Считано от 07.12.2021 г. учебният процес се реализира при следната организация:

Учениците от 1. – 7. клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение, се обучават присъствено, съгласно  утвърденото седмично разписание за първи учебен срок и дневно разписание.

Учениците от 6.в  клас (недостигнати 50% съгласие на родителите от паралелката), както и всички ученици от 1. до 7. клас, чиито родители не са декларирали писмено съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 еднократно за всяка учебна седмица се обучават в електронна среда от разстояние, съгласно  утвърденото седмично разписание за първи учебен срок и дневно разписание