ОУ "Димитър Талев" –    гр. Пловдив

Свободни работни места

АКТУАЛНО : 29.01.2020 г.

АКТУАЛНО: 22.01.2020 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Да се проведе процедура за набиране на следните педагогически специалист на длъжност Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

23.01.2020 г. – обявяване на свободното работно място

23.01.2020 г. – 29.01.2020 г.  приемане на документи

30.01.2020 г. – 30.01.2020 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).  

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

 Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

     –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

АКТУАЛНО: 20.12.2019 г.

Дата на публикуване: 18.12.2019 г.

Дата на публикацията:04.12.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Да се проведе процедура за набиране на следните педагогически специалист на длъжност –

 Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

04.12.2019 г. – обявяване на свободното работно място

05.12.2019 г. – 13.12.2019 г.  приемане на документи

16.12.2019 г. – 20.12.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.

 2. Професионална автобиография.

 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

    5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).

   6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

 Втори етап –  интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

……………………………………………………………………………………………………………………………

АКТУАЛНО 29.11.2019 г. http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2019/11/класирани-кандидати.pdf

АКТУАЛНО 26.11.2019 г.

Приложение 1 към Протокол №1 http://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2019/11/списък-допуснати-и-недопуснати-кандидати.pdf

ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Катя Крумова Златева

 

НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ:

Елис Ерглин Сами – поради липса на педагогически стаж от 2 години.

 

 

ДОПУСНАТИЯТ КАНДИДАТ да се явяви  на 28.11.2019 г., в 14:00, кабинет 27, ОУ „Димитър Талев“, ул. Кузман Шапкарев №1

Писмената част на интервюто от 14:00 – до 15:00 часа

Провеждане на индивидуални интервюта от втори етап по процедура за подбор на педагогически специалисти от 15:00 – 15:15 часа

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията:19.11.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

19.11.2019 г. – обявяване на свободното работно място

20.11.2019 г. – 25.11.2019 г.  приемане на документи

26.11.2019 г. – 29.11.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Изисквания към кандидатите:

Образование: висше – бакалавър

Специалност и квалификация: Начален учител с една от следните специалности: ПНУП, НУП, НУПЧЕ

Изискван трудов стаж:  2 години

Работно време: пълно

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 

   7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).    

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

/Приетите документи по процедурата, както и ксерокопия на дипломи и сертификати не се връщат./

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

Втори етап: интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

Комисията представя на директора протокол от провеждането на всеки етап на процедурата с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати/

……………………………………………………………………………………………………………………………..

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 05.11.2019 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за учител начален етап  на основното образование 

ПРОТОКОЛ

Резултати на втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив

ПРОТОКОЛ

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 28.10.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

Учител, начален етап на основното образование –1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

25.10.2019 г. – обявяване на свободното работно място

29.10.2019 г. – 31.10.2019 г.  приемане на документи

04.11.2019 г. – 14.11.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия).
 7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Процедурата за подбор съдържа два етапа.

Първи етап: допускане по документи

Втори етап: интервю (писмено и/или устно)

Председателят на комисията изготвя график за провеждането на интервюто и го публикува в сайта „Свободни работни места“ не по-късно от 24 часа преди деня, определен за провеждане на интервюто.

Комисията представя на директора протокол от провеждането на всеки етап на процедурата с приложен списък на допуснатите и недопуснатите кандидати. Протоколът с приложенията се публикува в сайта на ОУ „Димитър Талев“ в секция „Свободни работни места“.

/Приетите документи по процедурата, както и ксерокопия на дипломи и сертификати не се връщат./

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 10.10.2019 г.

ПРОТОКОЛ за избор на класиран кандидат да длъжността „огняр“

Дата на публикацията: 09.10.2019 г.

Протокол от проведена процедира за длъжността „Огняр“

/ 25.09.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на непедагогически  специалист – огняр:

 • Да се проведе процедура за набиране на непедагогически специалист – огняр, чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Определям следните срокове:

25.09.2019 г. – обявяване на свободните работни места

26.09.2019 г. – 04.10.2019 г.  приемане на документи

08.10.2019 г. – 11.10.2019 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Документ за завършено образование.
 4. Документи за квалификация като огняр /оператор на газови и водогрейни котли/.
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 14.10.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 16.09.2019 г./:

Информация за класирани, некласирани и неявили се кандидати – процедура

/ 13.09.2019 г./:

Информация за допуснати и недопуснати кандидати за позициите на педагогически специалисти – 13.09 процедура

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

/ 11.09.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ
 • Учител, начален етап на основното образование с английски език –1 работно място, 1
  щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

11.09.2019 г. – обявяване на свободното работно място
11.09.2019 г. – 13.09.2019 г. приемане на документи
13.09.2019 г. – 20.09.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график,
изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:
1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
2. Професионална автобиография.
3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше
образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация
"учител" или педагогическа правоспособност (копия).
4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит –
трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ,
удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на
документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да
съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на
подаване на документите.
5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-
квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други
компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия).
7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).

При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 13.09.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 30.08.2019 г./:

Информация за класирани, некласирани и неявили се кандидати за длъжността учител общообразователен учебен предмет-  български език и литература – приложение 1 от 30.08.2019 г.

ПРОТОКОЛ от подбор на непедагогически специалист-Технически секретар – резултати 2019 г.

