Свободни места в паралелките

Актуална информация за свободните места в паралелките може да получите от зам.-директора по УД

За свободни места се считат местата до утвърдения
училищен и държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
Свободните места се обявяват в тридневен срок от
освобождаването им на сайта на училището и в регионалното
управление на образованието.

Учениците може да се преместват, както следва:
1. от I до VI клас – през цялата учебна година;
2. от VII до Х клас включително –  не по-късно от 30 учебни дни
преди края на всеки учебен срок;

Учениците се преместват при спазване на следните
условия и ред:
1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика
съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до директора на приемащото училище;
2. издаване на служебна бележка от директора на училището до
три работни дни, с която потвърждава възможността за записването на
ученика.
(2) Служебната бележка по ал. 1, т. 2 се представя от
родителя/настойника и/или ученика заедно със заявлението за
преместване на директора на училището, от което се премества
ученикът.
(3) До три работни дни директорът на училището, в което се е
обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика
удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план,
копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап.
(4) До три работни дни от получаване на удостоверението за
преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя
получените документи за записване в приемащото училище.
(5) Директорът на приемащото училище до три работни дни
определя със заповед условията за приемане на ученика и информира
родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или
ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно
различията в учебния план в приемащото училище и необходимите
приравнителни изпити, ако има такива.
(6) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище
информира писмено директора на училището, от което идва ученикът,
за неговото записване.

Ученикът се счита за преместен в новото училище от
датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.