ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НВО – VII клас по чужд език

снимка: https://nova.bg/

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Съгласно Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката за  определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания и графика на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания, НВО в края на VII клас по чужд език (по желание на ученика) ще се проведе на 20 юни 2024 г. от 9:00 часа. 

Подаването на заявления по чл. 51, ал. 4 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за явяване на изпит по чужд език в VII трябва да се случи в периода 01.02.2024 г. – 13.02.2024 г., за да могат същите да бъдат регистрирани в ЕИСИП до 16.02.2024 г. /краен срок за регистриране/. Заявленията са приложение към Заповед № РД09-4329/ 28.12.2023 г. на министъра на образованието и науката. 

При желание от страна на учениците от VII клас да участват в НВО в края на VII клас по чужд език, сладва същите да получат заявление по образец от класните ръководители и след попълване от родителите да го върнат на класните ръководители в горепосочения срок. 

При необходимост от допълнителна информация се свържете с Лиляна Дочева, зам.директор УД, на docheva.l@ou-dtalev.info .

НВО – VII клас по чужд език
Към началото