ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Контролни и класни работи

График за провеждане на класни и контролни работи през I учебен срок на учебната 2019/2020 година

Утвърдил: /п/ Зарповед № РД-10-828/17.02.2020 г.

 

График за контролни и класни в начален етап II срок

График за контролни и класни в прогимназиален етап V клас – II срок

График за контролни и класни в прогимназиален етап VI клас – II срок

График за контролни и класни в прогимназиален етап VII клас – II срок