Учители

Юлия Савова
I а клас
savova.j@ou-dtalev.info

Марияна Ангелова-Острева
I б клас 
ostreva.m@ou-dtalev.info

Татяна Златанова
I в клас
zlatanova.t@ou-dtalev.info

Петя Георгиева
I г клас 
georgieva.p@ou-dtalev.info

Юлия Василева
I д клас
vasileva.j@ou-dtalev.info

Красимира Кирева
I е клас 
kireva.k@ou-dtalev.info

Елена Талева 
II а клас
taleva.e@ou-dtalev.info

Димитър Байкушев
II б клас
baykushev.d@ou-dtalev.info

Мария Узунова
II в клас
uzunova.m@ou-dtalev.info

Йовка Павлова
II г клас
pavlova.y@ou-dtalev.info

Дима Господинова
II д клас
gospodinova.d@ou-dtalev.info

Мария Велина
II е клас
velina.m@ou-dtalev.info

Таня Гълъбова
III a клас
galabova.t@ou-dtalev.info

Ирина Христова
III б  клас
hristova.i@ou-dtalev.info

Валентина Христова
III в  клас
hristova.v@ou-dtalev.info

Теодора Тенева
III г  клас
teneva.t@ou-dtalev.info

Калинка Костадинова
III д  клас
kostadinova.k@ou-dtalev.info

Стефка Бояджиева
III е  клас
stancheva.v@ou-dtalev.info

Нора Ваилева
IV a клас
vasileva.n@ou-dtalev.info

Гергана Николова
IV б клас
nikolova.g@ou-dtalev.info

Емилия Димитрова
IV в клас
dimitrova.e@ou-dtalev.info

Евгений Костадинов
IV г клас
kostadinov.e@ou-dtalev.info

Ангел Стоянов
IV д клас
stoyanov.a@ou-dtalev.info

Денислава Крайчева
IV e клас
kraycheva.d@ou-dtalev.info

 

Гергана Петрова
чужд език начален етап
petrova.g@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Габриела Стайкова
Български език и литература
staykova.g@ou-dtalev.info

Елена Георгиева
Български език и литература       
georgieva.e@ou-dtalev.info

Нели Кубатева
Български език и литература
kubateva.n@ou-dtalev.info

Марина Бабачева 
Български език и литература
babacheva.m@ou-dtalev.info

Георги Йонков
Български език и литература
yonkov.g@ou-dtalev.info

Маргрета Гвоздева
Английски език
gvozdeva.m@ou-dtalev.info

Лиляна Дочева
Английски език 
docheva.l@ou-dtalev.info

Росица Атанасова
Математика
atanasova.r@ou-dtalev.info

Севда Стамболова
Математика/ Физика и астрономия
stambolova.s@ou-dtalev.info

Петя Бодурска
Математикa
bodurska.p@ou-dtalev.info

Дияна Тодорова
Mатематика
todorova.d@ou-dtalev.info

Стефка Ламбрева
Mатематика
lambreva.s@ou-dtalev.info

Илия Добрев
Информационни технологии
dobrev.i@ou-dtalev.info

Вера Шопова
Информационни технологии/ Човекът и природата/ Химия и ООС
shopova.v@ou-dtalev.info

Елица Чуканска – Георгиева
Човекът и природата/ Биология и ЗО
chukanska.e@ou-dtalev.info

Йорданка Калфова
География и икономика
kalfova.y@ou-dtalev.info

Росица Гюмишева
История и цивилизации
gyumisheva.r@ou-dtalev.info

Десислава Веселинова
Музика
veselinova.d@ou-dtalev.info

Цветомира Самоковлиева 
Изобразително изкуство
samokovlieva.c@ou-dtalev.info

Величко Величков
Физическо възпитание и спорт
velichkov.v@ou-dtalev.info

Иван Дерменджиев
Физическо възпитание и спорт
dermendzhiev.i@ou-dtalev.info

Георги Илиев 
Физическо възпитание и спорт
iliev.g@ou-dtalev.info

Иван Йорджев 
Физическо възпитание и спорт
jordjev.i@ou-dtalev.info

Стефка Манахилова
Технологии и предприемачество
manahilova.s@ou-dtalev.info

––––––––––––––––––––––––

Учители в група за целодневна организация на учебния ден

Анастасия Георгиева
I а клас                        
georgieva.a@ou-dtalev.info

Звезделина Гърбакова
I б клас                        
gurbakova.z@ou-dtalev.info

Юлия Ачанова
I в клас
achanova.ju@ou-dtalev.info

Илина Петкова
I г клас
petkova.i@ou-dtalev.info

Галя Ганчева
I д  клас
gancheva.g@ou-dtalev.info

Симона Гълева
I е клас
galeva.s@ou-dtalev.info

Камелия Каменова
II a клас 
kamenova.k@ou-dtalev.info

Венцислава Лудова
II б клас 
ludova.v@ou-dtalev.info

Елена Стоянова
II в клас
stoyanova.e@ou-dtalev.info

Весела Лалова
II г клас
lalova.v@ou-dtalev.info

Зорница Дамянова
II д клас
damyanova.z@ou-dtalev.info

Мария Еневска
II  клас, I група
enevska.e@ou-dtalev.info

Гергана Кузмич
III клас, I група
kuzmich.g@ou-dtalev.info

Таня Видева
III клас, II група
videva.t@ou-dtalev.info

Ивелина Траянова
III  клас, III група
trayanova.i@ou-dtalev.info

Добромир Стойнов
III  клас, IV група
staynov.d@ou-dtalev.info

Тинка Ришева
III  клас, V група
risheva.t@ou-dtalev.info

Ани Динкова
III клас, VI група
dinkova.а@ou-dtalev.info

Цветемира Георгиева
IV клас, I група
georgieva.g@ou-dtalev.info

Надка Търбенова
IV клас, II група
tarbenova.n@ou-dtalev.info