Свободни работни места

Дата на публикацията: 28.09.2022 г.

Класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Чистач/ хигиенист“

Протокол №2


Дата на публикацията: 13.09.2022 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Чистач/ хигиенист“

Протокол №1


Дата на публикацията: 15.09.2022 г.


Дата на публикацията: 13.09.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал на длъжност:

Чистач/хигиенист – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Договора е със срок на изпитване.

Мястото е свободно от 12.09.2022 г.

Определям следните срокове:

15.09.2022 г. – удължаване срока на обявата за свободното работно място

13.09.2022 г. – 23.09.2022 г.  приемане на документи

26.09.2022 г. – 30.09.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.
Първи етап: допускане по документи
Втори етап – интервю

Заповед РД-10-1586 удължаване срок чистач хигиенист

заповед набиране на чистач-хигиенист


Дата на публикацията: 12.09.2022 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Заместник-директор

учебна дейност “- 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ


Дата на публикацията: 08.09.2022 г.

Списък на класираните, некласираните и неявилите се кандидати за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по математика“


Дата на публикацията: 07.09.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Заместник-директор УД – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ, мястото е свободно, считано от 05.09.2022 г., с преподавателска заетост в начален и/ или прогимназиален етап на основното образование.

Договор със срок на изпитване и до завръщане на титуляр

Определям следните срокове:

07.09.2022 г. – 09.09.2022 г. (включително до 16:30 часа) – приемане на документи

12.09.2022 г. – публикуване на списък на допуснатите и недопуснати на втори етап кандидати

13.09.2022 г. – втори етап – интервю с писмена част

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1. Заявление за участие в процедура по подбор за обявено свободно място ведно с декларация за съгласие за обработка на личните данни.  (по образец: Приложение № 1) (Публикуват се в сайта на училището)

 2. Мотивационно писмо, адресирано до директора, с посочени мотиви за заемане на длъжността;

 2. Документ за самоличност (за сверяване, при назначаване);     

 3. Професионална автобиография;

 4. Диплома за завършена степен на образование, образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация.  (копия);

 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия);         

 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език  и други компетентности,  ако кандидатът притежава такива (копия);          

7. Препоръка от предишен работодател при възможност;

 Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

 Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

8. До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Списък на нормативната уредба към писмената част от интервю с писмена част. Кандидатите следва да познават частта в описаните по-долу нормативни акта, касаеща пряко изпълнението на функциите на учителската длъжност.

 1. ЗАКОН за предучилищното и училищното образование
 2. Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
 3. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
 4. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование 
 5. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 6. НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
 7. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
 8. Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 9. Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
 10. НАРЕДБА за приобщаващото образование

Дата на публикацията: 05.09.2022 г.

Дата на публикацията: 29.08.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически персонал за длъжността:

Учителска длъжност по математика, прогимназиален етап на основното образование – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Заявление-за-подбор-на-персонал.docx


Дата на публикацията: 8.08.2022 г.

Приложение № 1 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за за длъжност: „Технически секретар“


Дата на публикацията: 1.08.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол № 2 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „Чистач-хигиенист

Приложение № 1 на допуснати и недопуснати кандидати за длъжност: „Технически секретар“

Уважаеми кандидати,

Моля да се запознаете с длъжностната характеристика за предстоящото интервю!


Дата на публикацията: 29.07.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол № 4 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „учител общообразователен учебен предмет по БЕЛ  в прогимназиален етап

Приложение № 1 към Протокол № 3 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „учител ЦОУД в начален етап на основното образование


Дата на публикацията: 25.07.2022 г.

Приложение № 1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Учител общообразователен предмет в прогимназиален етап на основно образование по БЕЛ

Приложение № 1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Учител ЦОУД в начален етап на основното образование

Приложение № 1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността „Чистач-хигиенист


Дата на публикацията: 18.07.2022 г.

Уважаеми кандидати, информираме Ви, че поради възникнали непредвидени обстоятелства, етап 1 и етап 2 от процедурата за избор на учител в ГЦОУД I-IV клас и учител, общообразователен учебен предмет /БЕЛ/ ще се проведе в периода от 25.07.2022 г.- до 29.07.2022 г.

