За учители

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Запознайте се със заповед за утвърждаване на Процедура за осъществяване на ежемесечен контрол на ИУП на следния линк:

Заповед на вниманието на всички педагогически специалисти изпълняващи идивидуален учебен план

16.10.2018 г.


 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Запознайте се със заповедта на следния линк:

ЗАПОВЕД НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

21.09.2018 г.


Успешна и вдъхновяваща нова учебна година, уважаеми колеги! Обръщение на директора


Дневно разписание учебна 2018/ 2019

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Добре сте се завърнали, отпочинали и вдъхновени, в нашето училище!

На всички пожелавам здраве, ентусиазъм и успехи!

Във връзка с дейностите по стартиране на учебната година прилагам необходима информация в прикачените приложения, както следва:

Видове разширена подготовка УП на паралелкат  доклад 2018 – без компенсиране на уч. съдържание (1)

Разпределение кабинети РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КАБИНЕТИ УЧЕБНА 2018

Класно ръководство и учители в група кл. р-ли 2018

Титул Учебни програми разширена подготовка титул РП

Титул Годишни тематични разпределения. Файлът съдържа два титула.  titul razpredelenie

Образец Годишно тематично разпределение образец тем. разпределение

Желая Ви спорна и позитивна работа!

Началото на работния ден е 8.00 часа.

С уважение: Ирина Чолакова

 


Уважаеми педагогически специалисти,

Моля запознайте със заповед на директора за оценка на учебници и учебни комплекти.

С публикуването на заповедта на сайта, същата се счита за връчена на заинтересованите лица за изпълнение.

–––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС ЗАПОВЕД № РД-10-1412 НА ДИРЕКТОРА

ОТНОСНО:  ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ГОДИШНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

–––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Запознайте се с организацията за 27 април 2018 г. Денят е неучебен, но присъствен за ученици и служители.

Начало на работния ден за педагогическите специалисти: 8.00 ч.

Край на работния ден за педагогическите специалисти: 12.00 часа

Подготовка за тържественото отбелязване на патронния празник: 8.00 до 8.30 ч. /всички ученици да са строени за тържеството от отговорните лица/

Начало и край на тържеството: 8.30 ч. до 9.10 ч. 

Организиран отдих и закуска за всички ученици: 9.10 ч. до 9.50 ч.

Строяване на учениците пред сцената за началото на спортния празник: 10.00 ч.

Начало и край на спортен празник: 10.00 ч. до 11.00 ч.

Изпращане на учениците: 11.00/11.15 часа

Обедно хранене няма да има, само закуска за (1-IV клас)

Отговорници на групите:

  1. I и II клас  – класните ръководители и ръководители в група ЦДО
  2. III клас – оставащи 15 ученици – Г. Кузмич и М. Менова
  3. IV клас – оставащи 16 ученици – Мария Велина, М. Зарчева
  4. V клас – оставащи 20 ученици – Диана Ботева
  5. VI клас – оставащи 52 ученици – Г. Илиев, М. Караиванова
  6. VII клас – оставащи 25 ученици – Цв. Горанов

Всички отговорници на групите (без I и II клас) ще получат програмата и поименен списък на оставащите ученици, за които отговарят на 26.04.2018 г. от техническия секретар. В рамките на работния (26.04.) ден трябва всеки от ръководителите да си получи от деловодството списъка на учениците и програмата.

На 26.04. /четвъртък/ класните ръководители на начален и прогимназиален етап задължително да информират учениците и родителите за началото и края на 27.04.2018 г.

–––––––––––––––––-

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля запознайте се с графика на дейностите за отбелязване седмицата на патронния празник.

седмица на патр. празник

 


Публикувано на: 26.03.2018 г., 14:54 ч.

–––––––––

Уважаеми класни ръководители,
Във връзка със стартирането на кампания от екипа на SHKOLO, Ви моля да нанесете телефонните номера и имейлите (ако имат такива, ако нямат – въвеждате само мобилни телефони) на всички родители, за да се осъществи безпрепятствено кампанията по мотивиране на родителите за използване на електронния дневник.

