ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Кариерно развитие

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

„Работа с надарени, талантливи и „упорити“ ученици“
 • Тема на обучението

„Работа с надарени, талантливи и „упорити“ ученици“

 • Кратко представяне

Учебната програма е насочена към повишаване на професионалното развитие
на всички училищни специалисти за работа с надарени, талантливи, изоставащи – ‘упорити’ ученици.
Учебната програма представя съвкупност от дейности, учебни материали, инструменти, примери от различни тематични области, преподавателски стратегии и философско разбиране.
Акцентът е върху обогатяване на професионалните компетенции на участниците да работят в
сътрудничество, да изследват, оценяват и подготвят образователни материали съвместно, да
наблюдават работата един на друг, да търсят, изпробват и преоткриват образователни стратегии, да анализират напредъка на учениците и да предприемат действия на база адекватната обратна връзка .
Учебната програма е съобразена с дефицитите и нуждите в тази област и цели обмяна на добри практики и натрупване на опит, идеи и знания за работа с надарени и ‘упорити’ ученици, за да може учителите да предприемат планирани действия и да окажат положително въздействие върху резултатите на учениците.
Учебната програма дава нов поглед на методите на преподаване чрез използване на творческо и иновативно мислене при работа с талантливи и ‘упорити’ ученици , подобрява разбирането за най-новите преподавателски тенденции използвайки креативността като образователно средство, за да може да се въведат положителни промени в училищната среда и да се поддържа нестихващ интерес в учениците за учене и развитие.

 • Място на провеждане

обучение в присъствена среда

 • Период на провеждане

16 академични часа – 8 академични часа присъствена форма на 13.04.2024 г. и 8 академични часа дистанционна форма в периода от 14.04.2024 г. до 16.04.2024 г.

 • Наименование на обучителната организация

ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ“ ЕООД

 • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

70

„Социална компетентност на работещите в образователната институция и изграждане на ефективни взаимоотношения”
 • Тема на обучението

„Социална компетентност на работещите в образователната институция и изграждане на ефективни взаимоотношения”

 • Кратко представяне

Програмата представлява съчетание от представяне на теоретични постановки и
практически дейности, различни казуси, разглеждане на реални примери от професионалното
ежедневие на училищните специалисти и подходи за тяхното решаване.Акцентира се върху
изграждането на ефективни междуличностни отношения, сътрудничество с различни
партньори/ученици, родители, колеги, ръководство и институции/, изграждане на доверие, социално разбиране, приемане, емпатия, различни подходи за приобщаване на родители и ученици към училищната общност. Участниците повишавайки социалната си компетентност чрез практически занимания овладяват инструментариум, който ще позволи на всеки педагогически специалист да:- взема решения относно себе си, като разбира собствените си чувства и постига целта си по възможно най-ефективния начин,разбира правилно очакванията, желанията и изискванията на различните партньори, с които контактува,отчита конкретните обстоятелства и време да реализира собственото си поведение, като обръща внимание на другите хора, ограниченията на социалните структури и собствените изисквания.

 • Място на провеждане

обучение в присъствена среда

 • Период на провеждане

от 16.03.2024 до 18.03.2024

 • Наименование на обучителната организация

ЮНИВЪРСЪЛ СКУЛ“ ЕООД

 • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

66

Безопасност на движение по пътищата
 • Теми на обученията

Методика на обучението на децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата
Интерактивни методи във възпитанието и обучението по БДП
Членове на училищни комисии по БДП

 • Кратко представяне

1. Дефиниране на учебните цели индивидуално в съответствие с глобалната цел „ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗИМ ЖИВИ НА ПЪТЯ“, като крайни резултати, които трябва да постигнат Вашите ученици.
2. Изграждате среда за учене по БДП.
3. Планирате индивидуално обучението на Вашите ученици.
4. Организирате обучението като самостоятелна или групова работа в клас и самостоятелна работа в пътната средата на населеното място, в което живеят играят и се учат.

 • Място на провеждане

Частично-присъствена

 • Период на провеждане

30.09.23 г. – 30.11.23 г.

06.10.23 06.11.23 г.

 • Наименование на обучителната организация

„Дидаско” ЕООД

 • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

25

Изграждане на имидж на учителя/ директора: „Няма втори шанс за първо впечатление!“
 • Тема на обучението

Изграждане на имидж на учителя/ директора: „Няма втори шанс за първо впечатление!“

 • Кратко представяне

Програмата обсъжда един модерен аспект от „административната среда“ в образованието – стил, етикет, протокол на работното място. Необходимост в образователната сфера е умението за успешно себепредставяне на учителя, директора, всеки служител в училището и детската градина, не само в микросредата, но и пред цялата училищна общност – Обществен съвет, родители, социални партньори, външни доставчици на услуги и т.н.

 • Място на провеждане

обучение в присъствена среда

 • Период на провеждане

от 07.09.2023 до 18.09.2023

 • Наименование на обучителната организация

„Евроклас-консулт” ЕООД

 • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

50

Конференция на Европейската асоциация на училищните директори

“Есенна академия на“СРСНПБ”- Отново, отначало 

Образователен форум ”Компас за лидерите образованието“

Към началото