На 25.07.2022 г. на сайта на училището ще публикуваме информация за допуснати и недопуснати кандидати и график за осъществяване на дейностите по подбор на кадри.


Дата на публикацията: 11.07.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

технически секретар, не се изисква стаж за обявената позиция – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ, мястото е свободно, считано от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:
08.07.2022 г. – 11.07.2022 г. обявяване на свободното работно място
11.07.2022 г. – 29.07.2022 г. приемане на документи
01.08.2022 г. – 05.08.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.
Първи етап: допускане по документи
Втори етап – интервю
1 етап. Допускане по документи;
До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
Комисията представя протокол на директора с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати с мотиви за отказа. Протоколът с приложенията се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.
Директорът осъществява контрол върху точността и коректността и верността на данните и резюлира протокола със становище „за преминаване към следващ етап“ или „за преразглеждане“ с посочени мотиви.
При липса на кандидати, отговарящи на изискванията за обявената длъжност, свободното работно място се обявява отново.
В случай, че и след второто обявяване липсват кандидати, отговарящи на условията в обявата, комисията може да предложи за назначаване кандидат, неотговарящ на посочените изисквания, при спазване на нормативните актове.
2 етап. Интервю.
Комисията провежда събеседване с  кандидатите и отразява резултатите в оценъчна карта. Критериите се вписват в оценъчната карта съобразно обявената позиция, както и минималните и максимални точки.
Председателят на комисията по подбор, преди започването на събеседването, запознава кандидатите срещу подпис със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за одобрен. Комисия  спазва изискванията на Етичния кодекс, добрите нрави, традиции и морални ценности.

Комисията представя протокол на директора с резултатите и класирането на кандидатите.


Дата на публикацията: 05.07.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол №2 на класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „заместник-директор учебна дейност


Дата на публикацията: 05.07.2022 г.

Приложение № 1 към Протокол №2 – класираните, некласираните и неявили се кандидати за длъжността „Учител общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап по технпологии и предприемачество“


Дата на публикацията: 04.07.2022 г.

Приложение №1 на допуснатите кандидати за длъжността Заместник-директор УД


Дата на публикацията: 01.07.2022 г.

Протокол №1 на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността учител общобразователен учебен предмет по „технологии и предприемачество“


Дата на публикацията: 23.06.2022 г.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Заместник-директор УД, половин щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Учител, прогимназиален етап на основното образование с преподавателска заетост по технологии и предприемачество – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Договорите са със срок на изпитване.

Мястото е свободно от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:

23.06.2022 г. – обявяване на свободното работно място

23.06.2022 г. – 30.06.2022 г.  приемане на документи

01.07.2022 г. – 05.07.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Документи се подават лично в сградата на училището.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалисти на длъжност:

Учител, прогимназиален етап на основното образование с преподавателска заетост по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Договорите са със срок на изпитване.

Мястото е свободно от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:

23.06.2022 г. – обявяване на свободното работно място

23.06.2022 г. – 15.07.2022 г.  приемане на документи

18.07.2022 г. – 22.07.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Документи се подават лично в сградата на училището.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

3. Етапи на подбора:

  3.1. 1 етап: Допускане по документи;

До участие в провеждане на подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи са непълни и не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Комисията представя протокол на директора с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати с мотиви за отказа. Протоколът с приложенията се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.

Директорът осъществява контрол върху точността и коректността и верността на данните и резюлира протокола със становище „за преминаване към следващ етап“ или „за преразглеждане“ с посочени мотиви.

При липса на кандидати, отговарящи на изискванията за обявената длъжност, свободното работно място се обявява отново.

В случай, че и след второто обявяване липсват кандидати, отговарящи на условията в обявата, комисията може да предложи за назначаване кандидат, неотговарящ на посочените изисквания, при спазване на нормативните актове.

3.2. 2 етап: Писмена част 

Писменият изпит включва решаване на тестови задачи и/или казуси, свързани с отговорностите на длъжността и прилагането на нормативната уредба, действаща в системата на народната просвета. Формата се изготвя от комисията непосредствено преди процедурата за подбор. 

Председателят на комисията по подбор, преди започването на писмения изпит, запознава кандидатите срещу подпис със системата на определяне на резултатите и минималния резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста. 

