ОУ "Димитър Талев" –    гр. Пловдив

I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Публикуваме списъците на класовете от I клас за учебна 2019/2020 г. Разпределението на учениците по паралелки е съобразено с нормативната наредба в образователната система, критериите за класиране в иновативна паралелка и заявленията на родителите. В срок до 25.07.2019 г. (включително) са възможни размествания единствено при съгласие на родителите от двете паралелки.

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I а КЛАС 2019/2020 г. ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I б КЛАС 2019/2020 г.  ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I в КЛАС 2019/2020 г.ИНОВАТИВНА ПАРАЛЕЛКА  

 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I г КЛАС 2019/202 г. 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I д КЛАС 2019/2020 г.

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I е КЛАС 2019/2020 г. 

 

Прием I клас за учебна 2019/2020

Правила за записване на ученици в първи клас след трето класиране

Заповед за утвърждаване на Критерии за прием в иновативна паралелка!

Заповед на директора за утвърждаване на план-прием 2019-2020

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебна 2019/2020 година

Можете да свалите графика от тук: grafik_dejnosti_priem_1_klas_2019

Класирания:

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 • 16.04.2019 г. до 31.05.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или в на място в училище)
 • 16.04.2019 г. до 03.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от първо класиране: 05.06.2019 г. – 9.00 часа

Срок за записване на място в училище: 05.06. – 11.06.2019 г.  вкл.

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 • 13.06.2019 г. до 14.06.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или на място в училище)
 • 13.06.2019 г. до 17.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от второ класиране: 19.06.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 19.06 – 21.06.2019 г. вкл.

ТРЕТО КЛАСИРАНЕ

Срок за регистриране за участие в класиране от родители (подаване на заявление):

 • 25.06.2019 г. до 27.06.2019 г.  (подаване от родители по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home  или на място в училище)
 • 25.06.2019 г. до 30.06.2019 г. (подаване от родители само по електронен път на следния линк https://priem.plovdiv.bg/home)

Обявяване на резултатите от трето класиране: 02.07.2019 г.

Срок за записване на място в училище: 02.07. – 04.07.2019 г. вкл.

Необходими документи за записване на ученик в първи клас:

 • Попълнено заявление за записване – Приложение № 3, (генерира се от системата за прием от длъжностните лица, определени в комисията)
 • Копие от удостоверение за раждане на детето и оригинал за сверяване
 • Лична карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване/ нотариално заверено пълномощно (копие и оригинал за сверяване)
 • Удостоверение за за завършена подготвителна група или декларация, че детето не е посещавало подготвителна група (за върналите се от чужбина деца)

 

Обрърнете внимание на следните моменти от Наредбата:

Чл. 16. По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Чл. 17. Родителят (настойникът) на детето носи отговорност за грешно или невярно подадена информация в заявлението за участие в класирането.

Чл. 18. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в училището, където е подал заявлението. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията.

Чл. 19. (Изм. и доп. с Решение №38, взето с Протокол №3 от 15.02.2018г.) Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием…

Чл. 20. Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.

Чл. 21. Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени от графика на дейностите. Той се публикува в електронната система, на интернет страниците на училищата и се поставя на информационните табла за родители във всяко училище.

Чл. 22. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

Актуална информация можете да получите и на следния линк:

http://priem.plovdiv.bg/home

В платформата ще намерите още:

 1. Календар на дейностите и сроковете /след като бъде утвърден/
 2. Актуални нормативни документи
 3. Проверка по ЕГН на детето
 4. Проверка на адрес /посочва в района на кое училище е адресът/
 5.  Формуляри /преди да започнете онлайн подаване на документи, е необходимо да разгледате формулярите, за да си подготвите необходимата Ви информация за подаване на заявление за участие в класиране/

 


Свободни места за ученици 2019


 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Публикуваме списъци на разпределените ученици от I и V клас за учебната 2018/ 2019 г. по паралелки. При преместване на ученик, същите подлежат на актуализация. Промените се налагат по независими от институцията причини.

Следете в раздел „Новини“ информация за графика на първата организационна родителска среща в седмицата 10 – 14 септември 2018 г.

За участие в електронно класиране е необходимо:

 1. СТЪПКА: Да посетите http://priem.plovdiv.bg/home
 2. СТЪПКА: „Вход в системата“ е формата за регистрация, ако нямате такава

/По повод постъпили запитвания обръщам внимание, че регистрацията се прави от родител /настойник  с данни на родителя/.

3. СТЪПКА: Попълнете всички задължителни полета, отбелязани с * за да създадете успешно акаунта.

ВАЖНО: Родител (настойник), посочил данни (критерии), осигуряващи на детето му определен брой точки при класирането, които той не може да удостовери, получава отказ за записване на детето. В този случай заявлението му се анулира и за участие в следващо класиране е необходимо да бъде създадено ново заявление за участие.

Административен район на ОУ „Димитър Талев“

.