Към момента работата Ви е свършена на 90 %.
Естествено, всяко правило си има изключение, така, че ако имате проблем с някой родител, който категорично отказва да бъдат качени контактите му електронната система, моля да ме информирате за това.

Успешна седмица,
Цветослава Атанасова
техн. секретар на ОУ „Димитър Талев“

Публикувано на: 26.02.2018 г., 11:46 ч.

–––––––––
14.02.2018 г.

Уважаеми колеги,

Моля, запознайте се със следните заповеди:

I. ЗАПОВЕД № РД-10-930
т
Приложения към заповедта:

  1. анализ 1-2 клас

2. анализ 3-4 клас

3. анализ 5, 6 и 7 клас

II. ЗАПОВЕД № РД-929, относно избор на учебници и учебни комплекти


25.01.2018 г.

Уважаеми колеги.

Във връзка с провеждането на  Общо събрание на 30.01.2018  г. от 13.40 часа.

Съгласно чл. 38 от КТД от 01.09.2017 г., директорът е длъжен да предостави на Общото събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на бюджета.

Моля, запознайте се със следните документи:

  1. Oтчет за касовото изпълнение на бюджет 2017 г.
  2. Анализ на разходите към 31.12.2017 г.
  3. Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2017 г.

С уважение,

Анна Меретева

Главен счетоводител на ОУ „Димитър Талев“


23.01.2018 г.
КОЛЕГИ,
Във връзка с изменение на Правилника за дейността на ОУ „Димитър Талев“, гласувано на ПС на 12.01.2018 г.

Прилагам заповед № РД-10-770/ 17.01.2018 г. за сведение и изпълнение.

РД-10-770 от 17.01.2018 г

––––––––

17.01.2018 г.
КОЛЕГИ,
Във връзка с провеждане на обучение за работа с електронния дневник на ОУ „Димитър Талев“, публикувам заповед № РД-10-763/ 15.01.2018 г. за сведение и изпълнение.
РД-10-763 от 15.01.2018 г062

––––––––
11.01.2018 г.

КОЛЕГИ,
Във връзка с организацията на часовете по ФВС, публикувам Заповед на директора № РД-10-744/ 11.01.2018 г. за сведение и изпълнение.

заповед РД-10-744059

––––––––

12.12.2017 г.

Публикувам Заповед на директора № РД-10-607/ 12.12.2017 г. за сведение и изпълнение.
ЗАПОВЕД РД-10-607 1

––––––––

11.12.2017 г.

Колеги,
Запознайте се със Заповед № РД-10-596/ 07.12.2017 г. и Заповед № РД-10-604/ 11.12.2017 г. на директора за сведение и изпълнение.

№ РД-10-604

№ РД-10-596

––––––––

05.12.2017 г.

КОЛЕГИ,

Моля да се запознаете със Заповед № РД-10-564/ 05.12.2017 г. на директора за сведение и изпълнение.

Заповед № РД-10-564

––––––––

29.11.2017 г.

КОЛЕГИ,
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС ЗАПОВЕДИТЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА СВЕДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.
№ РД-10-530
№ РД-10-534
таблица график превенция
24.11.2017 г.
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ,
Запознайте се със Заповед № РД-10-519/ 22.11.2017 г. и Заповед № РД-10-522/ 23.11.2017 г. на директора за сведение и изпълнение.

№ РД-10-522

приложение хепатит
№ РД-10-519

––––––––

20.11.2017 г
1. Колеги, имащи преподавателска заетост с ученици, обучавани по индивидуални учебни програми в дневна, комбинирана и индивидуална форама на обучение, следва да са направили преструктуриране във връзка с отсъствията на ученици през месец октомври. Преструктурирането да се представи за заверка от директора на 22.11.2017 г.

Уважаеми колеги,
напомням Ви, че съгласно чл. 78, ал. 1, т. 1 от Правилника за дейността на училището
Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:
1. тридесет и пет минути в I и II клас, както и за ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

Колеги,
Запознайте се с прикачените файлове.
Действието им е в сила от 1 ноември.

заявление отсъствия директор

заявление отсъствия кл. ръководител

заявление отсъствия цоуд

ИЗВАДКА ОТСЪСТВИЯ

ОТСЪСТВИЯ ЦОУД