ОУ "Димитър Талев" –    гр. Пловдив

Свободни работни места

АКТУАЛНО:

Дата на публикацията: 10.07.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следната длъжност:

 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист –Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
 • Да се проведе процедура за набиране на педагогически специалист – Учител, начален етап на основното образование – 6 работни места, 6 щатни бройки по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ.
 •  
 • Срокове:
 • 10.07.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 11.07.2019 г. – 19.07.2019 г.  приемане на документи
 • 22.07.2019 г. – 26.07.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 23.07.2019 г. в рамките на работния ден!

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

ИЗТЕКЛИ ОБЯВИ:

Дата на публикацията: 17.05.2019 г.

ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следната длъжност:

 • Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основно образование по технологии и предприемачество – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ.
 • Изсквана специалност и квалификация: Учител по технологии и предприемачество
 •  
 • Срокове:
 • 17.05.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 17.05.2019 г. – 22.05.2019 г.  приемане на документи
 • 23.05.2019 г. – 27.05.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата /подбор по документи и интервю/

Протоколът с допуснатите кандидати от първи етап ще бъде публикуван на 23.05.2019 г. в рамките на работния ден!

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

Процедурата се осъществява по реда и начина, описани в глава VI от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър Талев”.

Информацията за допуснати и недопуснати кандидати при подбор на педагогически специалист – учител, общообразователен учебен предмет  „Технологии и предприемачество“

Приложение №2 с класирани кандидати за длъжността „Учител, общообразователен учебен предмет – технологии и предприемачество

АРХИВ:

Публикуваме резултатите от интервютата за:

 1. Приложение с класираните кандидати за „Психолог, училищен“
 2. Приложение с класирани кандидати за длъжността „Учител по БЕЛ“

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикуваме резултатите от подбора за Психолог, училищен

ПРОТОКОЛ С ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Публикуваме резултатите от подбора на учител по БЕЛ

Протокол_комисия_БЕЛ

Допуснати_БЕЛ

Допуснатите кандидати да се явят на 30.01.2019 г. от 14.00 часа


 

Публикуваме резултатите от подбора на учител по математика.

Протокол№ 2


Резултати от проведения първи етап за подбор на учител по математика в прогимназиален етап на обучение.

УВАЖАЕМИ КАНДИТАТИ,

В приложения протокол са имената на допуснатите и недопуснати кандидати за втори етап – интервю.

ProtokolMAT


ОУ „Димитър Талев“ открива процедура за набиране на педагогически персонал/педагогически специалист,  за следните длъжности:

 • Психолог, училищен / със специалност от професионално направление „Психология“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „психолог“/ – 1 работно място, 1 работно място по чл. 67 от КТ

Срокове:

 • 22.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 23.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

2. Учител по учебен предмет от общообразователната подготовка / Математика / – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ

 Срокове:

 • 18.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 21.01.2019 г. – 23.01.2019 г.  приемане на документи
 • 24.01.2019 г. – 25.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

3. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап на основното образование по БЕЛ – 1 работно място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ.

 Срокове:

 • 22.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 23.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 28.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Непедагогически персонал:

 1. Работник, поддръжка сгради“ – 1 раб. място, 1 щатна бройка по чл. 67 от КТ

       

Срокове:

 • 18.01.2019 г. – обявяване на свободното работно място
 • 21.01.2019 г. – 25.01.2019 г.  приемане на документи
 • 29.01.2019 г. – 31.01.2019 г. провеждане на първи и втори етап от процедурата по график, изготвен от председателя на комисията по подбора

Необходими документи:

 1. Заявление за участие в процедура по набиране на кадри /по образец на училището/
 2. Професионална автобиография
 3. Копие на всяка страница от трудова книжка или справка за придобития стаж и професионален
 4. Копие от документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация

Процедурата се осъществява по реда и начина, описани в глава VI от Вътрешни правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификация на кадрите в ОУ „Димитър Талев”.

Информация за допуснати и недопуснати кандидати очаквайте тук!

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

При осъществен контрол от директора на училището върху точността, коректността и верността на данните в процеса на провеждане на обявената процедура за подбор на педагогически персонал за длъжността „Психолог, училищен“, протоколът от проведената процедура е с резолюция „за преразглеждане, поради пропуски в работата на комисията“

С цел да бъдем коректни към всички кандидати и задължителното спазване на Вътрешните правила за дейността и организацията на управлението на човешките ресурси и квалификацията на кадрите в ОУ „Димитър Талев“, позицията „Психолог, училищен“ ще бъде обявена отново.

 

Публикувано на:  21.01.2019 г.