ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

„Образование за утрешния ден“

Стартира изпълнението на проект на МОН BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, реализиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Продължителността на проекта е 36 месеца – до 15.10.2022 г.

Специфичните цели на проекта са насочени към: усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; подобряване на достъпа до образование; модернизиране на методите и средствата за обучение; повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се и др.

ОУ „Димитър Талев“ е включено за участие в Дейност 6 по проекта, а именно: повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности. Към 13.01.2020 г. са сформирани две групи за ключови дигитални умения – за основно ниво на владеене на дигитални компетентности /I клас/ и за самостоятелно ниво на владеене на дигитални компетентности /V клас/. Обучението на учениците се извършва от учители към училището, отговарящи на изискванията по Дейност 6 от проект „Образование за утрешния ден“. Заниманията на групите се осъществяват два пъти седмично в рамките на общо 70 учебни часа за всяка група.

Към началото