ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.


За целодневна органзация на учебния ден – ЦОУД

Заявление за записване в група в иновативни паралелки 2. клас в ЦОУД

Заявление за записване в група в неиновативни паралелки 3.- 4. клас в ЦОУД

Заявление за отписване от група в ЦОУД

Заявление за неучастие в дейности ЦОУД

Декларация за прибиране на ученика от училище

За преместване на ученик

Заявление за преместване на ученик в друго училище

Декларация – съгласие за съхранение и обработка на личните данни съгласно закон за защита на личните данни

Заявление за издаване на удостоверение за преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда държава

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверение, свидетелство, диплом

Заявления за отсъствия на ученика от училище

Заявление за отсъствия на ученика до класен ръководител

Заявления относно процедура за освобождаване на ученици от ФВС и присъствие в допълнителния час за ОПСД

Заявление за освобождаване по здравословни причини от изучавания учебен предмет ,, Физическо възпитание и спорт ’’- Приложение 1 , ведно с Декларация от родителя за информирана отговорност

Доклад от класния ръководител за освобождаване по здравословни причини на ученик от ФВС и ДЧОПСД – Приложение 2

Заявление за освобождаване от присъствие в допълнителния час за ОПСД – Приложение 3 , ведно с Декларация от родителя за информирана отговорност

Доклад от класния ръководител за освобождаване от присъствие в допълнителния час за ОПСД- Приложение 4

Декларация от родителя за информирана отговорностПриложение № 5 към Заявленията

Заявления относно процедура за осъществяване на обучение в електронна среда от разстояние на ученик – ОЕСР

Заявление от родител до директор за обучение в ОЕСР на ученик до 30 учебни дни Приложение № 2 към Заповед № РД-10-93 от 06.10.2023 г.

Декларация от родител за техническа осигуреност на ученикПриложение № 3 към Заповед № РД-10-93 от 06.10.2023 г.

Заявление от родител до началник на РУО за обучение в ОЕСР на ученик при обявена извънредна епидемиологична обстановка над 30 учебни дниПриложение № 4 към Заповед № РД-10-93 от 06.10.2023 г.

Към началото