ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И НАСОКИ : ПЛАН-ПРИЕМ VIII КЛАС НА СЛЕДНИЯ ЛИНК Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства https://ruobg.com/news/read/id/1725

Continue reading

Информация за дните 13.04.2020 г. – 20.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Ваканцията на учениците е в дните 17 -20 април, включително. За дните 13-16 април няма да се провежда дистанционно обучение по седмично разписание. Във виртуалните класни стаи  по учебни предмети са публикувани задания за самостоятелно изпълнение от учениците. Занимания по проекти, допълнително консултиране на ученици с обучителни затруднения, кариерно развитие ще се провеждат в дните 13 – 16 април в електронна среда  само с определени ученици, които са  осведомени предварително. Екипът на ОУ „Димитър Талев“ Ви пожелава светли  великденски празници и Ви призовава:  ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Continue reading

АКТУАЛНО:Дневно разписание на учениците от I-VII клас за периода 30.03.2020 г. – 12.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Моля запознайте с актуализираното дневно разписание на паралелките в прикачения файл:

Continue reading

Дистанционната форма на обучение продължава до 12.04.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Извънредното положение и ограничителните мерки продължават до 12 април 2020 г. Продължаваме да прилагаме електронно обучение в домашни условия. Отново Ви напомняме и молим да попълните Анкета за обратна връзка, публикувана в сайта ни. Бъдете здрави!

Continue reading

ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ ЗА ДИСТАНЦИОННАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Моля попълнете публикуваната анкета в меню „АНКЕТИ“ относно виждането Ви по организацията и ефективността на дистанционното обучение. Вашето мнение е от изключителна важност за нас и цели подобряване начина ни на работа за качествено и достъпно обучение за високи резултати.

Continue reading

За приема в първи клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всичко за приема в първи клас ще прочетете в меню ПРИЕМ, I клас. Следете сайта ни за актуална информация и новини по дейностите на приема. Очаквайте график за Отворените врати, когато ще имате възможност да се запознаете с организацията на учебния процес, материалната база и преподавателския екип.

Continue reading

Относно достъп до училище до 29.03.2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И ГРАЖДАНИ,  Със заповед № РД-01-124/ 13.03.2020 г. на г-н Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването  са преустановени учебните занятия  на територията на Република България до 29.03.2020 г. ОУ „Димитър Талев“ ще осъществява дистанционна форма на обучение. Достъпът на родители и други външни лица в училище е забранен! При необходимост от административна услуга, ползвайте електронната поща primary.school@ou-dtalev.info   или формата за контакт на сайта на училището. Вижте контакти на http://ou-dtalev.info/ тел. 032 692034 и 032 692388

Continue reading

В помощ на ученика и родителя при провеждане на онлайн обучение във виртуални класни стаи

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, За да успеете успешно да се включите във виртуалните класни стаи трябва да напишете адрес: https://classroom.google.com/ След това изписвате целия адрес който са Ви предоставили класните ръководители и е създаден персонално за Вашето дете (e-mail adress, който ще трябва да активирате с влизане в gmail.com) ЗА КОНСУЛТАЦИЯ при възникнали трудности и невъзможност за включване в електронно обучение, моля свържете се първоначално с класния ръководител, след което може да се консултирате по компетентност, както следва: ИРИНА ЧОЛАКОВА – Директор, 0877 11 33 72 Илия Добрев, РНИКТ, 0877 15 41 98 Иванка Василева – зам.-директор УД, 0899 06

Continue reading

Уважаеми родители и ученици, „Правилник за дейността на основно училище „Димитър Талев“ при извънредни ситуации“ е публикуван на сайта в раздел<Училищни документи> в категория <Училищни нормативни документи>

Правилникът конкретизира правата и задълженията на участниците в образователния процес – учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите. С този правилник се урежда дейността на ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив в условия на извънредни и непредвидени обстоятелства, които са пречка за физическо присъствие на ученици и педагогически специалисти в училище и не са резултат от тяхно действие или бездействие.

Continue reading