ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Учебно и неучебно време


НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. – есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. – коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. – междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. – пролетна за I – VII клас

Неучебни дни:

19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. –
втори ДЗИ

25.05.2022 г. – Неучебен, но присъствен ден за училищни просветни и културни дейности

Дни за провеждане на НВО в VII клас

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII

Начало на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

06.02.2023 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

Край на втория учебен срок на учебната 2022/2023 година:

31.05.2023 г. – І – III клас
15.06.2023 г. – IV – VI клас
30.06.2023 г. – VII клас

НЕУЧЕБНИ, НО ПРИСЪСТВЕНИ ДНИ ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ. 105, АЛ. 4 ОТ ЗПУО

Със Заповед на директора  на училището РД-10-1558/ 09.09.2022 г.

28.04.2023 г. – Патронен празник;

31.05.2023 г. – Официално закриване и отбелязване на 1 юни,  международния ден на детето, за учениците от I – III клас и спортен празник за учениците от IV – VII клас;

15.06.2023 г. –  Официално закриване на учебната година за учениците от IV- VI клас 

Към началото