Училище за родители

ВСЕОБЩАТА ВЛАСТ НА ПРИМЕРА

Децата правят това, което виждат – нека бъдем положителен пример

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с участието на училището в НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“ – 2019 година, представяме програма на предвидените инициативи и дейности, насочени към взаимодействие между училището и семейството, подкрепа на родителите в познаването и разбирането на специфични трудности в процеса на обучение и социализация на
учениците и съмвестно изграждане на позитивна образователна среда:

 1. Информационни кампании за ролята на образованието.
   Училището – пространство за всички възрасти – информационна кампания за
  инициативи на училището през учебната 2019/2020 година, насочени към ролята на
  образованието и подкрепа на родителите в процеса на обучение на децата им –
  септември 2019 г.
   Пътуване в образованието – за трудните преходи I, V, VII клас и как да се
  преодоляват успешно. Индикатори за проблеми в обучението – октомври 2019 г.
   Училището през очите на детето – защо са важни интересите на децата и
  силните им страни. Кариерно развитие – ноември 2019 г.
   Невидими белези – как да разпознаваме различните форми на насилие и
  дискриминация – декември 2019 г.
 2. Обучения, групови тренинги, лектории и др. за приобщаване на родителите към
  училищния живот – „Училище за родители“ по следните теми:
   Техники за ефективно учене – октомври 2019 г.
   Как да се справим с дигиталната зависимост при децата – октомври 2019 г.
   Родителските роли по пътя на правилата – ноември 2019 г.
   Любовта на майката – от безусловна до обсебваща – декември 2019 г.
 3. Добри практики във взаимодействието на училището за обхващане и включване на
  ученици в образование:
   Адаптиране на учениците от I и V клас в училище – въвеждане в учебната среда с
  цел ориентация и позитивиране нагласите на бъдещите първокласници и петокласници
  преди първия учебен ден – септември 2019 г.;
   Игри и закачки – съвместни игри на открито с ученици от I до IV клас и техните
  родители – октомври 2019 г.;
   Светът между две корици“ – ученици от I доVII клас, заедно със своите родители,
  представят любима книга или история в клас – ноември 2019 г.;
   Родители в час – родители представят своите професии с цел осъзнаване от
  учениците ролята на образованието и да направят видима връзката между
  образованието и жизнената перспектива и реализация – ноември 2019 г..