За периода 22.10 – 04.11.2021 г. обучението на учениците да се проведе при спазване на следния график на ротационен принцип:

Период ОРЕС Присъствено
22.10-28.10.2021 г.  3.г, 3.д, 3.е,  1.а, 1.б, 1.в, 1.г, 1.д, 1.е
4.а, 4.б, 4.в, 4.г, 4.д, 4.е 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 2.е
5.а, 5.б, 5.в, 5.г, 5.д 3.а, 3.б, 3.в
6а, 6.б, 6.в, 6.г, 6.д 7.а, 7.б, 7.в, 7.г, 7.д
29.10-04.11.2021 г.  1.а, 1.б, 1.в, 1.г, 1.д, 1.е 3.г, 3.д, 3.е, 
2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 2.е 4.а, 4.б, 4.в, 4.г, 4.д, 4.е
3.а, 3.б, 3.в 5.а, 5.б, 5.в, 5.г, 5.д
7.а, 7.б, 7.в, 7.г, 7.д 6а, 6.б, 6.в, 6.г, 6.д
  1. Присъственото обучение се осъществява при спазване на утвърденото за първи учебен срок седмично и дневно разписание.
  2. За периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г. педагогическите специалисти, които имат преподавателска заетост в паралелки в ОРЕС, следва да извършват преподавателската си работа чрез използването на ИКТ – единна платформа Google Workspace и нейните инструменти, чрез дистанционни синхронни учебни часове.
  3. Отчитане изпълнението на индивидуалната преподавателска норма на педагогическите специалисти става чрез отразяване в електронния дневник, както и отразяване на вида на обучение присъствено/ неприсъствено.
  4. За периода на обучението в електронна среда от разстояние УЧОПСД да се провежда синхронно съгласно утвърдения график със Заповед № РД-10-1563/ 09.09.2021 г. 
  5. Педагогическите специалисти да спазват графика за провеждане на класни и контролни работи  /същите се провеждат чрез Гугъл формуляри/ съгласно Заповед № РД-10-25/ 23.09.2021 г. 
  6. Консултациите по учебни предмети да се провеждат съгласно утвърдения със Заповед № РД-10-1560/ 09.09.2021 г. график.
  7. Педагогическите специалисти да спазват графикът за дежурство утвърден със Заповед № РД-10-1567/ 09.09.2021 г. 
  8. За периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г. дейностите на групите за занимания по интереси се провеждат съобразно средата на обучение, определена в описания по-горе график. При присъствено обучение се допуска провеждане на занимания при групи, в които няма взаимодействие между ученици от  различни паралелки.

Дневно разписание за периода 22.10.2021 г. – 04.11.2021 г. за паралелките, които се обучават в електронна среда от разстояние

Дневно разписание  ОРЕС/ V, VI, VII клас

 
№ учебен час Продължителност
1. 8:00 – 8:30
2. 8:50 – 9:20
3. 9:40 – 10:10
4. 10:50 – 11:20
5. 11:40 – 12:10
6. 12:30 – 13:00
7. 13:20 – 13:50

Дневно разписание  ОРЕС/ III, IV клас

№/учебен час Продължителност
1. 8:00 – 8:20
2. 8:50 – 9:10
3. 10:00 – 10:20
4. 10:50 – 11:10
5. 11:40 – 12:00
6. 12:30 – 12:50

№/ самоподготовка

1. 14:00 – 14:20 
2. 14:40 – 15:00
3. 15:10 – 15:30

Дневно разписание  ОРЕС/ II клас

№ учебен час Продължителност
1. 8:00 – 8:20
2. 8:45 – 9:05
3. 9:50 – 10:10
4. 10:35 – 10:55
5. 11:30 – 11:50

№ учебен час/ самоподготовка 2.е

1. 13:00 – 13:20
2. 13:40 – 14:00

Дневно разписание  ОРЕС/ I клас

№ учебен час Продължителност
1. 8:00 – 8:20
2. 9:05 – 9:25
3. 9:55 – 10:15
4. 10:45 – 11:05
5. 11:35 – 11:55

№ учебен час/ самоподготовка 1.е

1. 13:00 – 13:20
2. 13:40 – 14:00