ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

СФО сесия януари – редовна, учебна 2018/2019 година

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТНА СЕСИЯ

Определям следния график за провеждане на изпититие за определяне на годишна оценка

 

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети Форма на изпита Дата на провеждане Начален час Продължителност
Английски език комбинация от писмена и устна част 28.01.2019 г. 12.30-14.30 ч. до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комбина-ция от писмена и устна част
Информационни технологии комбинация от писмена и практическа част 29.01.2019 г. 12.30-14.00 ч. до 90 минути – за писмената или за практическата част
География и икономика писмен 30.01.2019 г. 12.30-14.30 ч. два астрономи-чески часа
Човекът и природата писмен 31.01.2019 г. 12.30-14.30 ч. два астрономи-чески часа
Музика комбинация от писмена и практическа част 28.01.2019 г. 15.00-16.30 ч. до 90 минути – за писмената или за практическата част
Раздел Б – избираеми учебни часове
Английски език комбинация от писмена и устна част 29.01.2019 г. 14.30-16.30 ч. до 30 минути – за устната част в случаите, когато изпитът е комби-нация от писмена и устна част

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

ред  за организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишна оценка

 на Антон Николов Попов, ученик от VI г клас, обучаван в СФО

сесия януари – редовна, учебна 2018/2019 година и състава на комисиите, както следва

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита /квестори/ Комисия по оценяването Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Английски език 28.01.2019 г
12.30-14.30 ч.
Зала № 13
Петя Георгиева
Юлия Василева
Председател
Маргрета Гвоздева
Член
Лидия Костадинова
01.02.2019 г.
Кабинет ЗДУД
Табло
Централно
 фоайе
Информацион
ни технологии
29.01.2019г.
12.30-14.00 ч.
Зала № 13
Юлия Савова
Гергана Николова
Председател
Вера Шопова
Член
Илия Добрев
01.02.2019 г.
Кабинет ЗДУД
Табло
Централно
фоайе
География и икономика 30.01.2019г
12.30-14.30 ч.
Зала № 13
Величка Ингилизова
Калинка Костадинова
Председател
Йорданка Калфова
Член
Светлозар
Теохаров
01.02.2019 г.
Кабинет ЗДУД
Табло
Централно
фоайе
Човекът и природата 31.01.2019г.
12.30-14.30 ч.
Зала № 13
Теодора Тенева
Таня Гълъбова
Председател
Елица Чуканска
Член
Вера Шопова
01.02.2019 г.
Кабинет ЗДУД
Табло
Централно
фоайе
Музика 28.01.2019г.
15.00-16.30ч.
Зала № 13
Мария Узунова
Йовка Павлова
Председател
Мая Илиева
Член
Гергана Кузмич
01.02.2019 г.
Кабинет ЗДУД
Табло
Централно
фоайе
Английски език ИУЧ 29.01.2019г. 14.30-16.30 ч.
Зала № 13
Дима Господинова
Златка Хаимова
Председател
Маргрета Гвоздева
Член
Лидия Костадинова
01.02.2019 г.
Кабинет ЗДУД
Табло
Централно
фоайе