ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Учебно и неучебно време

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Неучебни дни:

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII

Начало на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година:

04.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

23.06.2021 г. – І – III клас
30.06.2021 г. – IV – VII клас

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ. 105, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

Със Заповед на директора  на училището № РД-10-1486/ 04.09.2020 г. 

29 октомври 2020 г.– спортен празник 

29 април 2020 г. – патронен празник 

20 май  2021 г.– Ден за устойчиво развитие, здравословен начин на живот и активно гражданство на учениците

Допълнителни компенсиращи мерки за учениците от 1.- до 6. клас за учебната 2020/2021 г., както следва:

период на планирано провеждане:

първа учебна седмица 19.04-23.04.2021 г. и втора учебна седмица 10.05.-14.05.2021 г.