ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

„ДНИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИТЕ ДО КАЧЕСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

За първа година, пилотно, ще проведем формата „ДНИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИТЕ ДО КАЧЕСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС“. „ЗА УСПЕХ ОТ ЗНАНИЯ КЪМ УМЕНИЯ“ е образователната визия в училищната политика за качествен учебен процес, по която учителите планират, преподават и оценяват уменията и компетентностите на учениците, заложени в учебните програми.
ОУ „Димитър Талев“ е със статут на иновативно училище единствено и само с оглед на търсене на добавената стойност на иновациите за качествен учебен процес с образователни резултати.
Целта на инициативата е родителите да присъстват в реална учебна среда и учебен час, така че да наблюдават отношенията учител – ученик, ключови за успеха на образователната визия на училището и с оглед на сътрудничество и взаимодействие, училище и родители, да са взаимно полезни в името на успеха и личностното развитие на учениците.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРИСЪСТВИЕ НА РОДИТЕЛИ В УЧЕБЕН ЧАС:
Период на провеждане: 18-22.03.2024 г.
1. Родителите избират учебен ден и учебен час от седмичното разписание на паралелката, публикувано в сайта на училището https://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=10028 и https://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=9986
2. Родителите изпращат имейл на електронната служебна поща на класния ръководител, публикувана в сайта на училището https://www.ou-dtalev.info/talev/?page_id=126
3. Класният ръководител връща потвърждение на родителя за деня и часа на посещение на формата.
ЗАБЕЛЕЖКА: С оглед здравословна и безопасна среда и осигуряване на условия на учебен процес, броят на родители в една класна стая е не повече от пет.
4. С оглед спазване на пропускателния режим, при охранителя на училището, всеки ден от формата, се поставя списък на родителите с осигурен достъп в учебен час.
Уважаеми родители, надяваме се, че инициативата ще е полезна за всички участници в учебния процес.
След края на формата ще направим анкета за обратна връзка.

„ДНИ НА СВОБОДЕН ДОСТЪП НА РОДИТЕЛИТЕ ДО КАЧЕСТВЕН УЧЕБЕН ПРОЦЕС“
Към началото