ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

НП „Иновации в действие“


ОУ „Димитър Талев“ е бенефициент по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“.

Представяме Ви презентация споделяща емоцията от срещите с партньорите по програмата: СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат и ЧСУ „Цар Симеон Велики“, гр. София.

Национална програма Иновации в действие дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици от иновативни училища-партньори от цялата страна.

Основната цел на програмата е да се повиши качеството на образователния процес чрез увеличаване на интерактивността и активното участие на учениците посредством иновативни педагогически методи, както и чрез засилване употребата на дигитални средства и информационни технологии в обучението, повишаване на мотивацията и интереса на учениците към ученето, подобряване на академичните резултати, повишаване на творческата активност на учениците и педагозите.

ОУ „Димитър Талев“ е бенефициент по Модул 1: „ Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“.

Партньори по програмата са СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат и ЧСУ „Цар Симеон Велики“, гр. София.

Дейностите по програмата включват:

  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 22.11.2019 г. – 8 учители и 8 ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат ще наблюдават иновациите в ОУ „Димитър Талев“;
  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 02.12.2019 г. – 8 учители и 8 ученици от ЧСУ „Цар Симеон Велики“, гр. София ще наблюдават иновациите в ОУ „Димитър Талев“;
  • Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата – 04.12.2019 г. – 8 учители и 8 ученици от ОУ „Димитър Талев“ ще наблюдават иновациите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“, гр. София;
  • Създаване на фотоалбум на дейностите;

10.12.2019 г.  – отчет за изпълнението на програмата.

Към началото