ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Контролни и класни работи II учебен срок

График за провеждане на класни и контролни работи през II учебен срок на учебната 2019/2020 година

Утвърдил: /п/ Заповед № РД-10-828/17.02.2020 г.

График за контролни и класни в начален етап II срок

График за контролни и класни в прогимназиален етап V клас – II срок

График за контролни и класни в прогимназиален етап VI клас – II срок

График за контролни и класни в прогимназиален етап VII клас – II срок