ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Документи съгласно чл. 263 от ЗПУО

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ“, ПЛОВДИВ за четири години: 2016 – 2020г.

Правилник за дейността на училището

Училищни учебни планове

Форми на обучение

Годишен план за дейността на училището

Мерки за повишаване качеството на образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Съвместни мерки между учителите за повишаване на качеството