Комисията представя протокол на директора с резултатите и списък на кандидатите, допуснати до следващ етап на процедурата.

Директорът осъществява контрол върху точността и коректността и верността на данните и резюлира протокола със становище „за преминаване към следващ етап“ или „за преразглеждане“ с посочени мотиви.

Председателят на комисията публикува протокола в сайта на училището в секция „Свободни работни места“с информация за датата, мястото и часа на провеждане на третия етап – интервю.

 3. 3. 3 етап: Интервю.

Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред. Председателят на комисията, преди започване на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите и реда и начина на провеждане на интервюто.

Комисията оценява кандидатите по критерии, описани в оценъчна карта. Към критериите членовете на комисията изготвят План на интервю с включени въпроси, които са еднакви за всички кандидати с цел поставяне пред равни условия за оценяване. Непосредствено преди писменото интервю кандидатите се инструктират срещу подпис за реда и начина на провеждане. 

Комисия  спазва изискванията на Етичния кодекс, добрите нрави, традиции и морални ценности.

Всеки член на комисията  попълва оценъчна карта за всеки кандидат като  го оценява по посечените критерии. 

Комисията сумира броя получени точки от писмения изпит и интервюто на всеки кандидат. Извършва класирането и представя протокола на директора. 

Протоколът с класирането на кандидатите по се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.

С цел конфиденциалност, имената на кандидатите не се обявяват публично, а се заместват с идентификационен/ входящ номер.

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността:

чистач/хигиенист, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ.

Мястото е свободно от 01.09.2022 г.

Определям следните срокове:

23.06.2022 г. –  обявяване на свободното работно място

23.06.2022 г. – 20.07.2022 г.  приемане на документи

22.07.2021 г. – 29.07.2022 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Документи се подават лично в сградата на училището.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално 12.02.2022г. – Протокол за класирани кандидати за учител начален етап на основното образование I-IV

Актуално 11.02.2022г. – Протокол за допуснати кандидати учител начален етап на основното образование I-IV клас


Актуално 07.02.2022 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Мястото е свободно от 07.02.2022 г.

Определям следните срокове:

07.02.2022 г. – обявяване на свободното работно място

07.02.2022 г. – 10.02.2022 г.  приемане на документи

11.02.2022 г. – 14.02.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално – 02.02.2022г. – Протокол за учител начален етап на основното образование I-IV клас


Актуално 25.01.2022 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител, начален етап на основното образование ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. 

Мястото е свободно от 07.02.2022 г.

Определям следните срокове:

24.01.2022 г. – обявяване на свободното работно място

24.01.2022 г. – 27.01.2022 г.  приемане на документи

28.01.2022 г. – 31.01.2022 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално – 15.10.2021г – Протокол за класирани кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР

Актуално – 13.10.2021г – Протокол за допуснати кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР


Актуално 13.09.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността – огняр, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи Втори етап –  събеседване

Определям следните срокове:

13.09.2021 г. – 14.09.2021 г. обявяване на свободното работно място

15.09.2021 г. – 08.10.2021 г.  приемане на документи

11.10.2021 г. – 15.10.2021 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Документ за завършено образование.

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 5. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.


АКТУАЛНО 03.09.2021 г. – Протокол за класирани кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР

АКТУАЛНО 03.09.2021 г. – Протокол за допуснати кандидати за ДЛЪЖНОСТТА ОГНЯР


АКТУАЛНО 27.08.2021 г. – Протокол с класирани кандидати.PDF


Актуално: 23.08.2021 г.

Приложение 1, допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността учител начален етап на основното образование I-IV кластук

Приложение 1, допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността учител целодневна организация на учебния ден, начален етап на основното образование I-IV кластук

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Моля запознайте се с нормативните стандарти:

1/ Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

2/ НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

3/ НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

1. Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.  

2. Учител, начален етап на основното образование ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Минимален стаж като начален учител – 2 години

Мястото е свободно от 07.09.2021 г.

10.08.2021 г. – обявяване на свободното работно място

11.08.2021 г. – 20.08.2021 г.  приемане на документи

23.08.2021 г. – 27.08.2021 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисия по подбор.

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално 05.08.2021 г.

