ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Информация за ученици и родители IV, V, VI клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ  IV, V, VI  КЛАС,  УЧЕБНА 2019/ 2020 ГОДИНА

Връчването на удостоверения за завършен начален етап на основното образование за IV клас и справки с резултатите на учениците по учебни предмети за V и VI клас ще се извърши при следната организация:

1. КЪДЕ? –  В класната стая на класа/паралелката при спазване на противоепидемичните мерки и физическа дистанция. Не се допуска струпване на ученици, родители, длъжностни лица на входа, в коридорите и класните стаи.

2. КОГА? – От 07:30 до 18:30 часа 

18 и 19 юни – Връчват се удостоверения за завършен начален етап на основното образование на IV клас и справка за резултатите от обучението за V и VI клас.

3. ОТ КОГО? – Класният ръководител/ учителят в група ЦОУД  връчва удостоверението за завършен начален етап на основното образование за  IV клас, a класните ръководители на V и VI клас справка с резултатите на учениците за учебната 2019/ 2020 г.

Ще имате вашите минутки да създадете незабравими спомени със снимка до любимия учител при спазване на безопасна дистанция.

4. КАК? –  Достъп в училище ще имат само родители и ученици без симптоми на ОВЗ. Влиза се с маска и задължително дезинфекциране на ръцете на входа. Не се позволява струпване в класните стаи. Родителите изчакват пред входа на класната стая. На излизане задължително полагат подпис  в книгата за регистриране на издадени и получени удостоверения за завършен начален етап на основното образование.

5.  КАКВО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДАДЕ НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ? –  Връщат се учебници за IV, V, VI клас и книги взети от библиотеката.

6. КЪДЕ ДА НАМЕРИМ СПИСЪК С КНИГИТЕ ЗА ЛЯТОТО? – В сайта на училището ще се публикуват списъците на препоръчителната литература и проектна работа за лятната ваканция.

7. БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 

От името на директора на училището, г-жа Ирина Чолакова, зам.-директорите по учебна дейност г-жа Иванка Василева и г-жа Лиляна Дочева и разбира се от невероятния екип педагогически специалисти изказваме нашата благодарност към всички родители за проявената подкрепа и позитивно сътрудничество в периода на дистанционно електронно обучение. Избрахме да запомним тези дни  с чувство на гордост от развитите личностни умения за комуникация, дигитализация, самодисциплина и отговорност. Гордеем се с нашите ученици и им пожелаваме да са здрави и да имат едно прекрасно лято с радостни преживявания.