СФО сесия – учебна 2019/2020 година

График за провеждане на изпити в редовна изпитна сесия за определяне на годишна оценка в самостоятелна форма на обучение, утвърден със Заповед на Директора РД-10-206/ 12.11.2019 изменен и допълнен със Заповед № РД-13-1173/ 11.05.2020 г.

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Форма на изпита Дата на провеждане Начален час Продължителност
Български език и литература писмен 10.02.2020 г. 13:30 два астрономически часа
Английски език комбинация от писмена и устна част 13.02.2020 г. 13:30 до 90 минути – за писмената или/и за устната част
Математика писмен 17.02.2020 г.   13:30 два астрономически часа
Информационни технологии комбинация от писмена и практическа част 20.02.2020 г   13:30 до 90 минути – за писмената или за практическата част
География и икономика писмен 24.02.2020 г. 13:30   два астрономически часа
История и цивилизации писмен 27.02.2020 г. 13:30 два астрономически часа
Биология и здравно образование писмен 02.03.2020 г.   13:30 два астрономически часа
Физика и астрономия писмен 05.03.
2020 г.
  13:30 два астрономически часа
Химия и опазване на околната среда писмен 18.05.2020г. 13:30   два астрономически часа
Музика комбинация от писмена и практическа част 28.05.2020 г.   13:30 до 90 минути – за писмената или за практическата част
Изобразително изкуство комбинация от писмена и практическа част 21.05.2020 г.   13:30 до 90 минути – за писмената или за практическата част
Технологии и предприемачество комбинация от писмена и практическа част 02.06.2020 г. 13:30   до 90 минути – за писмената или за практическата част
Раздел Б – избираеми учебни часове      
Български език и литература писмен 26.05.2020 г. 13:30   два астрономически часа
  Математика писмен 04.06.2020 г.   13:30 два астрономически часа

 Училище ОУ „Димитър Талев“ създава условия за обучение в дневна, индивидуална, комбинирана и самостоятелна форма.
(2) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия съвет на училището.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище форми на обучение се определят с ДОС за ОДУО и се публикуват и на интернет страница на училището.

Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска
комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление наобразованието;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен учебен план.

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия с изключение на учениците по ал. 2, т. 2.
(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в два броя сесии т. 1 една редовна в края на всеки срок – месец януари и месец юни т. 2. две поправителни – април и август
(6) За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година,ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за
завършване на предходния клас.
(7) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки учебен срок.
(8) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на
Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.
(9) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една редовна сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа заличностно развитие.
(10) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1 ЗПУО.