ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Обръщение на директора относно извънредните обстоятелства и организация на учебния процес

Обръщение на директора на ОУ „Димитър Талев“ към учениците и техните родители

СКЪПИ УЧЕНИЦИ И УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

Цялото човечество преживява дни на изпитание на човешката воля, дисциплина и разум, както и на силата на човешкия дух за съпричастност, подкрепа и заедност за преодоляване на настъпилото извънредно положение.

Ето Ви случай, който безспорно доказва, че здравето е най-голямото богатство и че макар и с невидими за човешкото око размери, коронавирус COVID-19 може да доведе до пандемия и извънредно положение почти в целия свят.

Уверихте се в силата на науката и в това, колко ни е необходима, за да живеем здрави и щастливи.

Уверявам Ви, че водена от огромната си отговорност и любов към това, което правя в работата си, работя непрекъснато за създаване на условия и организация на учебния процес, така че той  да продължи макар и в специални условия.

Използвам случая, за да изкажа своята благодарност и гордост от целия педагогически и непедагогически персонал на училището за проявената готовност, воля, съпричастност и дисциплина, така че училището да продължи своята дейност.

Очаквам от вас, скъпи ученици, да проявите отговорност и дисциплина и да изпълнявате стриктно указанията на вашите учители. Да спазвате дневното разписание и организацията на обучението в домашни условия. По този начин вие ще калите много важно личностно качество – самодисциплината. Ще имате възможност да приложите и надградите дигиталните си и комуникативни умения. 

Уважаеми родители, в това предизвикателство сме заедно! Призовавам Ви за съпричастност и подкрепа. Бъдете до децата си, напътствайте ги и стимулирайте в ученето им в домашни условия.  Комуникирайте с учителите и реагирайте винаги, когато намерите за необходимо.

Времената са динамични и промени ще има вероятно ежедневно. В момента образователната система се адаптира към дистанционната форма на обучение, така че очаквайте указания на сайта и в електронния дневник.

Прилагам извадка от Правилник за дейността  на ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив в извънредни ситуации в частта права и задължения на ученици и родители.

С пожелание за здраве и успех,

ИРИНА ЧОЛАКОВА  /п/

Директор на ОУ „Димитър Талев“

Извадка от Правилник за дейността  на ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив в извънредни ситуации

Раздел  IV

Права и задължения на учениците

Чл. 13. (1) Правата на учениците са регламентирани в чл. 119 от ПДУ и са в сила за настоящия правилник.

(2) Получават достъп до платформата и учебните ресурси в нея, както и до виртуалните класни стаи. Достъпът се изпраща чрез електронния дневник „Съобщения“.

Чл. 14. Организация на учебното време и задължения на учениците

(1) Учебната седмица е от понеделник до петък

(2) дневното разписание е, както следва:

т. 1. Начало на дистанционното обучение 9:00 часа – самоподготовка по учебните ресурси в онлайн платформата на сайта на училището http://ou-dtalev.info/

Изпълняват указанията на учителя и публикуваните в платформата упражнения и задачи. Вписват в помагала, учебници и тетрадки. Предоставят ги на учителя при възстановяване на нормален учебен процес.

т. 2.  10:00 – 13:00 включване във виртуална класна стая по график, публикуван в платформата

т. 3. 13:00 – 14:00 обратна връзка, консултиране чрез имейл, електронен дневник, телефон

т. 4  работа по проекти, попълване и изпращане на форма за обратна връзка  

т.5. Информират учителя, когато не могат да се включат в дистанционното обучение.

.

Раздел  IV

Права и задължения на родителите

Чл. 15. (1) Контролират, стимулират и осигуряват активност на учениците при дистанционна форма на обучение и изпълнение на задълженията им в домашни условия, както и спазването на дневното разписание.

(2) Формират у децата им отговорно и дисциплинирано поведение и отношение към ученето.

Чл. 16. (1) Информират класния ръководител за възможността на провеждане на обучение в домашни условия – техническа осигуреност, интернет връзка.

Чл. 17. (1) Следят комуникацията на електронния дневник.

Чл. 18. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се осъществяват чрез електронния дневник, сайта на училището, електронната поща, както и чрез предоставен телефон за връзка. Чл. 19.  (1) Родителите своевременно получават информация за успеха и развитието на децата им в образователния процес в условия на извънредни ситуации, налагащи дистанционно обучение