ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Учители

Таня Гълъбова I a клас
galabova.t@ou-dtalev.info

Ирина Христова I б  клас
hristova.i@ou-dtalev.info

Анелия Константинова I в  клас
konstantinova.a@ou-dtalev.info

Теодора Тенева I г  клас 
teneva.t@ou-dtalev.info

Калинка Костадинова I д  клас
kostadinova.k@ou-dtalev.info

Веселина Станчева I е  клас
stancheva.v@ou-dtalev.info

Величка Ингилизова II a клас
ingilizova.v@ou-dtalev.info

Гергана Николова II б клас
nikolova.g@ou-dtalev.info

Емилия Димитрова II в клас
dimitrova.e@ou-dtalev.info

Евгений Костадинов II г клас
kostadinov.e@ou-dtalev.info

Ангел Стоянов II д клас
stoyanov.a@ou-dtalev.info

Костадинка Найденова II e клас (Мария Караджова)
naydenova.k@ou-dtalev.info

Юлия Савова  III а клас
savova.j@ou-dtalev.info

Марияна Ангелова-Острева III б клас 
ostreva.m@ou-dtalev.info

Татяна Златанова III в
zlatanova.t@ou-dtalev.info

Петя Георгиева III г клас 
georgieva.p@ou-dtalev.info

Юлия Василева III д клас
vasileva.j@ou-dtalev.info

Красимира Кирева III е клас 
kireva.k@ou-dtalev.info

Елена Талева  IV а клас
taleva.e@ou-dtalev.info

Тоска Добрева IV б клас
dobreva.t@ou-dtalev.info

Мария Узунова IV в клас
uzunova.m@ou-dtalev.info

Йовка Павлова IV г клас
pavlova.y@ou-dtalev.info

Дима Господинова IV д клас
gospodinova.d@ou-dtalev.info

Димитър Байкушев IV е клас
baykushev.d@ou-dtalev.info

Антоанета Димитрова – Компютърно моделиране, Информационни технологии 
dimitrova.a@ou-dtalev.info

Елена Стоянова – музика и изобразително изкуство в начален етап
stoyanova.e@ou-dtalev.info

Гергана Петрова  – чужд език начален етап
petrova.g@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Габриела Стайкова Български език и литература
staykova.g@ou-dtalev.info
Елена Георгиева Български език и литература       
georgieva.e@ou-dtalev.info
Нели Кубатева (Димитрия Казакина) Български език и литература
kubateva.n@ou-dtalev.info
Марина Бабачева Български език и литература
babacheva.m@ou-dtalev.info
Лидия Костадинова Английски език
kostadinova.l@ou-dtalev.info
Маргрета Гвоздева Английски език
gvozdeva.m@ou-dtalev.info
Лиляна Дочева  Английски език 
docheva.l@ou-dtalev.info
Росица Атанасова Математика
atanasova.r@ou-dtalev.info
Севда Стамболова – Математика/ физика и астрономия
stambolova.s@ou-dtalev.info
Иванка Василева – Математика/ Физика и астрономия
vasileva.i@ou-dtalev.info
Дияна Тодорова – Mатематика
todorova.d@ou-dtalev.info
Галина Якова – Mатематика ИУЧ
yakova.g@ou-dtalev.info
Илия Добрев – Информационни технологии
dobrev.i@ou-dtalev.info
Вера Шопова – Информационни технологии/
Човекът и природата/Химия и ООС

shopova.v@ou-dtalev.info
Елица Чуканска – Георгиева Човекът и природата/Биология и ЗО

chukanska.e@ou-dtalev.info
Йорданка Калфова География и икономика
kalfova.y@ou-dtalev.info
Росица Гюмишева История и цивилизации
gyumisheva.r@ou-dtalev.info
Десислава Веселинова Музика
veselinova.d@ou-dtalev.info
Цветомира Самоковлиева Изобразително изкуство
samokovlieva.c@ou-dtalev.info
Лина Саид Физическо възпитание и спорт
said.l@ou-dtalev.info
Иван Дерменджиев (Петя Кабасакалова) Физическо възпитание и спорт
dermendzhiev.i@ou-dtalev.info
Георги Илиев Физическо възпитание и спорт
iliev.g@ou-dtalev.info
Иван Йорджев Физическо възпитание и спорт
jordjev.i@ou-dtalev.info
Йорданка Цветкова Технологии
cvetkova.y@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Григор Пончев – Първа група, I а клас
ponchev.g@ou-dtalev.info

Таня Видева – Втора група,  I б клас
videva.t@ou-dtalev.info

Ивелина Траянова – Трета група, I в  клас
trayanova.i@ou-dtalev.info

Добромир Стойнов – Четвърта група, I г  клас
staynov.d@ou-dtalev.info

Мария Еневска – Пета група,  I д  клас   
enevska.m@ou-dtalev.info

Ани Динкова – Шеста група,  I  е клас
dinkova.а@ou-dtalev.info

Нора Василева – Първа група,  II а клас                                                             vasileva.n@ou-dtalev.info

Анастасия Георгиева – Втора група,  II б клас                       
georgieva.a@ou-dtalev.info

Галя Ганчева –  Трета група, II в клас
gancheva.g@ou-dtalev.info

Цветемира Георгиева (Гергана Лазарова) – Четвърта група,  II г клас                           
georgieva.c@ou-dtalev.info

Габриела Ковачева – Пета група, II д клас                           
kovacheva.g@ou-dtalev.info

Станислава Фингарова (Мария Менова) – Шеста група,  II е клас
fingarova.s@ou-dtalev.info

Стефка Бояджиева – Първа група, III  клас
boyadjieva.s@ou-dtalev.info

Звезделина Гърбакова – Втора група, III  клас                   
gurbakova.z@ou-talev.info

Илина Петкова – Трета група, III  клас
petkova.i@ou-dtalev.info

Ива Кавекова – Четвърта група, III клас
kavekova.i@ou-dtalev.info

Славка Драганова – Пета група, III  клас
draganova.s@ou-dtalev.info

Венцислава Лудова – Първа група,  IV  клас
ludova.v@ou-dtalev.info

Надка Търбенова – Втора група, IV  клас
tarbenova.n@ou-dtalev.info

Гергана  Вълчева – Трета група,  IV  клас
valcheva.g@ou-dtalev.info

Зорница Дамянова – Четвърта група,  IV клас
damyanova.z@ou-dtalev.info