиален етап на основното образование с преподавателска заетост по технологии и предприемачество – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Договорите са със срок на изпитване.

Мястото е свободно от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:

23.06.2022 г. – обявяване на свободното работно място

23.06.2022 г. – 30.06.2022 г.  приемане на документи

01.07.2022 г. – 05.07.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Документи се подават лично в сградата на училището.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалисти на длъжност:

Учител, прогимназиален етап на основното образование с преподавателска заетост по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Договорите са със срок на изпитване.

Мястото е свободно от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:

23.06.2022 г. – обявяване на свободното работно място

23.06.2022 г. – 15.07.2022 г.  приемане на документи

18.07.2022 г. – 22.07.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Документи се подават лично в сградата на училището.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

3. Етапи на подбора:

  3.1. 1 етап: Допускане по документи;

До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Комисията представя протокол на директора с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати с мотиви за отказа. Протоколът с приложенията се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.

Директорът осъществява контрол върху точността и коректността и верността на данните и резюлира протокола със становище „за преминаване към следващ етап“ или „за преразглеждане“ с посочени мотиви.

При липса на кандидати, отговарящи на изискванията за обявената длъжност, свободното работно място се обявява отново.

В случай, че и след второто обявяване липсват кандидати, отговарящи на условията в обявата, комисията може да предложи за назначаване кандидат, неотговарящ на посочените изисквания, при спазване на нормативните актове.

3.2. 2 етап: Писмена част 

Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с отговорностите на длъжността и прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета. Формата се изготвя от комисията непосредствено преди процедурата за подбор. 

Председателят на комисията по подбор, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите срещу подпис със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста. 

Комисията представя протокол на директора с резултатите и списък на кандидатите, допуснати до следващ етап на процедурата.

Директорът осъществява контрол върху точността и коректността и верността на данните и резюлира протокола със становище „за преминаване към следващ етап“ или „за преразглеждане“ с посочени мотиви.

Председателят на комисията публикува протокола в сайта на училището в секция „Свободни работни места“с информация за датата, мястото и часа на провеждане на третия етап – интервю.

 3. 3. 3 етап: Интервю.

Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред. Председателят на комисията, преди започване на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и реда и начина на провеждане на интервюто.

Комисията оценява кандидатите по критерии, описани в оценъчна карта. Към критериите членовете на комисията изготвят План на интервю с включени въпроси, които са еднакви за всички кандидати с цел поставяне пред равни условия за оценяване. Непосредствено преди писменото интервю кандидатите се инструктират срещу подпис за реда и начина на провеждане. 

Комисия  спазва изискванията на Етичния кодекс, добрите нрави, традиции и морални ценности.

Всеки член на комисията  попълва оценъчна карта за всеки кандидат като  го оценява по посечените критерии. 

Комисията сумира броя получени точки от писмения изпит и интервюто на всеки кандидат. Извършва класирането и представя протокола на директора. 

Протоколът с класирането на кандидатите по се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.

С цел конфиденциалност, имената на кандидатите не се обявяват публично, а се заместват с идентификационен/ входящ номер.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

чистач/хигиенист, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ.

Мястото е свободно от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:

23.06.2022 г. –  обявяване на свободното работно място

23.06.2022 г. – 20.07.2022 г.  приемане на документи

22.07.2021 г. – 29.07.2022 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Документи се подават лично в сградата на училището.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално 12.02.2022г. – Протокол за класирани кандидати за учител начален етап на основното образование I-IV

Актуално 11.02.2022г. – Протокол за допуснати кандидати учител начален етап на основното образование I-IV клас


Актуално 07.02.2022 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Мястото е свободно от 07.02.2022 г.

Определям следните срокове:

07.02.2022 г. – обявяване на свободното работно място

07.02.2022 г. – 10.02.2022 г.  приемане на документи

11.02.2022 г. – 14.02.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално – 02.02.2022г. – Протокол за учител начален етап на основното образование I-IV клас


Актуално 25.01.2022 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител, начален етап на основното образование ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Мястото е свободно от 07.02.2022 г.

Определям следните срокове:

24.01.2022 г. – обявяване на свободното работно място

24.01.2022 г. – 27.01.2022 г.  приемане на документи

28.01.2022 г. – 31.01.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално – 15.10.2021г – Протокол за класирани кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР

Актуално – 13.10.2021г – Протокол за допуснати кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР


Актуално 13.09.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността – огняр, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи Втори етап –  събеседване

Определям следните срокове:

13.09.2021 г. – 14.09.2021 г. обявяване на свободното работно място

15.09.2021 г. – 08.10.2021 г.  приемане на документи

11.10.2021 г. – 15.10.2021 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Документ за завършено образование.

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 5. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.


АКТУАЛНО 03.09.2021 г. – Протокол за класирани кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР

АКТУАЛНО 03.09.2021 г. – Протокол за допуснати кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР


АКТУАЛНО 27.08.2021 г. – Протокол с класирани кандидати.PDF


Актуално: 23.08.2021 г.

Приложение 1, допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността учител начален етап на основното образование I-IV кластук

Приложение 1, допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността учител целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование I-IV кластук

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Моля запознайте се с нормативните стандарти:

1/ Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

2/ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

3/ НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.  

2. Учител, начален етап на основното образование ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Минимален стаж като начален учител – 2 години

Мястото е свободно от 07.09.2021 г.

10.08.2021 г. – обявяване на свободното работно място

11.08.2021 г. – 20.08.2021 г.  приемане на документи

23.08.2021 г. – 27.08.2021 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисия по подбор.

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.