ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на ученически стол ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.  „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв. м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив. Закупуването на документите за участие е от 16.07.2020 г. до 28.07.2020 г. включително, след заплащане на

Continue reading