ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Позитивна и безопасна образователна среда

Етичен кодекс

Единни училищни правила на поведение

Механизъм за противодействие на тормоза

Училищна политика за превенция и интервенция

Процедура за интервенция на насилието и тормоза

Система за взаимодействие

Схема на реакция

Процедура при физически пострадал ученик

Процедура за провеждане на задължителен преглед от медицински специалист в училището в случай на инцидент с ученик 

Процедура за управление на информацията

Процедура за освобождаване от физическо възпитание и спорт

Политика за ненасилие

План за действие 2021 година за БДП на ОУ „Димитър Талев“ – гр. пловдив