ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Нормативни училищни документи

Правилник за работа и обучение от разстояние в електронна среда

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА
НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ”, ГР. ПЛОВДИВ ПРИ УЧЕБНА ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 И ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

ПРОЦЕДУРА за осъществяване на обучение в електронна среда от разстояние

Процедура по освобождаване на ученици по здравословни причини от часовете по ФВС

Процедура хранене

РЕАКЦИЯ СЪМНЕНИЕ КОВИД

Позитивна и безопасна образователна среда

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУОФормуляри

Заповед събиране на средства 2019/2020 г. във връзка с писмо с №9107-157/11.09.2019 г. на МОН