Протокол класирани/ некласирани/неявили се педагогически специалисти за длъжност УГЦОУД – тук

Протокол за допуснати/ недопуснати кандидати при процедура за на набиране на педагогически специалист УГЦОУД – тук

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ, Моля запознайте се с Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Актуално 19.07.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:

Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.  

Мястото е свободно от 07.09.2021 г.

Определям следните срокове:

16.07.2021 г. – обявяване на свободното работно място

19.07.2021 г. – 30.07.2021 г.  приемане на документи

02.08.2021 г. – 05.08.2021 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


Актуално 21.06.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността – огняр, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 67, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 70 от КТ.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи Втори етап –  събеседване

Определям следните срокове:

21.06.2021 г. – 23.06.2021 г. обявяване на свободните работни места

01.07.2021 г. – 20.08.2021 г.  приемане на документи

23.08.2021 г. – 27.08.2021 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.АКТУАЛНО 04.03.2021 г http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2021/03/БЕЛ_.pdf Протокол класирани/некласирани кандидати за учител общообразователен учебен предмет по български език и литература

АКТУАЛНО 02.03.2021 г.списък допуснати/недопуснати кандидати за учител общообразователен учебен предмет по български език и литература

АКТУАЛНО 23.02.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ –1 работно място, опит по специалността 1 година,  1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Определям следните срокове:

23.02.2021 г. обявяване на свободното работно място

23.02.2021 г. – 02.03.2021 г.  приемане на документи

04.03.2021 г. – 05.03.2021 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

2. Професионална автобиография.

3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).    

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

   


АКТУАЛНО 26.01.2021 г. протокол с класирани кандидати УГЦОУД

АКТУАЛНО 25.01.2021 г. Протокол допуснати/недопуснати кандидати учител в ГЦОУД

АКТУАЛНО 21.01.2021 г. Протокол класирани/ некласирани кандидати – учител общообразователен учебен предмет математика

АКТУАЛНО 19.01.2021 г. Протокол допуснати недопуснати процедура за педагогически специалист по математика

АКТУАЛНО 18.01.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива

Процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:
Учител в група за целодневна организация на учебния ден I- IV клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Определяне на следните срокове:

18.01.2021 г. – обявяване на свободното работно място
19.01.2021 г. – 22.01.2021 г. приемане на документи
25.01.2021 г. – 29.01.2021 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график,
изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
   2. Професионална автобиография.
   3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше
  образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация
  „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 2. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –
  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ,
  удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на
  документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да
  съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на
  подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.
 3. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-
  квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 4. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други
  компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 
 5. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

АКТУАЛНО 06.01.2021 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива Процедура за набиране на педагогически специалист на длъжност:
Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование
по Математика –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
Мястото е свободно от 04.02.2021 г.
Определям следните срокове:
07.01.2021 г. – обявяване на свободното работно място
07.01.2021 г. – 15.01.2021 г. приемане на документи
18.01.2021 г. – 22.01.2021 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график,
изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
   2. Професионална автобиография.
   3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше
  образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация
  „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 2. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –
  трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ,
  удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на
  документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да
  съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на
  подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.
 3. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-
  квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 4. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други
  компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 
 5. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

АКТУАЛНО 04.11.2020 г.

АКТУАЛНО 03.11.2020 г.

АКТУАЛНО:27.10.2020

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на:

педагогически специалист на длъжност:

Ресурсен учител –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.  

Мястото е свободно от 28.10.2020 г.

Определям следните срокове:

27.10.2020 г. – обявяване на свободното работно място

28.10.2020 г. – 30.10.2020 г.  приемане на документи

03.11.2020 г. – 04.11.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


АКТУАЛНО:26.10.2020

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на:

Учител, начален етап на основното образование (I-IV ) клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.  

Мястото е свободно от 19.10.2020 г.

Определям следните срокове:

26.10.2020 г. – обявяване на свободното работно място

26.10.2020 г. – 30.10.2020 г.  приемане на документи 03.11.2020 г. – 04.11.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи  Втори етап –  събеседване


Да се проведе процедура за набиране на непедагогически персонал за длъжността

чистач/хигиенист, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

26.10.2020 г. – обявяване на свободните работни места

26.10.2020 г. – 30.10.2020 г.  приемане на документи

03.11.2020 г. – 04.11.2020 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи  Втори етап –  събеседване


АКТУАЛНО:22.10.2020

АКТУАЛНО:21.10.2020 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на

педагогически специалист на длъжност:

Учител, начален етап на основното образование (I-IV ) клас –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.  Мястото е свободно от 19.10.2020 г.

