ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.


За целодневна органзация на учебния ден – ЦОУД

Заявление за записване в група в иновативни паралелки 2. клас в ЦОУД

Заявление за записване в група в неиновативни паралелки 3.- 4. клас в ЦОУД

Заявление за отписване от група в ЦОУД

Заявление за неучастие в дейности ЦОУД

Декларация за прибиране на ученика от училище

За преместване на ученик

Заявление за преместване на ученик в друго училище

Декларация – съгласие за съхранение и обработка на личните данни съгласно закон за защита на личните данни

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, диплом

Заявления за отсъствия на ученика от училище

Заявление за отсъствия на ученика до класен ръководител

Заявление за отсъствия на ученика до директор

Заявления относно процедура за освобождаване на ученици от ФВС и присъствие в допълнителния час за ОПСД

Заявление за освобождаване по здравословни причини от изучавания учебен предмет ,, Физическо възпитание и спорт ’’- Приложение 1 , ведно с Декларация от родителя за информирана отговорност

Доклад от класния ръководител за освобождаване по здравословни причини на ученик от ФВС и ДЧОПСД – Приложение 2

Заявление за освобождаване от присъствие в допълнителния час за ОПСД – Приложение 3 , ведно с Декларация от родителя за информирана отговорност

Доклад от класния ръководител за освобождаване от присъствие в допълнителния час за ОПСД- Приложение 4

Декларация от родителя за информирана отговорностПриложение № 5 към Заявленията

Заявления относно процедура за осъществяване на обучение в електронна среда от разстояние на ученик – ОЕСР

Заявление от родител до директор за обучение в ОЕСР на ученик до 30 учебни дни Приложение № 2 към Заповед № РД-10-93 от 06.10.2023 г.

Декларация от родител за техническа осигуреност на ученикПриложение № 3 към Заповед № РД-10-93 от 06.10.2023 г.

Заявление от родител до началник на РУО за обучение в ОЕСР на ученик при обявена извънредна епидемиологична обстановка над 30 учебни дниПриложение № 4 към Заповед № РД-10-93 от 06.10.2023 г.

Към началото