ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Кариерно развитие

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Изграждане на имидж на учителя/ директора: „Няма втори шанс за първо впечатление!“
  • Тема на обучението

Изграждане на имидж на учителя/ директора: „Няма втори шанс за първо впечатление!“

  • Кратко представяне

Програмата обсъжда един модерен аспект от „административната среда“ в образованието – стил, етикет, протокол на работното място. Необходимост в образователната сфера е умението за успешно себепредставяне на учителя, директора, всеки служител в училището и детската градина, не само в микросредата, но и пред цялата училищна общност – Обществен съвет, родители, социални партньори, външни доставчици на услуги и т.н.

  • Място на провеждане

обучение в присъствена среда

  • Период на провеждане

от 07.09.2023 до 18.09.2023

  • Наименование на обучителната организация

„Евроклас-консулт” ЕООД

  • Броя педагогически специалисти изявили желание за участие

50

Към началото