Определям следните срокове:

16.10.2020 г. – обявяване на свободното работно място

19.10.2020 г. – 21.10.2020 г.  приемане на документи

22.10.2020 г. – 23.10.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

След изтичане на срока за подаване на документите,  същите се разглеждат от комисия за провеждане на подбора

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

 Втори етап –  събеседване

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто за допуснатите до интервю кандидати и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на

непедагогически персонал за длъжността –

чистач/хигиенист, не се изисква стаж за обявената позиция  – 1 работно място, чл. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

16.10.2020 г. – обявяване на свободните работни места

19.10.2020 г. – 21.10.2020 г.  приемане на документи

22.10.2020 г. – 22.10.2020 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Документ за завършено образование.

5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

След изтичане на срока за подаване на документите,  същите се разглеждат от комисия за провеждане на подбора

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

 Втори етап –  събеседване

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто за допуснатите до интервю кандидати и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.


ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист на длъжност:

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по Математика –1 работно място, 1 щатна бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.  

Мястото е свободно от 01.09.2020 г.

Определям следните срокове:

03.09.2020 г. – обявяване на свободното работно място

03.07.2020 г. – 09.09.2020 г.  приемане на документи

10.09.2020 г. – 11.09.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2020/07/дл.-х-ка-учител-ПЕ.pdf

АКТУАЛНО: 31.07.2020 г.

Списък на класираните, некласираните и неявили се кандидати за учител ГЦОУД

Списък на класираните, некласираните и неявили се кандидати за учител, общообразователен учебен предмет – математика/ физика и астрономия

АКТУАЛНО: 27.07.2020 г.

Приложение №1 за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап МАТЕМАТИКА/ ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА“ Протокол_2_М_ФМ.pdf

Приложение №2 за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността „Учител в ГЦОУД I-IV клас“ Протокол_ГЦОУД.pdf

АКТУАЛНО: 09.07.2020 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалисти:

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалисти на длъжност:

Учител в група за целодневна организация на учебния ден (I-IV) клас –2 работни места,

2 щатни бройки по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Мястото е свободно от 01.09.2020 г.

Кандидатите следва да  притежават една от следните специалности:  НУП, НУПЧЕ или ПНУП.

Определям следните срокове:

09.07.2020 г. – обявяване на свободното работно място

10.07.2020 г. – 24.07.2020 г.  приемане на документи

27.07.2020 г. – 31.07.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Приеманите документи се регистрират в нарочен входящ дневник в деловодството на училището. Длъжностното лице, приемащо документите информира кандидатите за сроковете, определени за провеждане на етапите от процедурата по подбор.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)


ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалисти:

Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалисти на длъжност:

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование  /Математика/Физика и математика / –3 работни места, 2 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ и 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ. Мястото е свободно от 01.09.2020 г.

Кандидатите по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ да притежават специалност „Физика и математика“.

Кандидатите по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ  да притежават една от специалностите: Математика; Математика, информатика и инф. технологии или Физика и математика.

Определям следните срокове:

09.07.2020 г. – обявяване на свободното работно място

10.07.2020 г. – 24.07.2020 г.  приемане на документи

27.07.2020 г. – 31.07.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите. Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Приеманите документи се регистрират в нарочен входящ дневник в деловодството на училището. Длъжностното лице, приемащо документите информира кандидатите за сроковете, определени за провеждане на етапите от процедурата по подбор.

Процедурата за подбор съдържа два етапа:

Първи етап: допускане по документи

Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)


АКТУАЛНО : 29.01.2020 г.

АКТУАЛНО: 22.01.2020 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Да се проведе процедура за набиране на следните педагогически специалист на длъжност Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

23.01.2020 г. – обявяване на свободното работно място

23.01.2020 г. – 29.01.2020 г.  приемане на документи

30.01.2020 г. – 30.01.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).  

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

 Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АКТУАЛНО: 20.12.2019 г.

