ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Профил на купувача

АКТУАЛНО

дата: 16.06.2021 г. час: 8:00

О Б Я ВА

          ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ КЪМ ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

            ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв.м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив.

Закупуването на документите за участие е от 16.06.2021г. до 01.07.2021г. включително след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 70 IORT 73753102007400, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка.

      Конкурсът ще се проведе на 02.07.2021г. от 11:00ч. в сградата на ОУ “Димитър Талев“, с административен адрес гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 в кабинет № 33.

Лице за контакт – Запрянка Жиговечка – зам.-директор АСД в ОУ „Димитър Талев”, тел. 032 69 20 34.

––––––––––––––––––-

АРХИВ

ОБЯВА
за провеждане на публично оповестен  конкурс за отдаване под наем на ученически стол

ОУ „Димитър Талев”, гр. Пловдив обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул.  „Кузман Шапкарев” № 1, а именно: Ученически стол към ОУ „Димитър Талев”, с площ от 460 кв. м (четиристотин и шестдесет квадратни метра), разположен в приземния етаж на сграда с идентификатор 56784.531.651.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 56784.531.651 по КККР на гр. Пловдив.

Закупуването на документите за участие е от 16.07.2020 г. до 28.07.2020 г. включително, след заплащане на конкурсните книжа от 30 лева по следната банкова сметка: BG 70 IORT 73753102007400, BIC: IORT BGSF в банка „Инвест Банк Пловдив”. Депозитната вноска за участие е в размер на 200 лв., вносими по посочената банкова сметка.

 Конкурсът ще се проведе на 29.07.2020 г. от 11:00ч. в сградата на ОУ “Димитър Талев“, с административен адрес гр. Пловдив, район „Южен”, ул. „Кузман Шапкарев” № 1 в кабинет № 33. Лице за контакт – Запрянка Жиговечка – зам.-директор АСД в ОУ „Димитър Талев”, тел. 032 69 20 34.

АРХИВ

Дата и час на публикуване: 23/06/2020 г. – 12:00 ч.

Договор за „Извършване на авариен ремонт на покрива за сградата на ОУ „Димитър Талев“ – гр. Пловдив

Дата и час на публикуване: 22/06/2020 г. – 13:00 ч.

Дата и час на публикуване: 11/06/2020 г. – 13:00 ч.

Наименование на поръчката: „Извършване на авариен ремонт на покрива на сградата на ОУ „Димитър Талев“- гр. Пловдив“Вид на процедурата: Покана до определени лица по чл. 191 от ЗОП.

Заповед № РД – 10 – 1291/ 11.06.2020 г.

Покана

Образец № 1 – Техническо предложение

Образец № 2 – Ценово предложение

Образец № 3 – Декларация

Образец КСС

Приложение №1 Проектодоговор

Приложение № 2 – Техническа спецификацияДата и час на публикуване: 12/08/2020 г. – 08:50 ч.

Обявление за изпълнен договор след проведена ОП – Просвета София АД


Обявление за изпълнен договор след проведена ОП- Клет България ООД


Обявление за изпълнен договор след проведена ОП- Изкуства ЕООД


Дата и час на публикуване: 07/07/2020 г. – 15:55 ч.

Обявление за изпълнен договор след проведена ОП – С.А.Н.-ПРО

–––––––––––––––––––––––––––-

Дата и час на публикуване: 11/05/2020 г. – 11:05 ч.

Договори за доставка на учебници и учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учениците от 1 до 7 клас в ОУ „Димитър Талев“ гр. Пловдив за учебвата 2020/2021 г., сключени след проведена процедура по ЗОП

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 30/03/2020 г. – 13:02

Решение за откриване на процедура за доставка на учебници и учебни комплекти и осигуряване на достъп до електронно четими учебници за учениците от 1 до 7 клас в ОУ „Димитър Талев“ гр. Пловдив за учебвата 2020/2021 г

Линк за решение в АОП

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=969375&newver=2


ПРОТОКОЛ от проведена процедура по ЗОП с предмет „Извършване на аварийни ремонти в ОУ „Димитър Талев“ – гр. Пловдив“

Договор за обществена поръчка за строителство

Дата и час на публикуване: 18/10/2019 г. – 16.15

Извършване на аварийни ремонти в ОУ „Димитър Талев“– гр. Пловдив

Образец № 1 – Техническо предложение

Образец № 2 – Ценово предложение

Образец № 3 – Декларация

ПОКАНА

Приложение № 1 – Проектодоговор

Приложение № 2 – Техн.спецификации и кол.сметка

Образец КСС спирателна клапа и канализация

Образец КСС стрехи и фасади

Документи, относно процедурата, можете да откриете и на следния линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1rPTIvvgxjFZlzWeHskuN9kTzvASYNhOY?usp=sharing

Дата и час на публикуване: 15/10/2019 г. – 15:02


РЕЗУЛТАТ ОТ ОБЯВЛЕНИЕ № РД-19-536/21.06.2019 г.

