ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Тормоз в училище

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ И СЪЗДАВАНЕ НА СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ОУ  „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

 1. ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛ НА НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Настоящият документ е изготвен съгласно Миханизъм за протводействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, утвърден със Заповед №РД 09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката.

 1. Да създаде позитивна култура и климат в училището.
 2. Да повиши осведомеността на всички участници в процеса на училищното образование, че насилието е неприемливо поведение, спрямо което училището прилага категорични процедури и мерки за противодействие.
 3. Да разработи и утвърди система за превенция, която създава условия за превантивна работа с учениците за запознаване с различните форми на насилие и тормоз, с възпитанието им в уважение и толерантност към различията, чувствителност към границите на другия, етика на взаимоотношенията, кое поведение е приемливо и кое – не, как да се реагира на неприемливо поведение.
 4. Да създаде система за интервенция като разработи или разясни съществуващи правила и процедури във връзка с всяка една проява на насилие и тормоз, вкл. по отношение на идентифициране и сигнализиране.
 5. Да създаде система за предоставяне на подкрепа за пострадалите и въвлечените в ситуациите на насилие и тормоз.
 6. Да развие сигурна образователна среда чрез въвеждане на ефективни процедури за: оценка на ситуацията в училищната среда по отношение на насилието и тормоза сред връстниците; за управление на информацията; за интервенции при случаи на насилие и тормоз; планиране на дейнсоти по превенция на насилието и тормоза; изграждане на ефективна система за дежурства; механизми за сътрудничество с полицията, МКБППМН, органите за закрила на детето и др..
 7. Да създава механизми за проследяване на ефективността от дейностите по превенция и интервенция.

ПРИНЦИПИ

 1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
 2. Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 3. Позитивна култура и атмосфера на приемане на различието и приобщаващо образование.
 4. Сигурна образователна среда, в която учениците открито споделят и обсъждат теми, свързани с насилието.
 5. Взаимоотношения на уважение сред цялата общност.
 6. Споделено разбиране за насилието и тормоза и последиците.
 7. Нетолерантност към всички форми на насилие в училищната среда.
 8. Системност и регулярност при вписване, изясняване и прилагане на мерки и последващи действия в случаи на насилие и тормоз.
 • СИСТЕМА ОТ ПРОЦЕДУРИ И МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ И СЪЗДАВАНЕ НА СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

Разработените процедури са неразделна част от училищната политика за превенция и интервенция на насилие и тормоз и създаване на сигурна образователна среда в ОУ „Димитър Талев“ и имат за цел полагане на координирани и последователни усилия и дейности за противодействие на насилието и тормоза и възпитаване на учениците в ненасилствени модели на поведение, комуникация и себеизява.

 1. Създаване на координационен съвет с ясни функции, отговорности и план за работа.
 2. Процедура за оценка на ситуацията.
 3. Процедура за управление на информацията.
 4. Процедури за интервенция при ситуации на насилие и тормоз в ОУ „Димитър Талев“.
 5. Схема за реакция от страна на служител в ОУ „Димитър Талев“ при установена ситуация на насилие и тормоз.
 6. Единни училищни правила на поведение и ценности в ОУ „Димитър Талев“.
 7. ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ
 8. Включването на родителите е важна част от реализирането на цялостната политика и важно условие за нейната ефективност. Партньорството с родителите за съдействие по превенция на насилието и може да се осъществява чрез:
 • Провеждане на тематична родителска среща, в която учителите да запознаят родителите с цялостната политика, да им се представят основните моменти в механизма и да се дискутира тяхната готовност да участват;
 • Покана към родители, които да се включат, като представят своите професии, хобита, интереси, така че да направят видима връзката между образованието и приложението му в живота;
 • Идентифициране на родители, които могат да бъдат посредници за осъществяване на връзка между училището и други организации и институции. Родителското съдействие може да има различни измерения, като:

– родители – специалисти от областта на помагащите професии (психолози, социални работници, медиатори, лекари) или други професии, които могат да бъдат полезни и с чиято помощ могат да се реализират училищни инициативи;

  –  родители, изявили желание да бъдат посредници между училището и родителите или други организации и институции, когато това се налага.

 1. Партньорството с родителите в случаи на интервенция: във всички случаи е необходимо родителите на участващите в ситуацията на насилие или тормоз ученици да бъдат уведомени за случилото се, както и за предприетите от институцията действия за разрешаване на ситуацията.
 2. Насоки за работа с родители, когато не съдействат:

В случай че родителите отказват да съдействат или по някакъв начин възпрепятстват действията на училището, учителят следва да се обърне към координационния съвет и случая да се обсъди.

 1. РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

Ръководството на ОУ „Димитър Талев“ е необходимо да осигурява:

– ежегодно обучение на служителите по теми, свързани с насилието и тормоза;

– обучени специалисти за интервенция в ситуации на тормоз в институцията, а при липса на такива да се обърне към външни за институцията специалисти, които са обучени за интервенция в ситуации на тормоз;

– информация, материали по темата за насилието и тормоза в училището, информация за наличните ресурси в общността и други.

Настоящата училищна политика е приета на заседание на ПС с Протокол № 11/12..09.2018 г. и утвърдена със Заповед №РД-10-1758/14.09.2018 г. на директорана училището.

 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование по ред, определен от директора.
2. Създаване/актуализиране на институционалните политики в съответствие с препоръките, описани в Механизма.
3. Създаване на Координационен съвет – състав (председател, членове) със заповед на директора на образователната институция.
4. Извършване на „оценка на ситуацията“ в началото на учебната година и анализ на резултатите от Координационния съвет.
5. Изготвяне/актуализиране на едногодишен план от Координационния съвет на базата на резултатите от „оценката на ситуацията” и спецификата на образователната институция. Планът съдържа ясни срокове, ангажименти и отговорности за дейностите по превенция и интервенция на насилието и тормоза, като следва няколко задължителни стъпки:
5.1. Дейности за превенция
 Създаване/актуализиране на Етичен кодекс на институцията;
 Създаване/актуализиране на правила в Правилника за дейността на детската градина/училището/центъра (първа стъпка на ниво група/клас и втора – на ниво институция);
 Осигуряване на участие на децата в подготовката, организирането и реализирането на дейностите по превенция;
 Планиране на конкретни дейности по превенция на ниво група/клас – отбелязване на празници, участие в инициативи, уъркшопи, организиране на ателиета и др.;
 Планиране на конкретни дейности за реализиране на партньорство с родители – провеждане на тематични срещи, организиране на работилници за родители и др.
5.2. Дейности за интервенция
 Създаване/актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа по случай, включително насочване към услуги;
 Въвеждане на Дневник за случаи на насилие и тормоз за съответната учебна година. Всяка, описана в дневника ситуация, съдържа следната информация:
дата, група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като
действие, подпис на служителя.
6. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет и препоръки за създаване на по-сигурна образователна среда до ръководството на институцията.

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

 

II клас

III клас

IV клас

V клас

VI клас

VII клас

Към началото