ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

НВО 2020/2021

 Приложена информация за училищата-центрове в гр.Пловдив, които приемат документи  във връзка с кандидатстването след 7.клас в неспециализираните училища по държавен план-прием 2021/ 2022 г.:

ОУ “Екзарх Антим І”, ул. “Захари Стоянов” № 86

СУ “Цар Симеон Велики” ул. “Лука Касъров” № 13

СУ “Св. Софроний Врачански”, район “Тракия”, ул. „Съединение“ №53

СУ „Пейо Яворов”, бул. „България” №136

СУ „Найден Геров“, ул. „Кемера“ №27

Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства учебна 2020/ 2021 

Предстои обновяване:

За сведение на учениците от 7 клас НВО – 2020/2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕhttp://www.ou-dtalev.info/talev/wp-content/uploads/2020/06/online_kandidatstvane_sled_7_klas__1_.pdf

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика от национално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2020/2021 г.     

Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от 09.00 часа до 17.30 часа в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Пловдив, бул. „Шести септември“ №1.

Ученикът и неговият родител/настойник се запознават със сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор чрез влизане в системата. Не се разрешава копиране, преснимане, отпечатване или преписване на сканираното изображение. Не се допуска разглеждане на изпитни работи на други ученици.  

Спазват се въведените противоепидемични мерки, действащи към 01.07.2020 г.

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както
следва:

VІІ клас
Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Презентация за НВО 2020 г.

Линкове от презентацията:

Държавен план-прием за учебната 2020-2021 г.
ПЛАН- ПРИЕМ В VIII КЛАС
http://www.ruobg.com/ РУО-Пловдив – ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. И ЗА ЗАПИСВАНЕ

Вх. № и уникален вход в служебната бележка

 

7 клас

Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на текст.

Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен отговор, както и създаване на текст.

За Ваше улеснение прилагам заявление за полагане на изпит от НВО по чужд език.

План-прием в VIII клас 2020/2021 г.

УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В VIII КЛАС ПО ПРОФИЛИ И ПРОФЕСИИ В ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ, В СРЕДНИТЕ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Информация за родители на ученици със специални образователни потребности за продължаване на образованието след VII клас

Родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 3 до 21 май следните документи:

1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;

2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изисква служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученикът, документ за одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, справка за резултатите от обучението за първия учебен срок, както и плана за подкрепа на ученика.