Заповед за определяне на заявител по схемите „Училищен плод“ и Училищно мляко“ на ДФЗ

Протокол и предложение ще откриете в следния файл:

Сканирани документи от осъществяването на процедурата по избор на заявител.

Дата и час на публикуване: 04/07/2019 г. – 13:50

–––––––––

 
 
 
 
Дата и час на публикуване: 23/06/2019 г. – 16:15

–––––––––

Сключените договори с издателства за доставка на учебници и учебни комплекти са достъпни на следните връзки:

1. Просвета 

2. САН ПРО

3. АНУБИС-БУЛВЕСТ 

4.. БИТ И ТЕХНИКА 

5. ИЗКУСТВА

Дата и час на публикуване: 17/08/2018 г. – 11:15

–––––––––

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОП

с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала  /вкл. електронно четими учебници/ за безвъзмездно ползване от учениците от III и VII клас на ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ за учебната 2018/2019 година

МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Дата и час на публикуване: 14/08/2018 г. – 15:51

–––––––––

Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала  /вкл. електронно четими учебници/ за безвъзмездно ползване от учениците от III и VII клас на ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ за учебната 2018/2019 година

Заповед за откриване на процедура на договаряне без предварително обявление

Решение за откриване на процедура за доставка на учебници , учебни комплекти и помагала

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Дата и час на публикуване: 01/08/2018 г. – 09:54

–––––––––

Протокол за проведена процедура по ЗОП

Дата и час 0на публикуване: 10/07/2018 г. – 18:53

–––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

Удължаване срока на обявата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

Вижте ТУК информацията за удължаване на публичната покана по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 06/07/2018 г. – 16:15

–––––––––

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

  1. I -Указания за участие- 1 етап
  2. II – Методика за оценка-1 етап
  3. III-Технически спесификации- 1 етап
  4. IV – Обява по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
  5. Информация за публикувана в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Образци на документи във връзка с участие в ОП за „Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“, може да изтеглите от тук:

 
Дата и час на публикуване: 21/06/2018 г. – 16:30

–––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 110, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 193 от Закона за обществените поръчки е прекратена процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“със заповед № РД-10-1285 от 16.05.2018 г. на възложителя, поради отпадане на необходимостта от провеждане на процедура поради  невъзможност да се осигурят финансови средства за изпълнение на поръчката по причини, които не са предвидени.

Приложение:

Дата и час на публикуване: 25/04/2018 г. – 11:30

–––––––––––

Удължаване срока на обявата за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

Публична покана по чл.20,ал. 3 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 10/05/2018 г. – 16:57

–––––––––

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“

1. Информация за публикувана в профил на купувача обява за ОП на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

2. Обява за ОП по чл. 20, ал.3 от ЗОП

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОП

4. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ, ВКЛ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА И ТЯХНАТА ТЕЖЕСТ

5. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

Образци на документи във връзка с участие в ОП за „Избор на изпълнител за „Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев“ в УПИ  I – училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев – юг, гр. Пловдив, индентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив“, може да изтеглите от тук:

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Образец 5

Образец 6

Образец 7

Образец 8

Образец 9

Образец 10

Образец 11

Образец 12

Образец 13

Образец 14

Образец 15

Образец 16

Образец 17

Образец 18

Образец 19

Образец 20

Образец 21

Образец 22

Образец 23

Дата и час на публикуване: 25/04/2018 г. – 11:30

–––––––––

договор от проведена ОП

Дата и час на публикуване: 14/02/2018 г. – 16:30

–––––––––

Протокол на основание чл 97, ал. 4 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 09/02/2018 г. – 16:15

–––––––––

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:

„Доставка на готови закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас, съгласно ПМС № 308/20.12.2010г. За нуждите на ОУ “Димитър Талев”, гр. Пловдив.“

ДОКУМЕНТАЦИЯ
ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3
Договор-ОП_1

Образци

Дата и час на публикуване: 30/01/2018 г. – 9:00
–––––––––––

Публикувам Решение за прекратяване на процедура по ЗОП № РД-10-795 ОТ 25.01.2018 г.

РД-10-795 от 25.01.2018 г.

Дата и час: 25/01/2018 г. (дд/мм/гггг), 15:30 (чч:мм)

–––––––––––

СЪОБЩЕНИЕ

На основание на чл. 193 от ЗОП, възложителят ОУ „Димитър Талев“ прекратява възлагането на поръчка за доставка на закуска „Доставка на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децта от подготвителните групи и учениците от I до IV клас, съгласно ПМС № 308/20.12.2010 г.“ поради установени пропуски при изпълнениети на чл. 187, ал. 1 от ЗОП.

Дата и час: 25/01/2018 г. (дд/мм/гггг), 14:50 (чч:мм)

–––––––––––

Вътрешни правила по ЗОП

Към началото