ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

Профил на купувача

ПРОТОКОЛ от проведена процедура по ЗОП с предмет „Извършване на аварийни ремонти в ОУ „Димитър Талев“ – гр. Пловдив“

Договор за обществена поръчка за строителство

Дата и час на публикуване: 18/10/2019 г. – 16.15

Извършване на аварийни ремонти в ОУ „Димитър Талев“– гр. Пловдив

Образец № 1 – Техническо предложение

Образец № 2 – Ценово предложение

Образец № 3 – Декларация

ПОКАНА

Приложение № 1 – Проектодоговор

Приложение № 2 – Техн.спецификации и кол.сметка

Образец КСС спирателна клапа и канализация

Образец КСС стрехи и фасади

Документи, относно процедурата, можете да откриете и на следния линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1rPTIvvgxjFZlzWeHskuN9kTzvASYNhOY?usp=sharing

Дата и час на публикуване: 15/10/2019 г. – 15:02

 

РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЯВЛЕНИЕ № РД-19-536/21.06.2019 г.

Заповед за определяне на заявител по схемите „Училищен плод“ и Училищно мляко“ на ДФЗ

Протокол и предложение ще откриете в следния файл:

Сканирани документи от осъществяването на процедурата по избор на заявител.

Дата и час на публикуване: 04/07/2019 г. – 13:50

–––––––––

 

 

Дата и час на публикуване: 23/06/2019 г. – 16:15

–––––––––

Сключените договори с издателства за доставка на учебници и учебни комплекти са достъпни на следните връзки:

1. Просвета 

2. САН ПРО

3. АНУБИС-БУЛВЕСТ 

4.. БИТ И ТЕХНИКА 

5. ИЗКУСТВА

Дата и час на публикуване: 17/08/2018 г. – 11:15

–––––––––

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала  /вкл. електронно четими учебници/ за безвъзмездно ползване от учениците от III и VII клас на ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ за учебната 2018/2019 година

МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Дата и час на публикуване: 14/08/2018 г. – 15:51

–––––––––

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала  /вкл. електронно четими учебници/ за безвъзмездно ползване от учениците от III и VII клас на ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ за учебната 2018/2019 година

Заповед за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление

Решение за откриване на процедура за доставка на учебници , учебни комплекти и помагала

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Дата и час на публикуване: 01/08/2018 г. – 09:54

–––––––––

Протокол за проведена процедура по ЗОП

Дата и час 0на публикуване: 10/07/2018 г. – 18:53

–––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

Удължаване срока на обявата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

Вижте ТУК информацията за удължаване на публичната покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 06/07/2018 г. – 16:15

–––––––––

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

  1. I -Указания за участие- 1 етап
  2. II – Методика за оценка-1 етап
  3. III-Технически спесификации- 1 етап
  4. IV – Обява по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
  5. Информация за публикувана в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Образци на документи във връзка с участие в ОП за „Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“, може да изтеглите от тук:

Дата и час на публикуване: 21/06/2018 г. – 16:30

–––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 193 от Закона за обществените поръчки е прекратена процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“със заповед № РД-10-1285 от 16.05.2018 г. на възложителя, поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедура поради  невъзможност да се осигурят финансови средства за изпълнение на поръчката по причини, които не са предвидени.

Приложение:

Дата и час на публикуване: 25/04/2018 г. – 11:30

–––––––––––

Удължаване срока на обявата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

Публична покана по чл.20,ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 10/05/2018 г. – 16:57

–––––––––

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

1. Информация за публикувана в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

2. Обява за ОП по чл. 20, ал.3 от ЗОП

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОП

4. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ВКЛ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

5. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Образци на документи във връзка с участие в ОП за „Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“, може да изтеглите от тук:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

Образец 18

Образец 19

Образец 20

Образец 21

Образец 22

Образец 23

Дата и час на публикуване: 25/04/2018 г. – 11:30

–––––––––

договор от проведена ОП

Дата и час на публикуване: 14/02/2018 г. – 16:30

–––––––––

Протокол на основание чл 97, ал. 4 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 09/02/2018 г. – 16:15

–––––––––

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на готови закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС № 308/20.12.2010г. За нуждите на ОУ “Димитър Талев”, гр. Пловдив.“

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3
Договор-ОП_1

Образци

Дата и час на публикуване: 30/01/2018 г. – 9:00
–––––––––––

Публикувам Решение за прекратяване на процедура по ЗОП № РД-10-795 ОТ 25.01.2018 г.

РД-10-795 от 25.01.2018 г.

Дата и час: 25/01/2018 г. (дд/мм/гггг), 15:30 (чч:мм)

–––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На основание на чл. 193 от ЗОП, възложителят ОУ „Димитър Талев“ прекратява възлагането на поръчка за доставка на закуска „Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децта от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, съгласно ПМС № 308/20.12.2010 г.“ поради установени пропуски при изпълнениети на чл. 187, ал. 1 от ЗОП.

Дата и час: 25/01/2018 г. (дд/мм/гггг), 14:50 (чч:мм)

–––––––––––

Вътрешни правила по ЗОП