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на непедагогически специалист – технически секретар –  Протокол-ТС

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Български език и литература“ – Приложение 1_26.08

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

 / 19.08.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически  специалист:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.

Определям следните срокове:

19.08.2019 г. – обявяване на свободното работно място

21.08.2019 г. – 23.08.2019 г.  приемане на документи

26.08.2019 г. – 30.08.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование „бакалавър” или „магистър” и придобита професионална квалификация „учител“ или педагогическа правоспособност (копия).
 4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 5. Документи за научно звание или научна степен, за професионално-квалификационна степен, ако кандидатът притежава такива (копия).
 6. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 
 7. Препоръка от предишен работодател (по възможност).       

 При подаване на документите се представят и оригиналите за сверяване.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 27.08.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 19.08.2019 г./:

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на непедагогически  специалист – технически секретар:

 • Да се проведе процедура за набиране на непедагогически специалист – технически секретар, чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.

Определям следните срокове:

19.08.2019 г. – обявяване на свободните работни места

20.08.2019 г. – 23.08.2019 г.  приемане на документи

26.08.2019 г. – 30.08.2019 г.  провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора.

Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване за обявената позиция, адресирано до директора.
 2. Професионална автобиография.
 3. Документ за завършено образование.
 4. Документи за компютърна грамотност, за владеене на чужд език и други компетентности, ако кандидатът притежава такива (копия). 
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия). Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.
 6. Препоръка от предишен работодател (по възможност).   

  Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 26.08.2019 г. в рамките на работния ден!

/ 26.07.2019 г./:

Информацията за класирани, некласирани и неявили се кандидати при подбор на педагогически специалист – учител,начален етап на основното образование – Приложение 1

Информацията за класирани, некласирани и неявили се кандидати при подбор на педагогически специалист – учител,общообразователен учебен предмет български език и литература – Приложение 2

АКТУАЛНО/22.07.2019 г/:

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител,начален етап на основното образование – Приложение 1

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Български език и литература“ – Приложение 2

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап – Протокол №1

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Запознайте се с инструктажа за реда и начина на провеждане на интервю на допуснатите кандидати до втори етап от процедурата по подбор на педагогически специалисти по обявените свободни работни места в ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив – Инструктаж

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 10.07.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следната длъжност:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист – Учител, начален етап на основното образование – 6 работни места, 6 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
 •  
 • Срокове:
 • 10.07.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 11.07.2019 г. – 19.07.2019 г.  приемане на документи
 • 22.07.2019 г. – 26.07.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 22.07.2019 г. в рамките на работния ден!

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

ИЗТЕКЛИ ОБЯВИ:

Дата на публикацията: 17.05.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следната длъжност:

 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование по технологии и предприемачество – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
 • Изсквана специалност и квалификация: Учител по технологии и предприемачество
 •  
 • Срокове:
 • 17.05.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 17.05.2019 г. – 22.05.2019 г.  приемане на документи
 • 23.05.2019 г. – 27.05.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата /подбор по документи и интервю/

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 23.05.2019 г. в рамките на работния ден!

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

Процедурата се осъществява по реда и начина, описани в глава VI от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър Талев”.

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Технологии и предприемачество“

Приложение №2 с класирани кандидати за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет – технологии и предприемачество

АРХИВ:

Публикуваме резултатите от интервютата за:

 1. Приложение с класираните кандидати за „Психолог, училищен“
 2. Приложение с класирани кандидати за длъжността „Учител по БЕЛ“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикуваме резултатите от подбора за Психолог, училищен

ПРОТОКОЛ С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикуваме резултатите от подбора на учител по БЕЛ

Протокол_комисия_БЕЛ

Допуснати_БЕЛ

Допуснатите кандидати да се явят на 30.01.2019 г. от 14.00 часа


Публикуваме резултатите от подбора на учител по математика.

Протокол№ 2


Резултати от проведения първи етап за подбор на учител по математика в прогимназиален етап на обучение.

УВАЖАЕМИ КАНДИТАТИ,

В приложения протокол са имената на допуснатите и недопуснати кандидати за втори етап – интервю.

ProtokolMAT


ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следните длъжности:

 • Психолог, училищен / със специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог“/ – 1 работно място, 1 работно място по чл. 67 от КТ

Срокове:

 • 22.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 23.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

2. Учител по учебен предмет от общообразователната подготовка / Математика / – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ

 Срокове:

 • 18.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 21.01.2019 г. – 23.01.2019 г.  приемане на документи
 • 24.01.2019 г. – 25.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

3. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ.

 Срокове:

 • 22.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 23.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Непедагогически персонал:

 1. Работник, поддръжка сгради“ – 1 раб. място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ

       

Срокове:

 • 18.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 21.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 29.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

Процедурата се осъществява по реда и начина, описани в глава VI от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър Талев”.

Информация за допуснати и недопуснати кандидати очаквайте тук!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

При осъществен контрол от директора на училището върху точността, коректността и верността на данните в процеса на провеждане на обявената процедура за подбор на педагогически персонал за длъжността „Психолог, училищен“, протоколът от проведената процедура е с резолюция „за преразглеждане, поради пропуски в работата на комисията“

С цел да бъдем коректни към всички кандидати и задължителното спазване на Вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификацията на кадрите в ОУ „Димитър Талев“, позицията „Психолог, училищен“ ще бъде обявена отново.

Публикувано на:  21.01.2019 г.