Учениците от 5. – 7. клас продължават да се обучават в електронна среда до отпадане на основанието и спадане на заболеваемостта.

Учениците от 1. – 4. клас от утре, 16 ноември 2021 г. ще се обучават присъствено на основание дадено 50 процента съгласие от родителите за тестване в училище.

Важно: 4. а клас ще се обучават в електронна среда от разстояние поради липса на съгласие за тестване.

ред и начин за провеждане на изследване за COVID-19 два пъти седмично с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците, които се обучават присъствено във връзка дадено съгласие от родителите:

  1. учениците се изследват всеки понеделник и четвъртък във времето от 07:20 до 07:50 ч. в класната стая на паралелката от отговорните лица, членове на екип за всяка отделна паралелка, определени със Заповед № РД-10-239/ 09.11.2021 г. на директора;

1.1.в случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.

1.2. учениците, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училище;

1.3. при закъснение на ученик до 20 мин. след началото на учебния ден, същият се тества при медицинското лице;

  1. Изключение по т.1:

2.1. учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване не се изследват;

2.2. Изследването на ученици със специални образователни потребности се извършват от родителя в домашни условия в понеделник и в четвъртък или първи ден след отсъствие на ученика. Резултатите се представят на класния ръководител за отразяване в протокол от проведено тестване.

2.3. Класният ръководител предоставя тестове на родителите на за ученици със СОП не по-късно от един ден преди деня, определен за изследване.

  1. Ред и начин на процеса на тестване:

3.1. в дните на провеждане на изследването, учениците се явяват в училище до 07:30 ч. и заемат мастата си в класната стая.  

3.2. Членовете от екипа за тестване и учениците задължително носят защитна маска за лице от пристигането им в училище до приключване на изследването с бърз антигенен тест и отчитане на отрицателен резултат от теста;

3.3. по време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване;

3.4. Членовете на екипа, определен за тестване подпомагат учениците с указания, както и с визуализация на демонстрационен клип на стъпките при тестване

3.5. Членовете на екипа, извършващ изследването, попълват протокол от проведено изследване – Приложение № 1 към настоящата заповед Протоколи тестване.xlsx.  В случайте, когато е предоставен сертификат за преболедуване на ученик, в протокола се отразява неговата  валидност.

3.6. Протоколът се съхранява от класния ръководител в класьора с училищна документация на паралелката. Копие от протокола се предоставя на ЗАС.

3.7. Във времето от 07:50-08:00 ч. учениците извършват лична дезинфекция и задължителна хигиена на ръцете, под контрола и наблюдението на членовете от екипа за тестване.

3.8. Непосредствено след измиване на ръцете с топла вода и сапун, във времето от 08:00-08:15 ч. класните ръководители извеждат учениците от класните стаи  с цел извършване от хигиенистите на дезинфекция и проветряване, както и  за прилагане на мярката “Заедно за присъствено обучение-самодисциплина и отговорност“ от страна на класните ръководители.

3.9. Извеждането по т.3.7. се извършва при спазване принципа на невзаимодействие на паралелки съгласно определени  зони по паралелки, както следва:

●      първи клас – 1.а, б, в  източна част на двор, в близост до котелно съоръжение и 1.г, д, е – непосредствено до сцената в югоизточната част на училищен двор.

●      втори клас – южна част на училищен двор, непосредствено до зелени площи/ фитнес съоръжения.

●      трети клас – югозападна част на училищен двор, непосредствено пред стола.

●      четвърти клас –  мултифункционална спортна площадка, баскетболна зона.

3.10.       Във времето от 08:15 – 08:20 ч. класните ръководители въвеждат учениците в класните стаи за старт на учебния процес  при спазване на утвърденото  разпределение за използване на вход/изход.

3.11.       Носенето на предпазни маски от всички ученици и учители през времето на движение по общите части е задължително.

4.     Ред и начин на реакция при установен положителен резултат от тестването.

4.1. При установяване на положителен резултат, ученикът се  извежда незабавно от класната стая и се привежда в специално нароченото помещение, обособено и обозначено за целта,  а именно етаж 3, кабинет № … при осигурено наблюдение от член на екипа за тестване. Прилага се Протокол 1 от Раздел III от Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата.

4.2. Класният ръководител /учител/ уведомява незабавно родителя и свежда до знанието на медицинското лице.

4.3. Случаите по т. 4.2.  се регистрират в специално нарочен дневник за регистриране на случаите на COVID-19 от медицинското лице.

4.4. Ученик,  по т. 4.1. се допуска обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване или валиден документ “клинично здрав”.

4.5. На ученик по т. 4.1. се поставят отсъствия по уважителни причини;