за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на ученически стол

ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.  „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв. м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив.

Закупуването на документите за участие е от 16.07.2020 г. до 28.07.2020 г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 70 IORT 73753102007400, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка.

 Конкурсът ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на ОУ “Димитър Талев“, с административен адрес гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 в кабинет № 33. Лице за контакт – Запрянка Жиговечка – зам.-директор АСД в ОУ „Димитър Талев”, тел. 032 69 20 34.