ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Родителски срещи – I и V клас учебна 2020/ 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Информираме Ви, че предстои провеждането на първата за учебната 2020/ 2021 година родителска среща за определени класове. Дните са както следва: 8 септември 2020 г. /вторник/ за родители на ученици от I клас. 9 септември 2020 г. /сряда/ за родители на ученици от V клас. Началният час и за двата дни е 18.00 часа. Мястото на провеждане е на двора на училището при спазване на общи и задължителни мерки във връзка с COVID-19.  Дневен ред на родителските срещи: 1. Запознаване с Правилника за дейността на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив 2. Запознаване с Пропускателния режим на училището 3.

Continue reading

Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа

Уважаеми родители, за всички нас предстои една необичайна учебна година изпълнена с нови изпитания и отговорности. В тази връзка прилагам линк към Правила за безопастност на децата и учениците в компютърната мрежа, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ и експерти от отдел „Киберсигурност“ и Центъра за безопасен интернет : https://sacp.government.bg/sites/default/files/news/pravila-za-bezopasnost-na-decata-i_0.pdf

Continue reading

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНАТА АНКЕТА ЗА ДРУГА ФОРМА, РАЗЛИЧНА ОТ ПРИСЪСТВЕНА, ЗА ЦЯЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Публикуваната анкета НЕ се отнася за вариант при извънредна ситуация, а за целогодишна форма на обучение при ученици по медицински причини. Тоест, ученици, които поради наличие на заболявания не могат да присъстват в клас. Всички изпратени отговори са изтрити поради обратна връзка за различното тълкувание на  предназначението ѝ. Молим да я попълнят отново само родители, които избират друга форма за обучение за цялата година при наличие на медицински причини за прилагането им. Изготвяме правила да превключване на обучение в електронна среда съгласно дадените указания от МОН. Ще Ви запознаем с тях преди началото на учебната година.

Continue reading

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,Във връзка с комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които екипът на ОУ „Димитър Талев“ да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция, Ви предлагаме да попълните следния линк, като посочите Вашето желание за алтернативна форма на обучение

Посочете Вашето желание за алтернативна форма на обучение на следния линк „алтернативна форма на обучение“ Тези от Вас, които избират присъствено обучение в дневна форма, НЕ ПОПЪЛВАТ ФОРМУЛЯРА!

Continue reading

Разпределение на учениците в пети клас по паралелки, учебна 2020/ 2021 година

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЕТОКЛАСНИЦИ – УЧЕБНА 2020/ 2021 Г. И ВИЕ СКЪПИ УЧЕНИЦИ, В сайта на училището в раздел „Прием“ http://ou-dtalev.info/ са публикувани списъците по паралелки. Освен разпределението на учениците, същите съдържат информация за съотношението на броя момичета/ момчета, вида на разширената подготовка и името на класния ръководител.

Continue reading

Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение в периода септември-октомври

Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение, която се  организира за осма поредна година през месеците септември и октомври. В рамките на тази кампания се извършва безплатен очен скрининг на деца и младежи от 6 до 18 г. в над 150 оптики и здравни заведения в цялата страна. Ще бъдат поставени плакати във фоайето на училището, за да могат всички родители и ученици да се запознаят с информацията за безплатния очен скрининг, който ще се проведе в периода септември-октомври.

Continue reading

Европейска седмица на мобилността 16-22 септември 2020 г. и Европейски ден без автомобили – 22 септември 2020

Кампанията „Европейска седмица на мобилността“ на Европейската комисия се провежда всяка година в периода 16-22 септември, а 22 септември – „Европейският ден без автомобили“ е кулминацията й. Популярността на кампанията расте с всяка изминала година и тя се радва на висока обществена подкрепа.  Темата на кампанията за 2020 година е „Чиста мобилност за всички“ и ще премине под мотото „Избери как да се придвижиш!“. Нейната цел е да покаже предимствата на по-екологичния транспорт и да демонстрират добри практики за устойчива мобилност. В основата на кампанията е заложен принципът за популяризиране на множеството ползи за околната среда от използването на различни начини за придвижване,

Continue reading

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на ученически стол

за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на ученически стол ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.  „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв. м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив. Закупуването на документите за участие е от 16.07.2020 г. до 28.07.2020 г. включително, след заплащане на

Continue reading

Скъпи седмокласници, уважаеми родители,

При спазване на противоепидемичните мерки на 02.07.2020 г. в двора на училището ще се връчат тържествено свидетелствата за завършване на основно образование. За 7 а клас начален час 09.30 ч. За 7 б клас начален час 09.30 ч. За 7 в клас начален час 10.45 ч. За 7 г клас начален час 10.45 ч.

Continue reading