ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на ученически стол

ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.  „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв. м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив.

Закупуването на документите за участие е от 16.07.2020 г. до 28.07.2020 г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 70 IORT 73753102007400, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка.

 Конкурсът ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11:00 ч. в сградата на ОУ “Димитър Талев“, с административен адрес гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 в кабинет № 33. Лице за контакт – Запрянка Жиговечка – зам.-директор АСД в ОУ „Димитър Талев”, тел. 032 69 20 34.