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Дата на публикацията:04.12.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Да се проведе процедура за набиране на следните педагогически специалист на длъжност –

 Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

04.12.2019 г. – обявяване на свободното работно място

05.12.2019 г. – 13.12.2019 г.  приемане на документи

16.12.2019 г. – 20.12.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

 Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

……………………………………………………………………………………………………………………………

АКТУАЛНО 29.11.2019 г. http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2019/11/класирани-кандидати.pdf

АКТУАЛНО 26.11.2019 г.

Приложение 1 към Протокол №1 http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2019/11/списък-допуснати-и-недопуснати-кандидати.pdf

 

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Катя Крумова Златева

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Елис Ерглин Сами – поради липса на педагогически стаж от 2 години.

 

 

ДОПУСНАТИЯТ КАНДИДАТ да се явяви  на 28.11.2019 г., в 14:00, кабинет 27, ОУ „Димитър Талев“, ул. Кузман Шапкарев №1

Писмената част на интервюто от 14:00 – до 15:00 часа

Провеждане на индивидуални интервюта от втори етап по процедура за подбор на педагогически специалисти от 15:00 – 15:15 часа

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията:19.11.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

19.11.2019 г. – обявяване на свободното работно място

20.11.2019 г. – 25.11.2019 г.  приемане на документи

26.11.2019 г. – 29.11.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Изисквания към кандидатите:

Образование: висше – бакалавър

Специалност и квалификация: Начален учител с една от следните специалности: ПНУП, НУП, НУПЧЕ

Изискван трудов стаж:  2 години

Работно време: пълно

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).    

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

/Приетите документи по процедурата, както и ксерокопия на дипломи и сертификати не се връщат./

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

Втори етап: интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

Комисията представя на директора протокол от провеждането на всеки етап на процедурата с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати/

……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 05.11.2019 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за учител начален етап  на основното образование 

ПРОТОКОЛ

Резултати на втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив

ПРОТОКОЛ

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 28.10.2019 г.

 

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

25.10.2019 г. – обявяване на свободното работно място

29.10.2019 г. – 31.10.2019 г.  приемане на документи

04.11.2019 г. – 14.11.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия).
 7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

Втори етап: интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

Комисията представя на директора протокол от провеждането на всеки етап на процедурата с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. Протоколът с приложенията се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.

/Приетите документи по процедурата, както и ксерокопия на дипломи и сертификати не се връщат./

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 


АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 10.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ за избор на класиран кандидат да длъжността „огняр“

Дата на публикацията: 09.10.2019 г.

Протокол от проведена процедира за длъжността „Огняр“

/ 25.09.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на непедагогически  специалист – огняр:

 • Да се проведе процедура за набиране на непедагогически специалист – огняр, чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Определям следните срокове:

25.09.2019 г. – обявяване на свободните работни места

26.09.2019 г. – 04.10.2019 г.  приемане на документи

08.10.2019 г. – 11.10.2019 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Документ за завършено образование.
 4. Документи за квалификация като огняр /оператор на газови и водогрейни котли/.
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 14.10.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 16.09.2019 г./:

Информация за класирани, некласирани и неявили се кандидати – процедура

/ 13.09.2019 г./:

Информация за допуснати и недопуснати кандидати за позициите на педагогически специалисти – 13.09 процедура

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

/ 11.09.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
 • Учител, начален етап на основното образование с английски език –1 работно място, 1
  щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

11.09.2019 г. – обявяване на свободното работно място
11.09.2019 г. – 13.09.2019 г. приемане на документи
13.09.2019 г. – 20.09.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график,
изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:
1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
2. Професионална автобиография.
3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше
образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация
"учител" или педагогическа правоспособност (копия).
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –
трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на
документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да
съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на
подаване на документите.
5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-
квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други
компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия).
7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 13.09.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 30.08.2019 г./:

Информация за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжността учител общообразователен учебен предмет-  български език и литература – приложение 1 от 30.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ от подбор на непедагогически специалист-Технически секретар – резултати 2019 г.

