Кариерно развитие

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Актуално

  • Тема на обучението

GOOGLE CERTIFIED EDUCATOR, LEVEL 1

  • Място на провеждане

обучение в електронна среда от разстояние

  • Период на провеждане

11.05.2022 г. – 22.06.2022 г.

  • Начален и краен час

18:00 – 19:00 часа

  • Наименование на обучителната организация

Център за творческо обучение

  • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

61