ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Учители

Учители в начален етап

I клас

Надежда Пенчева
класен ръководител, I a клас
pencheva.n@ou-dtalev.info

Ива Кавекова
учител в ГЦОУД, I a клас, I група
kavekova.i@ou-dtalev.info

Гергана Николова
класен ръководител, I б клас
nikolova.g@ou-dtalev.info

Ивелина Траянова
учител в ГЦОУД, I б клас, II група
trayanova.i@ou-dtalev.info

Емилия Димитрова
класен ръководител, I в клас
dimitrova.e@ou-dtalev.info

Таня Видева
учител в ГЦОУД, I в клас, III група
videva.t@ou-dtalev.info

Цветелина Емилова
класен ръководител, I г клас
emilova.ts@ou-dtalev.info

Надка Търбенова
учител в ГЦОУД, I г клас, IV група
tarbenova.n@ou-dtalev.info

Мария Караджова
класен ръководител, I д клас
karadjova.m@ou-dtalev.info

Мария Менова
учител в ГЦОУД, I д клас, V група
menova.m@ou-dtalev.info

Венцислава Лудова
класен ръководител, I e клас 
ludova.v@ou-dtalev.info

Весела Лалова
учител в ГЦОУД, I е клас, VI група
lalova.v@ou-dtalev.info

II клас

Юлия Савова
класен ръководител, II а клас
savova.j@ou-dtalev.info

Анастасия Георгиева
учител в ГЦОУД, II а клас, I група                       
georgieva.a@ou-dtalev.info

Марияна Ангелова-Острева
класен ръководител, II б клас 
ostreva.m@ou-dtalev.info

Звезделина Гърбакова
учител в ГЦОУД, II б клас, II група                           
gurbakova.z@ou-dtalev.info

Татяна Златанова
класен ръководител, II в клас
zlatanova.t@ou-dtalev.info

Юлия Ачанова
учител в ГЦОУД, II в клас, III група 
achanova.ju@ou-dtalev.info

Петя Георгиева
класен ръководител, II г клас 
georgieva.p@ou-dtalev.info

Илина Петкова
учител в ГЦОУД, II г клас, IV група 
petkova.i@ou-dtalev.info

Юлия Василева
класен ръководител, II д клас
vasileva.j@ou-dtalev.info

Галя Ганчева
учител в ГЦОУД, II д клас, V група 
gancheva.g@ou-dtalev.info

Красимира Кирева
класен ръководител, II е клас 
kireva.k@ou-dtalev.info

Симона Гълева
учител в ГЦОУД, II е клас, VI група 
galeva.s@ou-dtalev.info

III клас

Елена Талева 
класен ръководител, III а клас
taleva.e@ou-dtalev.info

Гергана Кузмич
III клас, I група
kuzmich.g@ou-dtalev.info

Димитър Байкушев
класен ръководител, III б клас
baykushev.d@ou-dtalev.info

Мария Еневска
III  клас, II група
trayanova.i@ou-dtalev.info

Мария Узунова
класен ръководител, III в клас
uzunova.m@ou-dtalev.info

Елена Стоянова
III клас, III група
stoyanova.e@ou-dtalev.info

Йовка Павлова
класен ръководител, III г клас
pavlova.y@ou-dtalev.info

Тинка Ришева
III  клас, IV група
risheva.t@ou-dtalev.info

Дима Господинова
класен ръководител, III д клас
gospodinova.d@ou-dtalev.info

Зорница Дамянова
III клас, V група
damyanova.z@ou-dtalev.info

Мария Велина
класен ръководител, III е клас
velina.m@ou-dtalev.info

Гергана Лазарова
III клас, VI група
lazarova.g@ou-dtalev.info

IV клас

Таня Гълъбова
класен ръководител, IV a клас
galabova.t@ou-dtalev.info

Ирина Христова
класен ръководител, IV б  клас
hristova.i@ou-dtalev.info

Валентина Христова
класен ръководител, IV в  клас
hristova.v@ou-dtalev.info

Теодора Тенева
класен ръководител, IV г  клас
teneva.t@ou-dtalev.info

Добромир Стойнов
класен ръководител, IV д  клас
staynov.d@ou-dtalev.info

Стефка Бояджиева
класен ръководител, IV е  клас
boyadjieva.s@ou-dtalev.info

Евгений Костадинов
IV клас, I група
kostadinov.e@ou-dtalev.info

Иван Дерменджиев
IV клас, II група
dermendzhiev.i@ou-dtalev.info

ЧУЖД ЕЗИК – НАЧАЛЕН ЕТАП

Гергана Петрова
petrova.g@ou-dtalev.info

Компютърно моделиране/Човекът и обществото

Ангел Стоянов
stoyanov.a@ou-dtalev.info

Учители в прогимназиален етап

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Нели Кубатева
kubateva.n@ou-dtalev.info

Марина Бабачева 
babacheva.m@ou-dtalev.info

Георги Йонков
yonkov.g@ou-dtalev.info

Стефани Нанчева
nancheva.s@ou-dtalev.info

Живка Стефанова-Петрова 
petrova.zh@ou-dtalev.info

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Маргрета Гвоздева
gvozdeva.m@ou-dtalev.info

Лиляна Дочева
docheva.l@ou-dtalev.info

МАТЕМАТИКА/ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Несибе Фезова
fezova.n@ou-dtalev.info

Севда Стамболова
Математика/ Физика и астрономия
stambolova.s@ou-dtalev.info

Петя Бодурска
bodurska.p@ou-dtalev.info

Дияна Тодорова
todorova.d@ou-dtalev.info

Стефка Ламбрева
lambreva.s@ou-dtalev.info

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Иван Бухов
buhov.i@ou-dtalev.info

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА/ БИОЛОГИЯ И ЗО/ ХИМИЯ И ООС

Доброслава Куртева
Човекът и природата/ Химия и ООС
kurteva.d@ou-dtalev.info

Елица Чуканска – Георгиева
Човекът и природата/ Биология и ЗО
chukanska.e@ou-dtalev.info

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Йорданка Калфова
kalfova.y@ou-dtalev.info

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Росица Гюмишева
gyumisheva.r@ou-dtalev.info

МУЗИКА

Десислава Веселинова
veselinova.d@ou-dtalev.info

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Цветомира Самоковлиева 
samokovlieva.c@ou-dtalev.info

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Величко Величков
velichkov.v@ou-dtalev.info

Петя Кабасакалова – Стаева 
kabasakalova.p@ou-dtalev.info      

Георги Илиев 
iliev.g@ou-dtalev.info

Иван Йорджев 
jordjev.i@ou-dtalev.info

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Стефка Манахилова
manahilova.s@ou-dtalev.info

Към началото