ОУ "Димитър Талев" –       гр. Пловдив

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИТЕ И УЧЕНИЦИ, МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ СЪС СЛЕДНИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И НАСОКИ :

  • ПЛАН-ПРИЕМ VIII КЛАС НА СЛЕДНИЯ ЛИНК
  • Насочване на ученици, завършили VII клас, с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и настанени в приемни семейства https://ruobg.com/news/read/id/1725