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на непедагогически специалист – технически секретар –  Протокол-ТС

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Български език и литература“ – Приложение 1_26.08

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

 / 19.08.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Определям следните срокове:

19.08.2019 г. – обявяване на свободното работно място

21.08.2019 г. – 23.08.2019 г.  приемане на документи

26.08.2019 г. – 30.08.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 
 7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 27.08.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 19.08.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на непедагогически  специалист – технически секретар:

 • Да се проведе процедура за набиране на непедагогически специалист – технически секретар, чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

19.08.2019 г. – обявяване на свободните работни места

20.08.2019 г. – 23.08.2019 г.  приемане на документи

26.08.2019 г. – 30.08.2019 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Документ за завършено образование.
 4. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

  Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 26.08.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 26.07.2019 г./:

Информацията за класирани, некласирани и неявили се кандидати при подбор на педагогически специалист – учител,начален етап на основното образование – Приложение 1

Информацията за класирани, некласирани и неявили се кандидати при подбор на педагогически специалист – учител,общообразователен учебен предмет български език и литература – Приложение 2

АКТУАЛНО/22.07.2019 г/:

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител,начален етап на основното образование – Приложение 1

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Български език и литература“ – Приложение 2

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап – Протокол №1

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

 

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 10.07.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следната длъжност:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист – Учител, начален етап на основното образование – 6 работни места, 6 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
 •  
 • Срокове:
 • 10.07.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 11.07.2019 г. – 19.07.2019 г.  приемане на документи
 • 22.07.2019 г. – 26.07.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 22.07.2019 г. в рамките на работния ден!

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

ИЗТЕКЛИ ОБЯВИ:

Дата на публикацията: 17.05.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следната длъжност:

 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование по технологии и предприемачество – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
 • Изсквана специалност и квалификация: Учител по технологии и предприемачество
 •  
 • Срокове:
 • 17.05.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 17.05.2019 г. – 22.05.2019 г.  приемане на документи
 • 23.05.2019 г. – 27.05.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата /подбор по документи и интервю/

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 23.05.2019 г. в рамките на работния ден!

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

Процедурата се осъществява по реда и начина, описани в глава VI от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър Талев”.

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Технологии и предприемачество“

Приложение №2 с класирани кандидати за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет – технологии и предприемачество

АРХИВ:

Публикуваме резултатите от интервютата за:

 1. Приложение с класираните кандидати за „Психолог, училищен“
 2. Приложение с класирани кандидати за длъжността „Учител по БЕЛ“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикуваме резултатите от подбора за Психолог, училищен

ПРОТОКОЛ С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикуваме резултатите от подбора на учител по БЕЛ

Протокол_комисия_БЕЛ

Допуснати_БЕЛ

Допуснатите кандидати да се явят на 30.01.2019 г. от 14.00 часа


Публикуваме резултатите от подбора на учител по математика.

Протокол№ 2


Резултати от проведения първи етап за подбор на учител по математика в прогимназиален етап на обучение.

УВАЖАЕМИ КАНДИТАТИ,

В приложения протокол са имената на допуснатите и недопуснати кандидати за втори етап – интервю.

ProtokolMAT


ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следните длъжности:

 • Психолог, училищен / със специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог“/ – 1 работно място, 1 работно място по чл. 67 от КТ

Срокове:

 • 22.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 23.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

2. Учител по учебен предмет от общообразователната подготовка / Математика / – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ

 Срокове:

 • 18.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 21.01.2019 г. – 23.01.2019 г.  приемане на документи
 • 24.01.2019 г. – 25.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

3. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ.

 Срокове:

 • 22.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 23.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Непедагогически персонал:

 1. Работник, поддръжка сгради“ – 1 раб. място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ

Срокове:

 • 18.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 21.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 29.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

Процедурата се осъществява по реда и начина, описани в глава VI от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър Талев”.

Информация за допуснати и недопуснати кандидати очаквайте тук!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

При осъществен контрол от директора на училището върху точността, коректността и верността на данните в процеса на провеждане на обявената процедура за подбор на педагогически персонал за длъжността „Психолог, училищен“, протоколът от проведената процедура е с резолюция „за преразглеждане, поради пропуски в работата на комисията“

С цел да бъдем коректни към всички кандидати и задължителното спазване на Вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификацията на кадрите в ОУ „Димитър Талев“, позицията „Психолог, училищен“ ще бъде обявена отново.