Учебно и неучебно време


НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – 01.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Неучебни дни:

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ

25.05.2021 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас

14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

02.02.2022 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

31.05.2022 г. – І – III клас
15.06.2022 г. – IV – VI клас
30.06.2022 г. – VII клас

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ. 105, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

Със Заповед на директора  на училището № РД-10-1556/ 08.09.2021 г.

  • 24.09.2021 г. – Спортен празник;

  • 21.04.2022 г. – Патронен празник;

  • 31.05.2022 г. – Тържествено отбелязване на 1 юни,  международния ден на детето и официално закриване на учебната година за учениците от 1. – 3. клас