ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

I клас

ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ на родените през 2013 година деца, които подлежат на задължителен прием в първи клас през учебната 2020/2021 година,

вече са ясни сроковете, според които ще бъде осъществено класирането и записването на децата.

Първото класиране ще бъде проведено на 3 юни 2020 година. Свободните места за него ще бъдат публикувани в електронната система от училищата в срок до 27 април 2020 година. Предвижда се след тази дата да започне подаването онлайн в електронната система на заявления за участие в първото класиране. Моментът на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайният срок.

За първото класиране родителите следва да подадат заявления онлайн до 1 юни 2020 г. Ако нямат достъп до интернет и се затрудняват с въвеждането на заявление, могат да подадат на хартиен носител своите заявления (по образец) за кандидатстване в срок до 29 май 2020 г. в училището, което им е първо желание. Двата варианта са равностойни, но при подаването на заявления по интернет родителите ще имат достъп до повече информация (в това число и до резултатите от класиранията) и възможността за промяна в желанията ще е по-лесна.

Много важно изискване е подаването само на едно заявление (по интернет или на хартиен носител). Системата няма да позволи въвеждане на второ заявление за едно дете.

Предвидени са още две класирания – второто ще бъде проведено на 17.06.2020 г., а третото – на 30.06.2020 г. За всички важни срокове за тези класирания родителите ще могат да се запознаят от сайта на електронната система. След третото класиране родителите на незаписаните деца ще подават заявления за записване в училищата, в които има останали свободни места.

Публикуваме: Кликнете върху тях, за да прочетете

Наредбата за прием на ученици в първи клас в общински училища на община Пловдив

Критерии за прием 

График на дейностите  

За да видите района на училището, кликнете тук

За подробна информация по кандидатстването и формуляри посетете

следния адрес https://priem.plovdiv.bg/candidate

ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИЗА ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Тази година отваряме вратите на училището виртуално!
Чрез галерията от снимки и видеоклипа можете да се разходите в  корпуса за първи клас, който е с ограничен  достъп само за първокласници.

(Виртуална разходка по всяко време.)


Представяме Ви професионален профил на класните ръководители.
Следете на сайта за датата и часа на провеждане на онлайн връзка с ръководството и  учителите за повече информация.
Ще бъде публикуван линк за регистрация и предварително задаване на Вашите въпроси.

ПРОЦЕДУРА ЗА ОТЛАГАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

Отлагането от задължителното обучение в първи клас е разписано в чл. 36, ал. 5 на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и чл. 139, ал.1 от Наредба за приобщаващото образование.
Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението за завършено предучилищно образование са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година по следния начин:
⦁ Родителят/настойникът/ подава заявление за отлагане от задължително обучение в първи клас до Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/, град Пловдив, на имейл: ⦁ resursencentar@abv.bg. Заявлението в word формат е налично на сайта на РЦПППО.
⦁ Документите – протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) и/или ТЕЛК, НЕЛК; удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, може да се изпратят до РЦПППО на хартиен носител с препоръчано писмо или по куриер на адрес: гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 а. При обективна невъзможност да се изпратят по описания начин, същите трябва да бъдат представени в деловодството на РЦПППО след отмяната на извънредното положение. На имейл се подава само заявлението без прикачени документи на детето, тъй като съдържат лични данни.
⦁ След получаване на заявлението за отлагане, членовете на регионалния екип ще се свържат с родителите на децата, заявили желание за отлагане от задължително обучение от първи клас, за да се уточни начина на събиране на обективната информация за детето.
⦁ Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразява становище за отлагане от задължително обучение от първи клас, след направена преценка на индивидуалните потребности и възможностите на детето. Становището съдържа конкретни препоръки за включване на детето в дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитите и подходящата организация на учебното и неучебното време.
⦁ Решението за отлагане от задължителното обучение в първи клас се взема в срок до 30 юни, за което родителите ще бъдат уведомени по имейл или по телефон. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас само за една учебна година.